Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Frąckowiak"

Magazyn zarządzany na bazie standardów GS1 DOI:


  Magazyn, według normy PN-ISO 6707-1:2008, to budynek lub część budynku przeznaczona do przechowywania lub dystrybucji towarów. Jest to definicja dość ogólna i traktująca magazyn jedynie jako obiekt budowlany z określonym przeznaczeniem. Z punktu widzenia logistycznego magazyn jako jednostka organizacyjno- funkcjonalna jest przeznaczony do składowania towarów, zajmuje wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w odpowiednie środki techniczne i jest zarządzany oraz obsługiwany przez zespół ludzi. MAGAZYN JAKO OGNIWO łańcucha dostaw Aby magazyn mógł pełnić swoją podstawową funkcję, czyli składować niezbędne towary, muszą być zapewnione właściwe warunki ich przechowywania. Podstawowe czynniki zapewniające właściwe warunki przechowywania to: ??rodzaj przestrzeni magazynowej, ??warunki klimatyczne przestrzeni składowej (m.in. temperatura, wilgotność powietrza), ??sposób składowania wyrobów (składowanie w regałach, stosach, pryzmach), ??warunki składowania w pomieszczeniu magazynowym, a więc wykluczenie składowania z innymi materiałami, minimalne odległości wyrobów od urządzeń grzejnych, ścian, sufitu, okien, ochrona przed promieniowaniem słonecznym, gryzoniami, bakteriami, pleśnią, sposób i liczba warstw składowania, ??dopuszczalne okresy przechowywania wyrobów w magazynie. W takim otoczeniu składowania towarów odbywa się magazynowanie, czyli zespół czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych w wyznaczonych do tego miejscach i w określonych warunkach. Tak rozumiane magazynowanie materiałów powoduje powstawanie określonych kosztów i powinno być dobrze zorganizowane, czyli zaprojektowane. W projekcie technologicznym magazynowania uwzględniane są następujące czynniki: ??struktura asortymentowa składowanych grup materiałowych, ??warunki przechowywania, ??postać fizyczna materiału, w jakiej występuje w operacjach dostaw i wydań, ??zapas [...]

Producenci napojów optymalizują i standaryzują logistykę DOI:10.15199/65.2018.7.4


  Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży napojów jest zagadnieniem złożonym, co wynika ze zmiany potrzeb oraz gustów smakowych klientów. W tym segmencie rynku niezwykle ważne jest uzyskanie pełnej kontroli nad procesami logistycznymi poprzez usprawnianie identyfikacji, dystrybucji czy terminowości dostaw. zanim bowiem napoje trafią do odbiorców końcowych, muszą przebyć długą drogę, a ponieważ są to produkty spożywcze, podlegają specjalnym wymogom, które zapewniają, że napoje docierające do konsumentów są bezpieczne. Dystrybucja napojów pod kontrolą globalnych standardów Przedsiębiorstwa segmentu napojów poszukują możliwości usprawnienia procesów logistycznych w łańcuchu dostaw. Jednym z rozwiązań jest etykieta logistyczna GS1, która ma standardowy charakter i może być umieszczana na dowolnej jednostce logistycznej (np. palecie z towarem). Etykieta taka umożliwia jednoznaczną identyfikację jednostki logistycznej wraz z zawartym na niej towarem, co pozwala na indywidualne monitorowanie tej jednostki logistycznej w łańcuchu dostaw. Wprowadzając etykietę logistyczną, producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy oraz operatorzy logistyczni przekazują sobie informacje o transportowanym towarze w sposób ustandaryzowany, czyli jednoznacznie zrozumiały w skali świata. Etykieta logistyczna GS1 jest obecnie coraz częściej stosowana na jednostkach logistycznych, szczególnie wśród producentów i dostawców produktów do sieci handlowych w Polsce. Tam, gdzie nie jest stosowania elektroniczna wymiana danych (EDI) do awizacji dostaw, etykieta jest najlepszym sposobem na efektywną komunikację między partnerami w łańcuchu dostaw. Najważniejszym elementem etykiety logistycznej jest Seryjny Numer Jednostki Logistycznej - SSCC (ang. Serial Shipping Container Code). Numer SSCC jest unikatowym w skali świata numerem identyfikującym jednostkę logistyczną, niezależnie od jej rodzaju i zawartości, w sposób pozwalający na jej indywidualn[...]

