Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Kruszewski"

Bioniczne zmysły elektroniczny nos i język


  Budowa i zasada działania procesów oraz mechanizmów funkcjonowania człowieka i innych poznanych organizmów od zawsze była obiektem zainteresowania naukowców. Rozwiązania występujące w naturze są ciągle podpatrywane i adaptowane w najróżniejszych dziedzinach techniki dla potrzeb człowieka. Dzieje się to również z ludzkimi zmysłami węchu i smaku. Ich naśladowanie zaowocowało powstaniem "sztucznych" elektronicznych zmysłów nosa i języka. Urządzenia te znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również w diagnostyce medycznej, sektorach związanych z bezpieczeństwem publicznym czy ochroną środowiska. MECHANIZMY ZMYSŁÓW CZŁOWIEKA BIOLOGICZNY MECHANIZM WĘCHU Wrażenia zapachowe odbierane są przez człowieka w górnej części jamy nosowej na obszarze pokrytym nabłonkiem węchowym, tzw. polem węchowym. Miejsce to składa się z ok. 40 mln komórek węchowych rozmieszczonych na powierzchni ok. 5 cm2. W komórkach znajdują się receptory węchowe wiążące na swojej powierzchni lotne cząsteczki zapachowe. Natomiast każdy receptor połączony jest z aksonem neuronu, a ten z następnymi neuronami, którymi informacja jest dalej przekazywana do opuszki węchowej, stanowiącej zakończenie płata węchowego mózgu. Stamtąd impulsy nerwowe są przekazywane do kolejnych warstw neuronów mózgu, np. kory węchowej i innych ośrodków mózgowych, m.in. hipokampu odpowiedzialnego głównie za pamięć. Otrzymywane informacje mózg analizuje i klasyfikuje wg dotychczas zapamiętanych obrazów zapachowych. Dzięki porównaniom z dotychczas poznanymi wzorcami człowiek jest w stanie zidentyfikować aktualnie odbierany zapach [1, 13]. Zależność reakcji receptora węchowego od właściwości związku chemicznego nie została dotychczas całkowicie wyjaśniona. Wiadomo, że nośnikiem zapachu są wyłącznie związki lotne, które pobudzają komórki węchowe przez kontakt z receptorami białkowymi, w których dochodzi do zmian elektrochemicznych. Istnieje wiele niewyjaśnionych mechanizmów[...]

Elektroniczny nos i język zastosowanie w przemyśle spożywczym


  W czasach kolejnych afer w przemyśle spożywczym - zafałszowań oraz skażeń mikrobiologicznych i chemicznych - współczesna analityka staje przed dużym wyzwaniem. Wymagane jest ciągłe unowocześnianie metod analitycznych, instrumentów i strategii w celu uzyskiwania informacji o składzie materiałów i jego zmianach. Elektroniczny nos i język to urządzenia, które mogą zaspokoić rosnące potrzeby współczesnej analityki. Ze względu na różnorodność budowy, znajdują zastosowanie w codziennym otoczeniu człowieka i różnych gałęziach przemysłu - również w przemyśle spożywczym. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo żywności jest od wielu lat priorytetowym obszarem działań instytucji krajowych i Unii Europejskiej. Świadczy o tym mnogość uchwalonych aktów prawnych. Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r. (DzU 2006 nr 171 poz. 1225) bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą zostać spełnione oraz działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia człowieka. Podstawowe zasady i reguły dotyczące bezpieczeństwa żywności obowiązujące w krajach Wspólnoty określa rozporządzenie nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. Na mocy tego dokumentu ustanowiono system wczesnego ostrzegania (RASFF) w celu powiadamiania o bezpośrednim i pośrednim zagrożeniu zdrowia ludzkiego pochodzącym z żywności. Bezpieczeństwo jest dla konsumenta czynnikiem pierwszorzędnym przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego środka spożywczego. Jakość - drugi co do ważności czynnik to zespół wymagań, parametrów, właściwości ustalonych przez znormalizowane przepisy i specyfikacje. Ponieważ potrzeby konsumenta zmieniają się, zachodzi konieczność ich okresowej weryfikacji. Zmienia się więc także jakość i zmiany te mają charakter dynamiczny. Zgodnie z normą ISO 9001, jakość produkowanych wyrobów spożywczych powinna podlegać ustawicz[...]

