Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej MONDZIK"

Trójfazowy, trójprzewodowy prostownik - filtr aktywny sterowany w układzie "ABC" z cookresową ekstrapolacją sygnału obciążenia - badania laboratoryjne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania trójfazowego filtru aktywnego sterowanego z cookresową ekstrapolacją sygnału proporcjonalnego do obciążenia. Omówiono sposób doboru parametrów filtru oraz optymalizację układu. Rozważania analityczne zweryfikowano badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi. Przedstawiono wyniki badań dla kompensacji składowych nieaktywnych prądu różnego typu obciążeń. Ab[...]

Trójfazowy, trójprzewodowy prostownik - filtr aktywny sterowany w układzie "dq" z ciągłą regulacją sygnału prądu linii - badania laboratoryjne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono trójfazowy filtr aktywny sterowany z ciągłą regulacją sygnału proporcjonalnego do prądu źródła.. Rozważania zweryfikowano badaniami symulacyjnymi i laboratoryjnymi. Przedstawiono wyniki badań dla kompensacji składowych nieaktywnych prądu różnego typu obciążeń. Abstract. In the paper the three phase active power filter controlled with at periodical extrapolation of the s[...]

Wielokomórkowy falownik napięcia oparty o strukturę przekształtnika DC/DC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania wielokomórkowego jednofazowego falownika napięcia zbudowanego w oparcie o strukturę przekształtnika DC/DC (pojedynczej komórki DC). Podstawową różnicą pomiędzy tym rozwiązaniem, a aplikacją układu dwugałęziowego jest ograniczenie elementów łączeniowych, kosztem zmniejszenia liczby poziomów w napięciu wyjściowym. W artykule przedstawiono także porównanie [...]

A Study of The Balancing Process in Multicell ac/ac Converter

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper presents the experimental and simulation study of the balancing process forced by passive RLC circuit in a multicell ac/ac converter. The multicell ac/ac converter bases on the flying capacitor concept. Appropriate charging and reversing charge of the flying capacitors in the converter is necessary for its proper operation. This is achieved by application balancing circuit - a series RLC circuit connected at the converter output, that improves natural balancing process in the converter. The main issue is the correct choice of the balancing circuit characteristic impedance and the converter parameters (switching frequency, capacitances of cells capacitors) that allows maintaining a correct shape and proportion of voltages across cells capacitors at minimum balancing[...]

Resonant-mode Switched-Capacitor DC-DC Converter With Inductance on PCB. An Analysis and Comparison of Parameters DOI:10.15199/48.2016.04.45

Czytaj za darmo! »

The paper presents comparison of operation parameters and components selection procedure for DC-DC switched capacitor converter in two cases of resonant inductors design. In both cases the inductors are connected in series with switched capacitors. Design with air cored inductor with PCB winding and inductor with planar ferrite core have been analyzed. Both cases differs in meaning of achievable inductance, resistance and demanded PCB area that have significantly influence on selection of other components and power losses of converter. The paper indicates the range of inductance of switched capacitors circuit that is beneficial in the meaning of optimization of size of components. In the paper, an analysis of resonant DC-DC switched capacitor converter with voltage gain of two, as well as simulation and experimental results have been presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie parametrów pracy i doboru elementów dla układu przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach dla dwóch przypadków realizacji indukcyjności rezonansowej w obwodzie przełączanego kondensatora. Analizowane będą przypadki, w których Indukcyjność uzyskano jako dławik powietrzny zrealizowany w obwodzie drukowanym (PCB) oraz jako dławik z rdzeniem ferrytowym planarnym. Oba przypadki różnią się pod względem możliwej do uzyskania indukcyjności, a także rezystancji i wymaganej powierzchni PCB, co znacząco wpływa na dobór pozostałych elementów w układzie oraz straty energii. W artykule wykazano, w jakim zakresie wartości indukcyjność obwodu przełączanych kondensatorów wpływa korzystnie, a w jakim niekorzystnie ze względu na optymalizację wielkości elementów układu. W artykule przedstawiono analizę układu, wyniki symulacyjne oraz wyniki badań eksperymentalnych przekształtnika rezonansowego DC-DC o przełączanych kondensatorach o podwójnym wzmocnieniu napięcia. (Rezonansowy przekształtnik DC-DC z przełączalnymi kondensatorami i indukcyjnością wykonaną na PCB. [...]

