Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Just"

Topienie pośrednie miedzi na podłożu molibdenowym za pomocą obustronnego układu grzania oporowego pod obniżonym ciśnieniem

Czytaj za darmo! »

Równomierność grubości warstwy oraz homogeniczność mikrostruktury materiału przetapianego do postaci taśmy ma kluczowe znaczenie dla jego dalszej przydatności. Problemy napotykane w procesie produkcji taśm, jak również spełnienie założonych wymagań dotyczących ich finalnej postaci, stały się przyczyną podjęcia badań w tym aspekcie. Pierwsze badania nad przetapianiem sproszkowanej miedzi prowadzono na wysokotopliwym podłożu molibdenowym metodą grzania bezpośredniego. Metoda ta wykorzystywała grzanie oporowe (rezystancyjne) zapewniające dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła do strefy przetapiania i tym samym modyfikację warstwy [1÷3]. W tym celu płaskie, podłużne podłoże molibdenowe podłączano do zasilacza o dużej wydajności prądowej. Ciepło wydzielane przez przewodnik elektryczny podczas przepływu prądu zgodnie z prawem Joule’a-Lenza (1) Q = I ⋅ R ⋅ t 2 (1) gdzie: I - natężenie prądu w obwodzie, R - rezystancja molibdenowego podłoża, t - czas przepływu prądu, stanowiło energię niezbędną do przetopienia miedzi. Schemat oporowego grzania podłoża molibdenowego przedstawiono na rysunku 1. Stosowana metoda powodowała przetopienie miedzi umieszczonej na podłożu, jednakże uzyskana warstwa nie miała jednorodnej grubości. Ponadto, analizując mikrostrukturę, obserwowano znaczne różnice w budowie pomiędzy środkiem i krawędziami warstwy. Poszukując wyjaśnienia tego zjawiska, przeanalizowano rozkład temperatury w podłożu molibdenowym podczas procesu przetapiania. Dowiedziono, że w stosowanej metodzie największa ilość ciepła była wydzielana w środkowej części podłoża, podczas gdy jego krawędzie pozostawały chłodniejsze (rys. 2). Stwierdzono, że niejednorodny rozkład temperatury jest przyczyną nierównomiernego zarodkowania oraz otrzymywania niejednorodnej struktury warstwy i podjęto poszukiwania innej metody. metodyka badań W celu uniknięcia niekorzystnego rozkładu temperatury podłoża i prz[...]

 Strona 1