Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz BRODECKI"

Wpływ odkształconego napięcia zasilania na pomiar emisji zaburzeń przewodzonych w świetlówkach kompaktowych DOI:10.15199/48.2019.03.04

Czytaj za darmo! »

W obecnych czasach producent urządzenia nie powinien koncentrować się jedynie na funkcjonalnym jego działaniu, ale także na prawidłowym jego działaniu w środowisku elektromagnetycznym. Urządzenie oprócz swoich podstawowych funkcji musi spełniać wymogi związane z określoną niską emisyjnością zaburzeń elektromagnetycznych, a także z odpowiednią odpornością na zaburzenia - które mogą się pojawić. W naszych domach i mieszkaniach coraz bardziej popularne są kompaktowe lampy energooszczędne, oraz najnowsze technologie źródeł światła - lampy LED. Obie technologie należą do energooszczędnych i opierają się na wyspecjalizowanych układach elektronicznych. Z uwagi na względnie małe rozmiary omawianych źródeł światła, trudno jest zastosować skuteczne układy ograniczające emisje zaburzeń harmonicznych do sieci [1][2]. W świetlówkach kompaktowych obserwuje się mocno odkształcony przebieg prądu - uzależniony od układu prostowniczego [3]. Przykładowy przebieg prądu świetlówki kompaktowej, wraz z rozkładem na składowe harmoniczne przedstawia rysunek 1. Rys.1. Przebieg prądu zasilania i jego rozkład na składowe harmoniczne. Niestety to nie wszystkie emisje zaburzeń jakie świetlówki wprowadzają do sieci zasilającej. Z uwagi na wewnętrzne układy elektroniczne, głównie przetwornice częstotliwości - pojawiają się sygnały użyteczne częstotliwości 20kHz100kHz (Rys.2), które oddziaływują na sieć zasilającą wprowadzając do niej sygnały niepożądane (zaburzenia radioelektryczne). Rys.2. Świetlówka kompaktowa i jej schemat uproszczony. Wymagania norm EMC dla świetlówek kompaktowych Świetlówki kompaktowe lokują się w obszarze objętym dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) [4]. Są one elektrycznymi źródłami światła, które wytwarzają zaburzenia radioelektryczne. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru takich zaburzeń opisane są w normie EN55015 [5]. Zaburzenia rozpatrywane w normie[...]

Problemy pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez źródła światła LED DOI:10.15199/48.2019.03.05

Czytaj za darmo! »

W naszych domach i mieszkaniach coraz bardziej popularne są kompaktowe lampy energooszczędne, oraz zaawansowane technologicznie źródła światła - lampy LED. Urządzenia oświetleniowe z diodami LED mogą wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne i zakłócać pracę innych urządzeń [1], dlatego też często podlegają kontrolom przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w ramach planu kontroli wyrobów [2] w obszarze Dyrektywy EMC 2014/30/UE [3]. Elektryczne źródła światła ze względu na swoje użytkowe zastosowanie są najpopularniejszymi urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi przez człowieka. Dzięki temu doczekały się dedykowanej im normy europejskiej - EN55015 - "Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne" [4]. Według wymagań normy EN 55015 przy ocenie lamp LED należy uwzględnić następujące wymagania: - poziomu dopuszczalnego napięcia zaburzeń na zaciskach zasilania sieciowego, oraz - poziomu dopuszczalnego emisji zaburzeń promieniowanych. Poziomy emisji dla zaburzeń przewodzonych dotyczą zakresu częstotliwości od 9kHz do 30MHz. W przypadku zaburzeń promieniowanych rozpatruje się dwa rodzaje wymagań zależne od częstotliwości: - w zakresie częstotliwości od 9kHz do 30MHz, wymagania dopuszczalnego poziomu składowej magnetycznej natężenia pola mierzone jako prąd indukowany w antenach ramowych obejmujących urządzenie oświetleniowe, - w zakresie częstotliwości 30 MHz do 300 MHz, wymagania dopuszczalnego poziomu składowej elektrycznej natężenia pola zaburzeń promieniowanych. Oprócz wymagań dotyczących zaburzeń radioelektrycznych, urządzenia oświetleniowe podlegają również wymaganiom dotyczącym emisji harmonicznych zgodnie z normą EN61000-3-2 [5][6]. Pomiary emisji promieniowa[...]