Akceptacja konsumencka żywności utrwalanej innowacyjnymi metodami DOI:


  Najbardziej rozpowszechnioną metodą utrwalania żywności jest obecnie obróbka termiczna - pasteryzacja lub sterylizacja. Najważniejszą zaletą tej metody jest zapewnienie produktom spożywczym bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Jednak podczas obróbki termicznej obserwuje się znaczącą degradację związków biologicznie aktywnych, takich jak witamina C, antocyjany, flawonoidy. Jednym z głównych kierunków rozwoju technologii żywności w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jest opracowanie alternatywnych rozwiązań dla tradycyjnej metody termicznej, metod obróbki żywności pozwalających utrwalić mikrobiologicznie produkty żywnościowe, a przy tym zachować w jak największym stopniu ich właściwości odżywcze i fizykochemiczne [6, 9]. Nowe metody utrwalania żywności powinny także spełniać inne warunki, takie jak niskie koszty stosowania czy przyjazność dla środowiska (tzw. zielone technologie). Wśród innowacyjnych, nietermicznych technologii utrwalania można wyróżnić następujące: wysokie ciśnienie hydrostatyczne (HHP lub HPP), homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH), pulsacyjne światło (PL), dwutlenek węgla w podwyższonym ciśnieniu (HPCD), pulsacyjne pole elektryczne (PEF), ultradźwięki (US), zimna plazma (CP) i ozonowanie. Natomiast do nowych termicznych technologii utrwalania zaliczają się: ogrzewanie mikrofalowe (MW), ogrzewanie omowe oraz ogrzewanie promieniowaniem elektromagnetycznym o częstotliwości fal radiowych. Wymienione metody utrwalania żywności nadają także produktom charakterystyczną formę i właściwości, których nie można uzyskać przy wykorzystaniu tradycyjnych technologii [10]. Przez kontrolowane nadawanie specjalnych cech należy rozumieć tworzenie produktów o zaprojektowanych właściwościach, np. wartości odżywczej, pożądanych cechach sensorycznych. Takie postrzeganie nowoczesnych, nietermicznych i termicznych technologii powinno być jednak zarezerwowane dla ukierunkowanego, celowego stosowania tych technologii jako obróbki w[...]

Preferencje konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych DOI:10.15199/65.2018.6.6


  Rynek napojów bezalkoholowych w ostatnich latach rozwija się dynamicznie zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i zwiększającej się różnorodności produktów. Ponad 65% produkcji przetworów owocowych stanowią soki, nektary i napoje, z czego 52% to napoje, 37% soki, a 11% nektary [8]. Jednocześnie można zauważyć coraz większe zainteresowanie konsumentów tą kategorią produktów, co przekłada się na ich oczekiwania względem oferowanej żywności. Poza tym wśród konsumentów obserwuje się większą dbałość o kondycję fizyczną w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą. Producenci napojów bezalkoholowych w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów i dużą konkurencję na rynku napojów bezalkoholowych wprowadzają nowe produkty wzbogacane w składniki funkcjonalne, witaminy i składniki mineralne, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie. Dzięki rozwojowi metod ekstrakcji i licznym badaniom w tej dziedzinie producenci mogą stosować wiele naturalnych dodatków bioaktywnych, co umożliwia uatrakcyjnienie oferty napojów. Nowym kierunkiem rozwoju produkcji są napoje o dużej zawartości soku, dodatkowo wzbogacone w składniki funkcjonalne, co poprawia ich właściwości prozdrowotne, a ponadto korzystnie wpływa na ich stabilność podczas przechowywania. Nowością jest także dodawanie soków do napojów, w których wcześniej nie występowały, a przykładem są napoje izotoniczne i energetyzujące [3, 12, 14]. Należy jednak pamiętać, że konsumenci są przyzwyczajeni do produktów dobrze im znanych, a stopień akceptacji nowości rynkowych jest różny i zależy od wieku, wykształcenia oraz aktywności zawodowej. Najbardziej zainteresowane produktami innowacyjnymi są osoby młode i to one najczęściej starają się poszerzać swoją wiedzę o tych produktach. NOWE TENDENCJE na rynku napojów W ramach profilaktyki zdrowotnej są opracowywane zalecenia żywieniowe, propaguje się także aktywny styl życia oraz zdrową dietę w celu ograniczenia chorób cywilizacyjnych. Ma to istotne [...]

 Strona 1