Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ANDRUSZKIEWICZ"

Warunki wdrożenia w Polsce cenowych programów sterowania popytem dla ograniczenia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną DOI:10.12915/pe.2014.08.023

Czytaj za darmo! »

DSR resources able to participate effectively in peak demand balancing in Poland become necessary because of the predicted lack of generation adequacy. The most difficult hours for the demand balancing of polish power system in 2012 were analysed, the volume assessment of the DSR resources able in such hours to lower the high prices for balancing energy was evaluated and the concept of tariff containing the critical peak rate to control the DSM resources connected on low voltage level was presented. (Conditions for implementation in Poland of price demand side response programs to reduce peak demand for electricity). Streszczenie. Tworzenie zasobów po stronie popytu zdolnych do uczestnictwa w bilansowaniu szczytowego zapotrzebowania w KSE staje się konieczne ze względu na przewidywany brak wystarczalności generacji. Przeanalizowano najtrudniejsze momenty w bilansowaniu polskiego systemu w roku 2012, dokonano oceny ilościowej zasobów DSR dla obniżenia wysokich cen energii bilansującej w godzinach krytycznych i przedstawiono koncepcję taryfy z krytyczną stawką cenową dla sterowania tymi zasobami przyłączonymi na poziomie niskiego napięcia. Keywords: demand side management programs and resources, power system balancing at peak load. Słowa kluczowe: zasoby i programy sterowania popytem, bilansowanie systemu elektroenergetycznego w szczycie obciążenia. doi:10.12915/pe.2014.08.23 Wprowadzenie W wielu krajach bez tworzenia podstaw do szerokiego udziału odbiorców w rynku i pozostawali oni nieświadomymi zmian, biernymi beneficjentami działania mechanizmów rynkowych. Obecnie, wraz z rosnącym udziałem generacji rozproszonej w pokrywaniu obciążenia systemu elektroenergetycznego, zarządzanie popytem stanowi jeden z niezbędnych elementów rozwoju prawidłowych stosunków rynkowych zapewniający zwiększenie ilości uczestników rynku, co gwarantuje zwiększenie płynności transakcji. Liderami takich rozwiązań są uczestnicy rynków Ameryki Północnej gdzie zg[...]

Kompensacja nadążna pojemnościowych prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN DOI:10.15199/74.2016.12.8


  Przedstawiono uzasadnienie stosowania w sieciach SN cewek Petersena o nadążnej i automatycznej regulacji reaktancji. Opisano wpływ poziomu zestrojenia cewki na warunki i zdolności gaszenia nietrwałych zwarć łukowych. Omówiono zasady pobudzania układów pomiarowych oraz algorytmy automatyki regulacyjnej.W cenie usług energetycznych spółek dystrybucyjnych w zakresie jakości i pewności zasilania odbiorców w energię elektryczną w ostatnim okresie mocno akcentowane są wskaźniki nieciągłości zasilania. W praktycznej ocenie pewności zasilania odbiorców w energię elektryczną wykorzystuje się wskaźniki typu: SAIDI, SAIFI, MAIFI itp. Podstawowym działaniem wyjściowym dla wypracowania strategii obniżania wartości takich wskaźników jest analiza przyczyn prowadzących do przerw w ciągłości zasilania. Doświadczenia eksploatacyjne przedsiębiorstw dystrybucyjnych wskazują, że tych przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w: - uszkodzeniach urządzeń, wywołanych przez zużycie materiałów, przeciążeniach, błędach operacyjnych, - zakłóceniach zwarciowych, wywołanych przez ptaki lub inne zwierzęta, wyładowaniach atmosferycznych, robotach ziemnych, przypadkach wandalizmu, - błędnych działaniach zabezpieczeń lub aparatury łączeniowej, - wyłączeniach planowych. Z rejestrowanych wszystkich zakłóceń występujących w sieciach SN wynika, że ok. 70% to zwarcia doziemne. Ich intensywność jest relatywnie duża i z przeprowadzonych analiz wynika, że w ciągu roku na 100 km linii SN przypada od kilku do kilkunastu a nawet kilkadziesiąt doziemień [4]. Znaczna ich liczba to zwarcia nietrwałe, którym towarzyszy łuk elektryczny - podtrzymywany napięciem sieci - a istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości samoistnego ich wygaszenia, jest stosowanie urządzeń kompensujących w punkcie neutralnym. Podkreślają to raporty różnych krajów (np. Francja, Słowenia, Finlandia [1, 3, 6, 8]), w których prezentowane są działania w kierunku poprawy wskaźników pewności zasilania[...]

Sterowanie popytem przy wykorzystaniu systemów taryfowych w Polsce DOI:10.15199/48.2019.10.09

Czytaj za darmo! »

Sterowanie popytem staje się coraz bardziej znaczącą dziedziną oddziaływania na efektywną i bezpieczną pracę systemu elektroenergetycznego. Jedną z głównych przyczyn coraz większej wagi stosowania tej technologii jest wzrastający udział energetyki odnawialnej w pokrywaniu obciążeń w systemie kosztem dużych elektrowni systemowych korzystających z paliw konwencjonalnych, co ogranicza dostępność tradycyjnie wykorzystywanych zasobów dla regulacji pracy systemu elektroenergetycznego.[...]

 Strona 1