Kompatybilność Elektromagnetyczna urządzeń PLC DOI:10.15199/48.2015.11.01

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problemy zgodności transmiterów sieciowych (urządzeń PLC) z wymaganiami stawianymi przez normy EMC dla środowiska mieszkalnego. Przedstawiono badania emisji przewodzonych wybranych transmiterów sieciowych dostępnych na rynku. W pracy skoncentrowano się głównie na rozwiązaniu problemów jakie napotykają producenci przy wprowadzaniu wyrobu na rynek. Abstract. The article presents compatibility problems of transmitter adaptors (PLC devices) with fulfill the requirements of EMC standards for residential environment. In the paper, the results of conducted emissions measurements of selected transmitter adaptors have been presented. The study focused mainly on solving the problems faced by producers in order to place the product on the market. (Electromagnetic Compatibility of PLC devices). Słowa kluczowe: PLC, transmitery sieciowe, deklaracja CE, emisje przewodzone. Keywords: PLC, Power Line Communication, CE declaration, conducted emissions. Wstęp W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka bez dostępu do Internetu. W środowisku mieszkalnym nie zawsze jest dostępna bezprzewodowa sieć komputerowa Wi-Fi, a także nie zawsze jest możliwe zainstalowanie kabli sieciowych. W takiej sytuacji można sięgnąć po technologię PLC (Power Line Communication), która pozwala wykorzystać instalację elektryczną do stworzenia sieci komputerowej. Według informacji producentów dwa "sparowane" transmitery sieciowe są w stanie przesyłać między sobą dane z prędkością do 500 Mb/s, a ich maksymalny zasięg wynosi 300[...]

O pewnych aspektach EMC dotyczących powszechnego wprowadzenia świetlówek energooszczędnych

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano wymagania norm dotyczących odbiorników o identycznej mocy i konstrukcji - tzn. grupy świetlówek i komputera. Wskazano niekonsekwentne podejście wynikające z normy PN-EN 61000-3-2. Abstract. In the paper, the requirements of EMC standards for equipment of the same physical nature and power - the group of compact fluorescent lamp (CFL) and PC computer have been compared. Non [...]

Wpływ zaburzeń elektrycznych na funkcjonowanie mikrokontrolera DSP i transmisję danych w standardzie EIA232

Czytaj za darmo! »

Badania odporności na zaburzenia w postaci serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych, przeprowadzono na podstawie normy PN-EN 61000-4-4, na zestawie demonstracyjnym mikrokontrolera MP56F8025 z interfejsem EIA232. Zaburzenia elektryczne spowodowały chwilową utratę funkcjonalności układu oraz błędy w transmisji danych, które ustąpiły po zakończeniu ich generacji. Ograniczenie tego wpływu jest możliwe poprzez zmianę konfiguracji układów peryferyjnych mikrokontrolera i pozwala na normalne działania układu. Abstract. Electrical fast transient / burst immunity test was based on the standard IEC 61000-4-4 on demo board of MP56F8025 microcontroller with serial communication interface compatible with EIA232 standard. Electrical disturbances caused temporary lose of functionality of the[...]

Ograniczenie harmonicznych prądu świetlówki kompaktowej za pomocą układu Valley-fill

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obwód Valley-fill, który jest prostym, tanim i o małych gabarytach pasywnym układem PFC efektywnie ograniczającym harmoniczne prądu zasilania fluorescencyjnych świetlówek kompaktowych małej mocy. Opracowano autorski model świetlówki w aplikacji PSPICE i porównano wyniki badań symulacyjnych z wynikami pomiarów świetlówki. Abstract. In the paper, the Valley-fill circuit that may be used as a simple, cheap and of small dimensions passive PFC circuit for effective limiting input current harmonics of small power compact fluorescent lamps (CFL) has been presented. The author’s CFL PSPICE model has been developed and the results of simulation have been compared to results of measurements. (Limitation of compact fluorescent lamp input current harmonics with Val[...]

Grzejnik PTC jako źródło emisji zaburzeń radioelektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano badania EMC grzejnika PTC z wentylatorem. Na podstawie pomiarów i analizy urządzenia wykazano, że źródłem zaburzeń radioelektrycznych o wartościach przekraczających poziomy dopuszczalne jest wentylator napędzany bezszczotkowym silnikiem DC (BLDC). Na urządzenia te producenci wystawiają Deklarację Zgodności UE powołując się na zgodność z Dyrektywą EMC. Abstract. In the paper, the EMC testing of PTC heater with fan has been described. It has been demonstrated, on the basis of measurements and analysis, that the fan which is driven by brushless DC motor (BLDC) is the source of RF disturbances of levels exceeding the limits. However, some manufacturers demonstrate compliance of such equipment with EMC Directive and draw up the EU Declaration of Conformity. (About Heater Emitting RF Disturbances). Słowa kluczowe: grzejnik PTC, wentylator, bezszczotkowy silnik DC z wejściem AC, zaburzenia radioelektryczne. Keywords: PTC heater, fan, AC input DC brushless motor (BLDC), EMI interferences. Wstęp W artykule przedstawiono wyniki badań EMC urządzenia elektrycznego o nazwie grzejnik PTC, które zgłosił do naszego laboratorium importer. Powszechnie wiadomo jest, że grzejniki elektryczne stanowią dla sieci zasilania obciążenie rezystancyjne i jako takie należy traktować je, jako obciążenie "pasywne EMC", [...]

