Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"GINTER NAWRAT"

Elektrody o katalitycznych właściwościach w procesach wydzielania wodoru

Czytaj za darmo! »

Opisano wpływ składu elektrod na nadpotencjał wydzielania wodoru, powiązanie nadpotencjału wydzielania wodoru z konfiguracją elektronową metali wchodzących w skład powłok aktywnych elektrod i położeniem tego metalu w układzie okresowym. Najlepszymi tworzywami stosowanymi w procesie wydzielania wodoru z roztworów alkalicznych są metale przejściowe i ich stopy. Opisano usytuowanie metali pr[...]

Polerowanie elektrolityczne i pasywacja elektrochemiczna implantów z tytanu i jego stopów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu polerowania elektrochemicznego i pasywacji anodowej tytanu i stopu Ti6Al4V. Określono wpływ jednostkowego ładunku elektrycznego na gładkość powierzchni oraz wpływ warunków pasywacji elektrochemicznej na odporność na korozję tytanu i stopu Ti6Al4V. Stwierdzono, że zwiększenie jednostkowego ładunku elektrycznego poprawia jakość powierzchni. Wykazano, że polero[...]

Tworzywa elektrodowe stosowane w elektrolizerach do produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Porównano obecnie stosowane metody produkcji chloru pod kątem zagrożeń ekologicznych i energochłonności. Przedstawiono obecny stan i etapy rozwoju tworzyw anodowych, od tworzywa węglowego grafltyzowanego do aktywowanych elektrod tytanowych z uwzględnieniem ich trwałości w warunkach elektrolizy roztworu chlorku sodu. Opisano poszukiwania tworzyw katodowych o obniżonym nadpotencjale wydzielani[...]

Diafragmy i membrany stosowane w elektrolizerach do produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan rozwoju i postęp naukowo-techniczny w ostatnim okresie dotyczący diafragm azbestowych i bezazbestowych oraz membran jonowymiennych stosowanych w przemyśle wytwórczym chloru. Poruszono problem zagrożeń związanych z wykorzystywaniem azbestu, z powołaniem się na ustawę dotyczącą zakazu stosowania wyrobów, które zawierają azbest, i rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie [...]

Przydatność katod aktywowanych metodą termiczną do procesu wydzielania wodoru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań elektrod z powłokami wytwarzanymi metodą termiczną, przeznaczonych do procesów przebiegających z udziałem wodoru. Najniższym nadpotencjałem wodoru charakteryzowały się powłoki aktywne na bazie niklu i kobaltu z domieszką platyny, wytwarzane metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli na podłożu niklowym. Spośród wytworzonych i przebadanych elektrod z powłoka[...]

Zintegrowane układy diafragmowo-katodowe w procesie elektrolitycznej produkcji chloru

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zespołów diafragmowo- katodowych, które składają się z aktywowanych katod i diafragm bezazbestowych polimerowo- ceramicznych. Spośród przebadanych powłok najniższym nadpotencjałem wodoru charakteryzują się powłoki aktywne na bazie tlenków kobaltu z domieszką rutenu i tytanu oraz platyny, wytwarzane metodą termicznej dekompozycji odpowiednich soli na podłożu niklo[...]

Galwaniczne wytwarzanie antykorozyjnych powłok stopowych cynk-kobalt

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących galwanicznego wytwarzania powłok stopowych cynk - kobalt na podłożu stalowym. Przeprowadzono badania wpływu parametrów prowadzenia procesu na skład chemiczny powłok. Przedstawiono morfologię otrzymanych powłok oraz określono ich twardość, chropowatość oraz odporność korozyjną. Stwierdzono, że powłoki stopowe Zn-Co zawierające mniej niż 5,5% mas. kobaltu charakteryzują się relatywnie wysokim współczynnikiem chropowatości Ra oraz wysoką odpornością korozyjną, lepszą od powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: powłoka stopowa, powłoka anodowa, powłoka cynkkobalt, stop Zn-Co Electrowinning of anticorrosive zinc-cobalt alloy coatings Results of investigations applying to electrowinning of zinc - cobalt alloy coatings on steel substrate have been showed in this work. Infl uence of the process parameters on chemical composition of the coatings was examined. Morphology of received coatings was illustrated, moreover their hardness, roughness and corrosion resistance were determined. It was found that Zn-Co alloy coatings containing less than 5,5 wt.% cobalt are characterized by relatively high Ra roughness parameter and high corrosion resistance, better than simple zinc coating. Keywords: alloy coating, anodic coating, zinc-cobalt coating, Zn-Co alloy ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Wśród antykorozyjnych powłok o charakterze anodowym dotychczas bardzo duże znaczenie miały powłoki kadmowe. Jednak ze względu na kancerogenne, mutagenne oraz toksyczne właściwości kadmu powstają obecnie liczne ograniczenia i zakazy prawne dotyczące jego stosowania, co zmusiło do poszukiwania powłoki alternatywnej o porównywalnych właściwościach antykorozyjnych. Aktualnie istnieje tendencja do rozwijania metod otrzymywania powłok stopowych zawierających cynk (głównie z żelazowcami). Charakteryzują się one wy[...]

Corrosion of magnesium and its alloys - new observations and ideas DOI:10.15199/40.2015.11.1


  Magnesium and its alloys play a very important role in the modern industry. Due to very low specific density, lowest of all structure metals, its role will also grow in the future. The most serious problem with the wide application of magnesium and its alloys in the technique is their strong susceptibility to corrosion. Many important scientific papers, presenting new information on the mechanism of the corrosion of magnesium and its alloys appeared in the literature during last few years. This article gives the review of the newest papers with the special attention to the electrochemical phenomena occurring during corrosion of magnesium and its alloys as well as electrochemical methods of the investigation of the corrosion of these materials. Keywords: magnesium, magnesium alloys, corrosion mechanism, corrosion rate measurements Korozja magnezu i jego stopów - nowe fakty i nowe idee Magnez i jego stopy odgrywają i w przyszłości będą odgrywać ogromną rolę w technice. Wiąże się to, między innymi z tym, że jest to najlżejszy z metali mogących służyć jako materiały konstrukcyjne. Największym problemem, jaki napotyka szerokie stosowanie magnezu w technice jest jego duża podatność na korozję. W ostatnich latach ukazało się bardzo wiele istotnych artykułów naukowych, które rzucają nowe światło na mechanizm korozji magnezu i jego stopów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych prac ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrochemicznych zachodzących w trakcie korozji magnezu i jego stopów oraz elektrochemicznych metod badania korozji tych materiałów. Słowa kluczowe: magnez, stopy magnezu, mechanizmy korozji, pomiar szybkości korozji 1. Introduction Interest of scientific community in magnesium remains topical for at least 10 years (Fig. 1). The number of scientific publications concerning magnesium appearing yearly grew during those years from almost 9 thousand to over 11 thousand. Magnesium owes that interest to its unusual properties[...]

 Strona 1  Następna strona »