Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał NAWRAT"

Atesty materiałowe w przetwórstwie stali węglowych - wyroby płaskie


  W polskich przedsiębiorstwach wciąż rzadko wykorzystuje się wiedzę na temat parametrów technicznych stali.Wstęp Trudna sytuacja ekonomiczna, utrzymujące się niskie marże na wyroby stalowe powoduje, że producenci upatrują szansy na poprawę konkurencyjności w różnego typu certyfikatach. Obecnie na rynku można zaobserwować spore zainteresowanie różnego typu certyfikatami [1]. Są to zarówno dokumenty dotyczące potwierdzenia jakości produktu, jak i te dotyczące np. systemu zarządzania jakością, środowiskiem czy bezpieczeństwem. Zjawisko to dotyczy praktycznie wszystkich branż i produktów, począwszy od fotelików samochodowych, poprzez wyroby spożywcze, na różnego typu maszynach i urządzeniach skończywszy. Różne są motywy, jakimi kierują się odpowiedzialni za dany biznes podejmując decyzję o takiej czy innej certyfikacji. Mogą one wynikać z regulacji branżowych, przepisów lub z pobudek wizerunkowych i handlowych Firmy działające w branży przetwórstwa stali nie są tutaj wyjątkiem. W opublikowanym 2013 roku przez Wydawnictwo Elamed roku raporcie na temat kondycji rynku przetwórców stali [2] wynika, że głównym dokumentem potwierdzającym, jakość w szeroko pojętej branży przetwórstwa stali jest atest materiałowy. Wiele przebadanych we wspomnianym raporcie podmiotów gospodarczych nie rozróżnia atestów materiałowych, certyfikatów potwierdzające zgodność modelu organizacji pracy z wymaganiami odpowiednich norm oraz narzędzi ciągłego doskonalenia, lean manufacturing, jak np. 5S. Dokumenty kontroli Z punktu widzenia branży hutniczej tzw. atest materiałowy jest dokumentem zdecydowanie najpopularniejszym. Wszystkie wystawiane przez huty atesty podlegają wymaganiom normy PN-EN 10204:2005 [3]. Wspomniany dokument zawiera najważniejsze terminy i definicje oraz szczegółowy opis poszczególnych rodzajów dokumentów kontroli zwanych potocznie atestami, certyfikatami lub świadectwami. Czym zatem różnią się dostępne na rynku europejskim poszcz[...]

Nowoczesne stale dwu- i wielofazowe DOI:10.15199/24.2019.9.1


  Wstęp. Stale dwufazowe DP (Dual-Phase Steels) oraz stale wielofazowe CP (Complex-Phase Steels) są zaliczane do grupy stali o wysokiej wytrzymałości AHSS (Advanced High Strength Steels). Ich szczególne własności wynikają z występowania równocześnie kilku faz, które nadają stali specyficznych własności, a są wynikiem przemian fazowych w zakresie współistnienia ferrytu i przechłodzonego austenitu a następnie powstałego martenzytu. Stale DP i CP charakteryzują się następującymi własnościami: - wysoką granicą plastyczności do 1200 MPa, - dużą wytrzymałością na rozciąganie do 1450 MPa, - stosunkowo dużym wydłużeniem do 20 %. Stale DP i CP dają się formować na zimno oraz wykazują dobrą spawalność. Kategorie stali AHSS. Do grupy stali o wysokiej wytrzymałości zalicza się: - stale dwufazowe - DP (Dual-Phase Steels), - stale wielofazowe - CP (Complex-Phase Steels), - stale martenzytyczne - MART(Martensitic), - stale typu TRIP - (Transformation Induced Plasticity). Stale dwufazowe DP. Nazwa (Dual-Phase Steels) pochodzi stąd, że w mikrostrukturze występują tylko dwie fazy: miękki ferryt i twardy martenzyt. Za dobrą plastyczność odpowiada osnowa ferrytu natomiast martenzyt nadaje stali wysokie własności wytrzymałościowe. Mikrostrukturę dwufazową uzyskuję się podczas wyżarzania po walcowaniu na zimno w zakresie występowania ferrytu i austenitu. Takie wyżarzanie powoduje, że w temperaturze wygrzewania, austenit w stosunku do ferrytu jest wzbogacony w węgiel. Szybkość chłodzenia od temperatury wyżarzania musi być na tyle duża aby uniknąć powstania bainitu. Ilość tworzącego się austenitu podczas wyżarzania w zakresie dwufazowym ferrytyczno-austenitycznym jest uzależniona od zawartości C w stali oraz od temperatury wyżarzania. Schemat mikrostruktury stali DP pokazano na rys. 1. W trakcie szybkiego chłodzenia, austenit przemienia się w martenzyt, jednak przemiana nie zachodzi do końca i część austenitu pozostaje nieprzemieniona, tworząc [...]

 Strona 1