Badania harmonicznych prądu zasilania źródeł światła LED dostępnych na rynku DOI:10.12915/pe.2014.07.040

Czytaj za darmo! »

In the paper, the results of harmonic current emission measurements of chosen LED lighting products, commonly available in the polish market in the year 2013, with reference to requirements of PN-EN 61000-3-2 have been presented. (Harmonic Current Emission Measurements of LED Lighting Products Available in the Market). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych prądu zasilania wybranych źródeł światła LED, dostępnych powszechnie na polskim rynku w 2013 roku, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61000-3-2. Keywords: EMC testing, LED lighting, harmonics. Słowa kluczowe: badania EMC, oświetlenie LED, harmoniczne. doi:10.12915/pe.2014.07.40 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji Europejskiej w 2009 roku spowodowało powszechne stosowanie energooszczędnych źródeł światła. W początkowym okresie stosowano głównie świetlówki kompaktowe, a w stosunkowo krótkim czasie pojawiły się na rynku źródła światła LED. Obydwa typy źródeł światła zasilane są z sieci poprzez elektroniczne przetwornice AC/DC. Takie układy zasilające źródeł światła stanowią dla sieci obciążenie nieliniowe. Z reguły[...]

Zastosowanie przeciwzakłóceniowego transformatora separacyjnego do zabezpieczenia układu rejestracji rozwoju wyładowań elektrycznych w ciekłych dielektrykach przed zaburzeniami przewodzonymi w napięciu zasilającym DOI:10.15199/74.2015.4.8


  Do badań EMC w zakresie odporności i emisji zaburzeń przewodzonych wykorzystywane są serie impulsów (BURST) o wysokim napięciu i krótkim czasie narastania, symulujące zakłócenia wytwarzane przez indukcyjnie obciążone przełączniki elektromechaniczne [1]. Zakłócenia te mogą być sprzęgane bezpośrednio przez sieć zasilającą, w efekcie podłączenia do tej sieci urządzenia generującego zakłócenia lub na drodze sprzężenia pojemnościowego - z urządzenia zakłócającego lub linii zasilającej do urządzeń będących w pobliżu. Testy udarowe (SURGE ) symulują zakłócenia impulsami wysokoenergetycznymi, np. w efekcie wyładowań piorunowych w sieć zasilania lub przez wyłączanie dużych obciążeń. Testowe impulsy udarowe można wprowadzać do przewodów zasilania lub do innych obwodów za pomocą sprzęgania pojemnościowego [2]. Badany przeciwzakłóceniowy transformator separacyjny jest zainstalowany w układzie laboratoryjnym do badania rozwoju wyładowań elektrycznych w dielektrykach ciekłych przy napięciu udarowym piorunowym. Obwody rejestracji fotograficznej wyładowań oraz rejestracji światła emitowanego przez rozwijające się wyładowanie pozwalają na skuteczną ocenę mechanizmów determinujących rozwój wyładowań elektrycznych w cieczach. Ocena ta bazuje na rejestracji wielu cech charakterystycznych wyładowań [3-6]. Zastosowanie laserowej metody cieniowej z laserem impulsowym Nd:YAG umożliwia wykonywanie fotografii wyładowań o dużej rozdzielczości w dowolnej chwili od momentu inicjacji wyładowania. Z kolei metoda fotopowielaczowej rejestracji światła daje możliwość rejestracji dyskretnych impulsów świetlnych, generowanych przez skokowo rozwijające się wyładowanie. Rozwiązania te wymagają użycia wielu urządzeń o członach wykonawczych bardzo czułych na oddziaływanie zewnętrznego pola elektrycznego oraz zakłóceń sieciowych. Ponieważ źródłem wysokiego napięcia jest generator udarów napięciowych piorunowych, to oddziaływania natury EMC musiały zostać uwzględnio[...]

About Advantages of EMC Development Testing on Example of Function Generator

Czytaj za darmo! »

In the paper, the solution of EMC problem concerning excessive levels of conductive and radiated emissions in the construction of function generator has been presented. The EMC troubleshooting that has been described illustrates advantages of pre-compliance diagnostic testing to modify device construction at early stages of development. Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu EMC dotyczącego nadmiernych poziomów emisji przewodzonych i emisji promieniowanych w konstrukcji generatora funkcyjnego. Opisane zagadnienie obrazuje zalety stosowania badań diagnostycznych typu "precompliance" do modyfikacji urządzenia we wczesnych fazach rozwoju konstrukcji (O zaletach badań konstruktorskich EMC na przykładzie generatora funkcyjnego). Keywords: EMC diagnostic testing, EMC development testing, function generator. Słowa kluczowe: badania diagnostyczne EMC, badania konstruktorskie EMC, generator funkcyjny. Introduction Practically, all everyday usage electrical and electronic equipment produce unintentional (it means unexpectedly) electromagnetic disturbances of RF energy. Such disturbances can transfer in conducted way (e.g. through mains) or in radiated way (through air) and can cause interferences to other electrical devices of insufficient level of immunity [1]. Control of electromagnetic compatibility (EMC), what means control of emission level and immunity level is an increasing necessity. In order to limit emissions and improve immunity of products engineers shou[...]

 Strona 1