Wyniki 1-10 spośród 61 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof GÓRECKI"

Zastosowanie metody modeli uśrednionych do wyznaczania charakterystyk przetwornicy flyback

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyk przetwornicy flyback w stanie ustalonym przy wykorzystaniu metody modeli uśrednionych. Przy wykorzystaniu tej metody sformułowano zależności analityczne opisujące napięcie wyjściowe i sprawność rozważanej przetwornicy w funkcji napięcia wejściowego, parametrów sygnału sterującego, rezystancji obciążenia, strat w elementach półprzewodnikowych i w transformatorze. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami obliczeń. Abstract - In this paper the method of the calculations of the characteristics of the flyback converter at the steady state with the use of the average models method is presented. Using this method it is possible to obtain analytical dependences describing the influence of the input voltage, the parameters of the [...]

Model regulatora impulsowego współpracującego z synchroniczną przetwornicą dc-dc

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano elektrotermiczny model monolitycznego regulatora impulsowego współpracującego z synchroniczną przetwornicą obniżajacą napięcie. Przedstawiono postać opracowanego modelu dla programu SPICE oraz wyniki weryfikacji jego porawności przeprowadzonej dla układu aplikacyjnego regulatora TPS 54310 PWP. Abstract. In the paper the new electrothermal model of the monolithic switched-mode voltage regulator operating with the synchronous buck converter was proposed. The form of this model dedicated for SPICE is presented as well as the results of the verification of the correctness of this model was shown for the application circuits of the regulator TPS 54310 PWP. (The model of the switched mode voltage regulator with synchronous dc-dc converter) Słowa kluczowe: przetwornice synchroniczne, regulatory impulsowe, SPICE, samonagrzewanie Keywords: synchronous dc-dc converters, switched mode voltage regulators, SPICE, selfheating Wprowadzenie Do konstrukcji stabilizatorów impulsowych powszechnie wykorzystuje się monolityczne regulatory impulsowe zawierające układ sterujący przetwornicą oraz tranzystory kluczujące. Obwód mocy takich stabilizatorów często stanowi dławikowa przetwornica dc-dc, zawierająca tranzystor kluczujący, diodę, dławik i kondensator. W stabilizatorach o małym napięciu wyjściowym i dużym prądzie wyjściowym straty energii są spowodowane głównie przez rezystancję cewki oraz spadek napięcia na diodzie i tranzystorze podczas ich przewodzenia [1]. W celu zmniejszenia tych strat wykorzystuje się cewki o małej rezystancji szeregowej i tranzystory o małej rezystancji w stanie włączenia oraz krótkich czasach przełączania, a także diody Schottky’ego, charakteryzujące się małym napięciem przewodzenia. Dalszy wzrost sprawności energetycznej można uzyskać stosując synchroniczne przetwornice dc-dc, w których diodę zastąpiono dodatkowym tranzystorem MOSFET, pełniącym rolę prostownika o małym spadku napięcia [2, 3, [...]

Uśredniony elektrotermiczny model przetwornicy boost uwzględniający nieliniowość dławika DOI:10.15199/48.2015.05.31

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano nową postać uśrednionego elektrotermicznego modelu przetwornicy boost dedykowanego do zastosowania w programie SPICE. Do opisu właściwości rozważanej przetwornicy zastosowano opracowany uprzednio przez autora elektrotermiczny uśredniony model klucza diodowo-tranzystorowego oraz nowy uśredniony nieliniowy elektrotermiczny model dławika. Zaprezentowano postać nowego modelu dławika oraz przedstawiono wyniki obliczeń nieizotermicznych charakterystyk rozważanej przetwornicy uzyskanych za pomocą nowego modelu dławika oraz modeli uśrednionych tej przetwornicy znanych z literatury. Abstract. In the paper the new form of the average electrothermal model of the boost converter dedicated for SPICE is proposed. To the description of the properties of considered converter the previously elaborated by the author the electrothermal average model of the diode-transistor switch and new average non-linear electrothermal model of the choking-coil are applied. The form of the new model of the choking-coil is presented and some results of calculations of non-isothermal characteristics of considered converter obtained by means of the new model of choking-coil and average models of this converter well-known from the literature, are presented. (The average electrothermal model of the boost converter taking into account the nonlinearity of the choking-coil) Słowa kluczowe: modele uśrednione, przetwornica boost, dławik, samonagrzewanie, SPICE Keywords: average models, boost converter, choking-coil, self-heating, SPICE Wprowadzenie Dławikowa przetwornica boost należy do najczęściej wykorzystywanych podukładów impulsowych układów zasilających urządzenia elektroniczne [1, 2]. Istotnym składnikiem tej przetwornicy jest dławik z rdzeniem ferromagnetycznym [3]. Właściwości tego układu analizowano w licznych pracach [4, 5, 6, 7], ale skupiono uwagę na właściwościach elementów półprzewodnikowych, natomiast pominięto właściwości elementów indukcyjn[...]

