Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester ŻAK"

Stal szynowa gatunku B1000 produkowana przez ArcelorMittal Poland SA


  W artykule opisano technologię produkcji szyn normalnotorowych ze stali gatunku B1000 stosowaną w ArcelorMittal Poland SA Scha- rakteryzowane zostały właściwości mechaniczne i eksploatacyjne szyn zabudowanych w torowisku doświadczalnym w Szczerbince koło Moskwy. Przedstawiono również problematykę zgrzewania szyn. The paper presents production technology of railway rails of steel grade B1000 in ArcelorMittal Poland SA Mechanical and operating properties of rails built in experimental track at Szczerbinka near Moscow were presented. Rails welding process aspects were also presented. Słowa kluczowe: szyna, stal szynowa gatunku B1000, eksploatacja szyn Key words: rail, rail steel of B1000 grade, exploitation of rails.Wstęp. Wśród dostawców wyrobów dla kolejnic- twa w ostatnich latach dostrzega się wzmożoną ak- tywność w obszarze badań rozwojowych. Badania te obejmują m.in.: modyfikację technologii wytwarzania, dobór odpowiednich gatunków stali szynowych lub ich projektowanie pod wymagane zastosowania, poprawę jakości itp. Działania podejmowane przez producentów wyro- bów dla kolejnictwa zmierzają do oferowania Towarzy- stwom Kolejowym wyrobów charakteryzujących się coraz wyższymi właściwościami eksploatacyjnymi, za- pewniającymi zwiększony czas użytkowania wyrobów przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. W obec- nych uwarunkowaniach rynkowych trzeba również wziąć pod uwagę, aby szyny produkowane z nowych gatunków stali charakteryzowały się akceptowalnym przez użytkowników poziomem cenowym - najlepiej niższym od oferowanego przez konkurencję. Potrzeba rozwoju produkcji nowych stali wyni- ka z konieczności oferowania szyn mających większą twardość i podwyższone właściwości mechaniczne. Stale te powinny ponadto mieć uniwersalny charak- ter zastosowań, tj. powinny nadawać się do produkcji szyn kolejowych i tramwajowych. Omawiane stale muszą charakteryzować się dużą trwałością eksplo- atacyjną w zmiennych warunkach klimatycznych i zas[...]

Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych DOI:10.15199/24.2017.10.2


  Wprowadzenie. Nowoczesny transport kolejowy cha􀀐 rakteryzujący się dużymi prędkościami pociągów stawia coraz wyższe wymagania producentom szyn. Jednym z najważniejszych jest prostość szyn na długości w płasz􀀐 czyźnie pionowej i poziomej. Norma EN 13674-1:2011 dopuszcza maksymalną pionową odchyłkę prostości 0,3 mm na długości pomiarowej 3 m, natomiast w płaszczyźnie poziomej dopuszczalna odchyłkę 0,45 mm na bazie pomiarowej 1,5 m. Wymaganą prostość uzysku􀀐 je się w procesie prostowania, który wprowadza do szyny dodatkowe naprężenia. Obecnie norma szynowa wymaga, aby naprężenia własne mierzone w osi stopki szyny nie przekroczyły 250 MPa [1]. Ograniczenie poziomu naprężeń własnych w szynie wynika z nakładania się na nie naprężeń termicznych i naprężeń dynamicznych powstających pod􀀐 czas eksploatacji. Wysoki poziom naprężeń kumulowanych w szynie podczas użytkowania, może prowadzić do jej pęknięcia i złamania, co zagraża bezpieczeństwu transportu kolejowego [2]. Krytyczne głębokości pęknięć rozpoczyna􀀐 jących się od stopki szyny można podwyższyć przez obni􀀐 żenie naprężeń własnych. Dla niższych naprężeń własnych niższy jest średni poziom naprężeń eksploatacyjnych, co spowalnia rozwój pęknięcia. Ponadto, w główce szyny mogą występować wady rozpoczynające się od shellingu (rys. 1a), head checkingu (rys. 1b) lub squatu (rys. 1c) [3]. Badanie naprężeń własnych w szynach kolejowych. W latach 2012-2014 ArcelorMittal Poland S.A. wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza zrealizował program badań [4, 5], w następstwie którego opracowano nową technolo􀀐 gię prostowania szyn kolejowych obniżającą naprężenia własne. Metodyka pomiaru naprężeń własnych. Według normy EN 13674-1 naprężenia własne w szynach muszą być mie􀀐 rzone w środku dolnej powierzchni[...]

Wpływ kształtu powierzchni roboczej rolek prostujących prostownicy pionowej na poziom naprężeń własnych w szynie kolejowej DOI:10.15199/24.2019.10.4


  Wprowadzenie. Szyny kolejowe w torze spełniają zarówno rolę podpory jak i prowadnicy, przez co stawiane są im coraz wyższe wymagania związane ze wzrostem nacisków osiowych i zwiększeniem prędkości pociągów w ruchu pasażerskim [1-8]. Wymagania te związane są z jednej strony, z parametrami przekroju poprzecznego oraz z wysoką zarówno prostością jak i jakością powierzchni, a z drugiej z jakością stali szynowej w zakresie czystości stali, współczynnika intensywności naprężeń oraz cechy indywidualnej szyn, jakimi są naprężenia własne dziedziczone po procesie produkcji. Rola naprężeń własnych w szynach wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na zachowanie się szyny w torze, a tym samym wpływa wprost na bezpieczeństwo transportu. Wynika to z nakładania się naprężeń własnych z naprężeniami termicznymi i eksploatacyjnymi. Dla niższych naprężeń własnych mniejszy jest średni poziom naprężeń eksploatacyjnych, co spowalnia rozwój pęknięć zaczynających się o[...]

 Strona 1