Etykieta logistyczna GS1 nie zawsze doskonała DOI:10.15199/65.2019.9.8


  Standaryzacja sposobów przekazywania informacji w łańcuchach dostaw pomiędzy partnerami handlowymi oraz sam zakres przekazywanych informacji są pochodnymi potrzeby nieustannego doskonalenia i usprawniania procesów magazynowych i dystrybucyjnych. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj sytuację, w której ograniczeniem staje się rozbieżność standardów, zarówno w kwestii komunikacji, jak i identyfikacji. Ważne jest zatem, aby sposób identyfikacji wymienianych towarów i zawierających je jednostek logistycznych u partnerów handlowych był jednolity i tym samym mógł przynosić korzyści wszystkim podmiotom będącym uczestnikami łańcucha dostaw. Etykieta logistyczna GS1 jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych do oznaczania i monitorowania przepływu jednostek logistycznych, za pośrednictwem którego przedsiębiorstwa (producent, hurtownik, dystrybutor, przewoźnik, operator logistyczny, detalista) przekazują sobie informacje w ustandaryzowany, czyli jednoznacznie w skali świata zrozumiały, sposób. Standard etykiety został opracowany przez organizację GS1 przy współpracy z wiodącymi producentami, detalistami i operatorami logistycznymi. Gwarantuje to jego uniwersalność, otwartość na wiele branż i szeroki wachlarz zastosowań. Co ważne, jej wykorzystywanie nie wymaga zaawansowanych narzędzi informatyczno-technologicznych i przynosi szereg korzyści każdej firmie, bez względu na pełnioną przez nią rolę w łańcuchu dostaw. Z punktu widzenia dostawcy podstawową korzyścią jest możliwość rozwiązania typowych problemów magazynowych, z którymi na co dzień zmagają się firmy produkcyjne, takimi jak błędna kompletacja zamówień czy niemożność sprawnego obsłużenia stale rosnącej liczby operacji magazynowych. Dodatkowo ujednolicona etykieta logistyczna daje możliwość szybkiego i elastycznego dostosowania się do szeregu odbiorców zewnętrznych bazujących na standardach GS1, a tym samym możliwość pełnej integracji w łańcuchu dostaw. Operatorzy logistycz[...]

Rozwój maszyn do kształtowania obrotowego blach DOI:10.15199/148.2016.8.3


  W artykule zawarto opis produkowanych maszyn do kształtowania obrotowego blach. Każdą z przedstawionych maszyn scharakteryzowano ze względu na stosowane narzędzia, pole robocze oraz parametry techniczne. Producenci tych maszyn oferują rozwiązania umożliwiające zarówno wyoblanie, jak i zgniatanie obrotowe. Wynika to z niewielkiej różnicy między procesami (parametrami procesu i mocy maszyny). Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych oraz parametrów technologicznych wyoblarek. W drugiej części artykułu opisano możliwość konstrukcji wyoblarki z wykorzystaniem zużytej tokarki. W artykule przedstawiono również przykładowe rozwiązania mechanizmów, jakie muszą być wykonane podczas przekonstruowania tokarki na wyoblarkę. Słowa kluczowe: kształtowanie obrotowe, wyoblanie, zgniatanie obrotowe.Kształtowanie obrotowe jest technologią stosowaną do wytwarzania elementów symetryczno-obrotowych lub niekiedy niesymetryczno-obrotowych. Kształtowanie obrotowe dotyczy następujących metod: wyoblania, zgniatania obrotowego, zaginania obrotowego oraz obciskania obrotowego [1]. W dalszej części opracowania opisano rozwiązania konstrukcyjne maszyn do wyoblania i zgniatania obrotowego ze względu na budowę, stosowaną technologię, rodzaj kształtowanego materiału, narzędzia i oprzyrządowanie.[...]

 Strona 1