Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Rzepecki"

Maksymilian Matakiewicz


  Patrzymy abyśmy potomności zostawili dzieła trwałe, zwiększające nasz majątek narodowy. Trzeba iść wytrwale naprzód stosownie do naszych środków, jednak bez zastoju i cofania się w myśl starej, a głębokiej sentencji "Nulla dies sine linea"1 Prof. Maksymilian Matakiewicz był naukowcem i społecznikiem, wychowawcą pokoleń specjalistów inżynierii wodnej w Polsce. Przedstawiamy mniej znany dotychczas epizod pracy zawodowej profesora związany z pobytem w Tarnowie i wykonaniem na zlecenie Magistratu kompletnego projektu ujęcia i wodociągu przeznaczonego dla tego miasta.Maksymilian August Antoni Matakiewicz urodził się 27 czerwca 1875 r. w Niepołomicach1,2, zmarł 3 lutego 1940 r. we Lwowie, był synem Antoniego i Augusty z Kołodziejów, bratem Antoniego (1911-18 posła do austriackiej Rady Państwa, następnie posła do I i II Sejmu RP). Ukończył w 1893 r. szkołę realną w Krakowie (zdał maturę w V LO w Krakowie w 1893 r.). W latach 1893-99 studiował na Wydziale Inżynierii Politechniki we Lwowie, w czasie studiów odbywał jednoroczną służbę wojskową (w latach 1896-97), którą ukończy[...]

Almukantarat historia nieznana? DOI:

Czytaj za darmo! »

Jest rok szkolny 1973/1974. Jesienią we wszystkich szkołach średnich województwa katowickiego kilkadziesiąt tysięcy uczniów bierze udział najpierw w szkolnych, później miejskich i regionalnych eliminacjach pilotażowej olimpiady wiedzy technicznej. Czwartym, ostatnim etapem jest "Obóz Liderów" - spotkanie finałowe w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.Kilkudziesięciu młodych ludzi, nieprzeciętnie zdolnych, precyzyjnie wyselekcjonowanych w wielostopniowych eliminacjach, podejmuje współzawodnictwo o zwycięstwo w Olimpiadzie. Rozdanie dyplomów i nagród to nie wszystko - główny organ[...]

Uciążliwe zapachy - problem rozwiązany DOI:

Czytaj za darmo! »

Jednym z najbardziej uciążliwych pod względem zapachowym procesów technologicznych jest proces oczyszczania ścieków, a w szczególności jego część polegająca na obróbce osadów ściekowych tworzonych w tym procesie. Niestety, materia zanieczyszczeń pojawiających się w ściekach jest z natury uciążliwa zapachowo, w szczególności w tej części, która pochodzi z produktów metabolizmu człowieka. Obiekty przeróbki osadów ściekowych były dotychczas jednymi z najbardziej uciążliwych zapachowo instalacji. Przeróbka beztlenowa, polegająca na fermentacji osadów ściekowych zmniejszała tą uciążliwość, jednak nie eliminowała jej w całości. Dopiero ostatnio pojawiły [...]

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stanowią istotny element systemu energetycznego w każdym kraju, także w Polsce. Szacuje się, iż na wyprodukowanie 1 m3 wody i oczyszczenie powstałych w wyniku jej zużycia ścieków potrzeba średnio ok. 1,0 - 1,2 kWh energii. Przyjmując, iż średnio w Polsce jeden mieszkaniec zużywa ok. 36 m3 wody na rok, produkcja wody i oczyszczanie ścieków dla celów komunalnych może potrzebować ok. 0,8-1,0% całkowitego zapotrzebowania/produkcji energii w Polsce (ok. 1,4 - 1,6 TWh/rok). Obiekty energetyczne w ciągu osadowym oczyszczalni w Tarnowie.Od wielu lat następuje bardzo intensywna modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Modernizacji technologicznej towarzyszy optymalizacja zapotrzebowania energii na poszczególne procesy technologicz[...]

Przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i fermentacji na przykładzie oczyszczalni ścieków w Tarnowie DOI:10.15199/62.2018.9.18


  Fermentacja osadów ściekowych poprzedzona termiczną hydrolizą jest jednym z procesów prowadzących do stabilizacji biologicznej1) osadów ściekowych oraz zmniejszenia ich ilości. Powstałe po procesie przetwarzania osady ściekowe nadają się do środowiskowego wykorzystania, np. na cele rekultywacji terenów zdegradowanych. Problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych w Polsce Według danych Głównego Urzędu Statystycznego2) w 2016 r. w Polsce powstało 947,2 Gg suchej masy osadów ściekowych (568,3 Gg suchej masy komunalnych osadów ściekowych). Na podstawie dotychczasowych danych i obserwacji szacuje się, że średni roczny wzrost ilości suchej masy osadów ściekowych wyniesie 2-3%3).Zakaz składowania osadów ściekowych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r., wynikający z rozporządzenia4), wymusił na podmiotach zarządzających oczyszczalniami ścieków wdrożenie nowych technologii i dostosowanie gospodarki osadami ściekowymi do nowego stanu prawnego. Duży problem z zagospodarowaniem osadów widoczny jest zwłaszcza w małych i średnich oczyszczalniach ścieków, które nie mogą pozwolić sobie na budowę zaawansowanych technologicznie instalacji, takich jak np. stacje termicznego przekształcania osadów, funkcjonujące w dużych oczyszczalniach ścieków. Racjonalne i uzasadnione, zarówno w aspekcie przepisów prawa, jak i dostępnych na rynku technologii, wydają się być metody przetwarzania osadów ściekowych wykorzystujące procesy suszenia i współspalania osadów, jak również ich monospalania5) (11 monospalarni osadów ściekowych w Polsce). Znajduje to swoje odzwierciedlenie w powstałych do tej pory, jak i realizowanych/planowanych do utworzenia nowych instalacji tego typu. Oddana do użytkowania w marcu 2017 r. instalacja termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Tarnowie daje możliwość częściowego uporządkowania problemu gospodarki osadowej w regionie tarnowskim, pozwalając na zmniejszenie ilości powstających osadów ś[...]

 Strona 1