Metody synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z siecią zasilającą

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z trójfazową linią zasilającą. W początkowej części zawarty został krótki przegląd najczęściej stosowanych metod. Szczególnej analizie poddano pętlę synchronizacji fazowej SRF-PLL, bazująca na składowych dq synchronicznego układu odniesienia. Zaprezentowano jej podstawy teoretyczne, wyniki działania oraz sposób praktycznej implementacji w układach mikroprocesorowych DSP i logiki programowalnej FPGA aplikacji zasilacza z sinusoidalnym prądem źródła . Abstract. This paper concerns synchronization structures for grid-connected three-phase power electronics converters. In the beginning the review of most popular techniques is presented. Furthermore the Synchronous Reference Frame Phase Lo[...]

Jednofazowy system fotowoltaiczny dołączany do linii elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono aspekty praktycznej realizacji jednofazowego, izolowanego systemu fotowoltaicznego dołączonego do sieci elektroenergetycznej. Artykuł zawiera opis zagadnień technicznych, oraz wyniki praktycznej realizacji pętli synchronizacji fazowej (PLL), przyłączania układu do linii elektroenergetycznej oraz algorytmu poszukiwania mocy maksymalnej (MPPT). Abstract. The paper presents aspects of practical implementation of a single-phase, insulated, grid-connected photovoltaic system. Article focuses on the description of technical issues, of the practical implementation of Phase Locked Loop, the connection of the converter to the utility and the implementation Maximum Power Point Tracking algorithm. (Single-phase Grid-connected Photovoltaic System). Słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci, MPPT, synchronizacja fazowa PLL Keywords: photovoltaic, single-phase grid-connected system, MPPT, phase-locked-loop Wstęp W ostatnich latach w związku z coraz większym światowym zainteresowaniem ekologicznymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej, coraz bardziej popularne stają się jednofazowe instalacje fotowoltaiczne niskiej mocy, dołaczone do sieci elektroenergetycznej. W zależności od parametrów paneli fotowoltaicznych (PV), ich połączenia oraz koncepcji systemu, istnieje wiele topologii przekształtników energoelektronicznych dedykowanych do zastosowania w systemach fotowoltaicznych [1] - [6]. Jednym z najprostszych rozwiązań, zapewniającym jednak dużą niezawodność systemu oraz wysoką sprawność przetwarzania energii elektrycznej (jeden stopień przetwarzania), jest falownik napięcia typu H, dołączony do paneli fotowoltaicznych. Opis systemu Badany system fotowoltaiczny składa się z baterii 4 paneli fotowoltaicznych (4 panele KD210GH połączone szeregowo, 840Wp), wejściowego filtru  minimalizującego składową podwójnej częstotliwości w przebiegach prądu i napięcia modułów fotowoltaicznych, j[...]

Modelowanie i realizacja praktyczna symulatora sprzętowego systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem układów FPGA

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko badawcze do modelowania i weryfikacji w czasie rzeczywistym systemów pozyskiwania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Do implementacji modeli wykorzystano, specjalnie w tym celu zaprojektowane, karty z układami FPGA (rodzina Cyclone III) wyposażone w interfejs cyfrowy oraz 4 kanały z szybkimi przetwornikami C/A. W artykule przedstawiono wyniki uzyskane w efekcie symulacji oraz porównano je z wynikami pomiarów układu rzeczywistego Abstract. The article presents a test bench for modelling and real-time verification of photovoltaic systems. For the model implementation, specially designed card with FPGAs IC (Cyclone III family), digital interface and 4 channel fast DAC converters were used. The article presents simulation results in comparison with experiment results.(Modeling and practical realization of Hardware-in-the-Loop FPGA based photovoltaic system simulator). Słowa kluczowe: symulator sprzętowy, FPGA, model czasu rzeczywistego, system fotowoltaiczny Keywords: Hardware-in-the-Loop simulator, FPGA, Real-time Model, Photovoltaic System Wstęp Ze względu na rozbudowaną strukturę systemów fotowoltaicznych (PV), złożonych z paneli fotowoltaicznych i przekształtników energii, korzystnie jest prowadzić wstępne eksperymenty z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych. Dla weryfikacji algorytmu sterowania bardzo przydatna może być metoda wykorzystująca modele czasu rzeczywistego podzespołów obwodu mocy zaimplementowany w układzie FPGA [1] - [25] (HIL - hardware-in-the-loop simulation). Algorytm sterowania zrealizowany w docelowej technologii (FPGA, DSP, analogowej) może być testowany z wykorzystaniem sygnałów modelu czasu rzeczywistego zrealizowanego w FPGA (Rys. 1). Metoda ta posiada następujące zalety: - jest bezpieczna i znacznie mniej kosztowna od eksperymentu laboratoryjnego (w technice odnawialnych źródeł energii), - umożliwia wybór i testowanie sterowania w różnych stanach środowiska (np. [...]

