Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz CIEPLIŃSKI"

Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia DOI:10.15199/48.2018.05.18

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano strukturę części silnoprądowej oraz układ sterowania rozwiązania zasilacza UPS typu VFI [1], który dodatkowo odznacza się możliwością kompensacji przesunięcia fazowego między podstawowymi harmonicznymi napięcia i prądu sieci oraz redukcji wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki energii dołączone do wspólnego węzła sieci elektroenergetycznej. Ogólna idea kompensacji przesunięcia fazowego przez opisywany zasilacz UPS polega na poborze prądu o przeciwnym kącie fazowym w stosunku do wypadkowego prądu pobieranego przez inne odbiorniki [2,3]. W konsekwencji kąt fazowy podstawowej harmonicznej prądu wejściowego zasilacza UPS zwykle jest różny od zera. W tym przypadku jest to jednak efekt pożądany - przesunięcie fazowe między podstawową harmoniczna napięcia i wypadkowego prądu sieci (będącego sumą prądu zasilacza UPS oraz pozostałych odbiorników) ma wartość zerową. Funkcja kompensacji wyższych harmonicznych wymusza odkształcenie prądu wejściowego przekształtnika UPS w taki sposób, aby jego suma z prądami współpracujących odbiorników dawała sygnał wynikowy, który cechuje się możliwie niską zawartością niepożądanych harmonicznych w rozpatrywanym paśmie częstotliwości [4,5]. Prezentowane w artykule rozwiązanie zasilacza UPS bazuje na strukturze typu VFI (Voltage Frequency Independent) [6,7], odznaczającej się separacją energetycznego toru wejściowego od wyjściowego. W konsekwencji możliwa jest niezależna regulacja zarówno częstotliwości, jak i wartości skutecznej napięcia wyjściowego (z założenia odznaczającego się niską zawartością harmonicznych). Jako wejściowy przekształtnik sieciowy przetwarzający energię prądu przemiennego na energię prądu stałego zastosowano w pełni sterowany prostownik tranzystorowy bazujący na mostku H - w artykule rozpatrywany jest układ w wersji jednofazowej - z szeregowym filtrem dolnoprzepustowym w postaci dławika. W ramach opracowanej struktury zasilacza UPS[...]

Three-Phase UPS with Active Parallel Compensation DOI:10.15199/13.2018.11.1


  The work presents a structure of a power stage and a control system of the three-phase VFI type Uninterruptible Power Supply (UPS) [1], which additionally has an ability to compensate phase shift between fundamental harmonics of the voltage and current in power grid and reduction of higher harmonics generated by other energy load connected to the common grid’s node. The general idea of phase shift compensation for the described UPS consists in the consumption of current with the opposite phase angle in relation to the resultant current drawn by other loads [2, 3]. Consequently, the phase angle of the fundamental harmonic of the input current of the UPS is usually different from zero. In this case, however, this is a desirable effect - the phase shift between the fundamental harmonic of the voltage and the resulting current of the grid (which is the sum of the UPS current and the other loads) is zero. The function of higher harmonics compensation forces the input current of the UPS to be deformed in the manner that its sum with the currents of the cooperating loads gives the resultant signal, which is characterized by the lowest possible content of undesired harmonics in the considered frequency band [4, 5]. The UPS solution presented in the article is based on the structure of the VFI type (Voltage Frequency Independent) [6, 7], which is characterized by the separation of the input and output energy path. As a consequence, it is possible to independently regulate both the frequency and the RMS value of the output voltage (which has a low harmonic content from the assumption). As an input grid converter that converts AC energy into DC power, a fully controlled three-phase bridge is used - the article considers the three-phase version - with a low-pass serial filter in the form of chokes. As part of the developed three-phase structure of the UPS, a method of implementing a DC bus coupling with a battery pack was also proposed. In or[...]

 Strona 1