Monitorowanie i sterowanie wybranych obiektów za pośrednictwem Internetu

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat coraz powszechniej są wykorzystywane elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące i monitorujące do sterowania zarówno urządzeń przemysłowych, jak i urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym. Od czasu upowszechnienia się telefonii komórkowej oraz Internetu wykorzystuje się możliwość zdalnego odczytu parametrów wybranych urządzeń i sterowania nimi przy wykorzystaniu [...]

Wyznaczanie charakterystyk przetwornic dławikowych w stanie ustalonym

Czytaj za darmo! »

Przetwornice dławikowe są powszechnie wykorzystywane w zasilaczach impulsowych o mocy wyjściowej do około 100 W. Znane z literatury zależności analityczne, opisujące charakterystyki przetwornic w stanie ustalonym, zostały sformułowane przy pominięciu strat w elementach indukcyjnych i półprzewodnikowych [1, 2, 5, 6] lub przy uwzględnieniu tylko wybranego składnika tych strat [3]. W pracy [3] [...]

Małosygnałowy elektrotermiczny model przetwornicy boost

Czytaj za darmo! »

Przetwornice dławikowe, zawierające tranzystor kluczujący, sterowany zewnętrznym sygnałem, diodę, dławik i kondensator, są podstawowym blokiem wielu zasilaczy impulsowych. Zasilacze impulsowe pracują typowo z pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego [1, 2]. Przy projektowaniu zasilaczy impulsowych wykonuje się analizę stałoprądową, analizę stanów przejściowych oraz analizę częstotliwościową [3].[...]

Wpływ wybranych czynników na charakterystyki obcowzbudnych stabilizatorów impulsowych w stanie ustalonym

Czytaj za darmo! »

Stabilizatory impulsowe stanowią podstawowy blok funkcjonalny zasilaczy impulsowych, stosowanych powszechnie w urządzeniach elektronicznych. Najpowszechniej obecnie stosowane obcowzbudne stabilizatory impulsowe zawierają dławikową przetwornicę dc-dc oraz układ sterujący (sterownik) - rys. 1. Dławikowa przetwornica dc-dc zawiera półprzewodnikowe elementy kluczujące, to znaczy diodę i tranzyst[...]

Wpływ zjawiska samonagrzewania na charakterystyki statyczne tranzystorów TrenchMOS

Czytaj za darmo! »

Tranzystory MOS mocy są obecnie powszechnie wykorzystywane w układach elektronicznych, pełniąc rolę elementów wzmacniających, np. wzmacniacze mocy lub elementów kluczujących, np. przetwornice tranzystorowe. Na właściwości elementów półprzewodnikowych, w tym tranzystorów MOS, silnie wpływa temperatura. Informacje o zmianach wartości parametrów roboczych elementów półprzewodnikowych oraz ich [...]

Wpływ wybranych czynników na właściwości półprzewodnikowych źródeł światła

Czytaj za darmo! »

Obecnie około 20-30% wytwarzanej na świecie energii elektrycznej jest zużywane na cele oświetleniowe [1,2], więc poprawa sprawności energetycznej źródeł światła może się przyczynić do obniżenia globalnego zużycia energii elektrycznej, co jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Właściwości źródeł światła są charakteryzowane przez wiele parametrów, których definicje podano m.in. w pracy [[...]

Analiza wpływu samonagrzewania na charakterystyki liniowego stabilizatora napięcia z tranzystorem MOS

Czytaj za darmo! »

W układach zasilających wykorzystuje się stabilizatory impulsowe lub stabilizatory o działaniu ciągłym [1-3]. Co prawda, stabilizatory impulsowe cechują się wyższą sprawnością energetyczną, ale jednocześnie są one źródłem zakłóceń elektromagnetycznych [4]. Dlatego nadal chętnie stosowane są stabilizatory liniowe charakteryzujące się krótkim czasem odpowiedzi na zakłócenie impulsowe oraz niskim poziomem tętnień napięcia wyjściowego [2,5,6]. W stabilizatorach liniowych elementem regulacyjnym jest tranzystor bipolarny lub tranzystor MOS.Wrozważanej klasie układów tranzystor MOS pracuje w zakresie nasycenia, a wartość napięcia dren-źródło stanowi różnicę między napięciem wejściowym a wyjściowym stabilizatora. Element regulacyjny jest elementem mocy, na którego właściwości silnie [...]

 Strona 1  Następna strona »