Jednofazowy system fotowoltaiczny o zmiennej strukturze sterowania, dołączany do linii elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono aspekty praktycznej realizacji jednofazowego, izolowanego systemu fotowoltaicznego dołączonego do linii elektroenergetycznej. Układ ten bazuje na topologii przekształtnika DC-DC podnoszącego napięcie, współpracującego z falownikiem napięcia (mostek typu H). Publikacja koncentruje się głównie na sposobie podłączania układu do sieci zasilającej kontrolowanym za pomocą zmiennej struktury sterowania. Porównaniu poddano również metody typu Perturb-and-Observe oraz Incremental Conductance poszukiwania punktu mocy maksymalnej, pozyskiwanej z modułów fotowoltaicznych. Abstract. The paper presents aspects of practical implementation of a single-phase, insulated, grid-connected photovoltaic system. Its topology is based on DC-DC boost converter cooperating with voltage source inverter (H-bridge type). In general, the article is focused on the proper connection of PV system to the mains with usage of variable control structure. Moreover, the comparison of Perturb-and-Observe and Incremental Conductance Maximum Power Point Tracking algorithms is also presented. (Single-phase Grid-connected Photovoltaic System with variable control structure). Słowa kluczowe: fotowoltaika, jednofazowy system dołączony do sieci elektroenergetycznej, MPPT - Incremental Conductance (IC) Keywords: photovoltaics, single-phase grid-connected PV system, MPPT - Incremental Conductance (IC) Wstęp Obecnie, ze względu na wzrost cen energii pochodzącej ze źródeł kopalnianych, a także postępujące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, istnieje realne zapotrzebowanie na nowe sposoby pozyskiwania energii elektrycznej oraz jej efektywnego przekształcania. Od wielu lat postępuje zauważalny wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii, a zwłaszcza źródłami odnawialnymi - słońce, wiatr, woda, geotermia. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w produkcji układów półprzewodnikowych, spowodował gwałtowny rozwój energoelektronicznych układów przeks[...]

An Analysis Of Overload Conditions In Mosfet-Based Power Resonant DC-DC Step-Up Converters In Switched Capacitor Voltage Multiplier Topology DOI:10.15199/48.2016.05.15

Czytaj za darmo! »

This paper presents an analysis of operation of resonant DC-DC converter in topology of Switched Capacitor Voltage Multiplier (SCVM) under overload conditions. The SCVM operates as a charge pump, thus the energy transfer rate is limited and depends on the switched capacitance and the switching frequency. However an overload of the converter introduces specific operation conditions that can require a special control. The presented research results have an important significance for selection of components of SCVM as well as switching strategy, because the overload can occur as a result of load decrease as well as during the start of the converter. In the paper analytical, simulation and experimental results are presented for the Mosfet-based 200 Watt SCVM. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę możliwości pracy w stanie przeciążenia układu rezonansowego przekształtnika mocy DC-DC podwyższającego napięcie w topologii powielacza napięcie (SCVM - Switched Capacitor Voltage Multiplier). Układ o przełączanych kondensatorach działający na zasadzie pompy ładunku ma ograniczaną moc zdeterminowaną pojemnością przełączanych kondensatorów oraz częstotliwością przełączeń. Jednak przeciążenie przekształtnika wywołuje specyficzny stan pracy, który może wymagać specjalnego sterowania. Badania mają istotny wpływ na dobór sterowania w układzie SCVM, ponieważ przeciążenie może występować jako skutek wpływu odbiornika, ale również przy starcie układu. W artykule przedstawiono badania analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne przekształtnika tranzystorowego SCVM z tranzystorami Mosfet, w zakresie mocy do 200 watów. (Analiza stanu przeciążenia przekształtników rezonansowych DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższających napięcie zrealizowanych w technice Mosfet w topologii powielacza napięcia). Słowa kluczowe: Przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, pompa ładunku Keywords: Multilevel converter, DC-DC conver[...]

 Strona 1  Następna strona »