Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karina Pawlina"

ROZWÓJ I PROBLEMATYKA KOMUNIKACJI MIĘDZY URZĄDZENIAMI (M2M) DOI:10.15199/59.2016.6.113


  DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF M2M COMMUNICATION Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę rynku usług komunikacji między urządzeniami (M2M), który rozwija się dynamicznie m.in. w ramach rozwiązań internetu rzeczy. Skupiono się na problematyce adresowania urządzeń końcowych związanej z planem numeracji krajowej i jego pojemnością, a także na ewolucji kart SIM. Abstract: Paper presents the analysis of M2M market that becomes more and more popular due to applications of Internet of Thing. The main focus is on numbering capacity and evolution of a SIM card. Słowa kluczowe: M2M, komunikacja ruchoma, plan numeracji, rynek usług, prognozy rozwoju Keywords: M2M, mobile, numbering plan, market, forecast 1. WSTĘP Komunikacja między urządzenia M2M (Machine to the Machine)1, często automatyczna i autonomiczna, cechująca się również rozwiązaniami pozwalającymi na samokonfigurowanie się czy przywracanie pracy przy stanach awarii, to pojęcie odnoszące się do bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku usług i produktów na świecie, które służą telesterowaniu, telemetrii czy ogólnie telematyce, wykorzystując różne media transmisyjne, aczkolwiek najszerzej różne techniki transmisji bezprzewodowej. Również w Polsce obserwuje się rozwój tego typu rozwiązań. Za cztery główne obszary zastosowania systemów M2M uważa się energetykę, ochronę zdrowia, rolnictwo oraz transport [1]. Urządzenia komunikacji M2M obsługują dziś tzw. internet rzeczy (Internet of Thing), o którym to coraz częściej mówi się także jako internecie wszystkiego (Internet of Everything). Przewiduje się, że w roku 2020 na świecie w ramach internetu rzeczy będzie funkcjonować ponad 30 miliardów urządzeń [20]. Europa wydaje się dziś liderem rynku M2M, co wynika m.in. z szeregu podjętych decyzji dotyczących np. usług energetycznych [18], usługi eCall (a także bCall) [19] oraz usługi roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej [13]. Najczęściej wykorzystywanymi technologi[...]

MODELE POZYSKANIA SZEROKOPASMOWEJ USŁUGI ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ DOI:10.15199/59.2015.4.91


  Postęp technologiczny w radiokomunikacji ruchomej lądowej sprawił, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ratownictwo coraz częściej sięgają po rozwiązania operacyjne wymagające szerokopasmowej transmisji danych. Doprowadziło to do tego,ż e już kilka lat temu zainicjowano dyskusję nad strategią wymiany eksploatowanych obecnie wąskopasmowych systemów łączności dyspozytorskiej na systemy szerokopasmowe. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem tego rozwoju jest oparcie nowyhc systemów na standardzie LTE. W pracy tej przeanalizowano klki a modeli pozyskania szerokopasmowej usługi ąłczności dyspozytorskiej, które pozwalają uzyskać pewien kompromis między przeciwstawnymi czynnikami determinującymi sukces realizacji takiego przedsięwzięcia. 1. WSTĘP Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego coraz chętniej wykorzystują na swoje potrzeby operacyjne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, usługi szerokopasmowe świadczone przez operatorów publicznych sieci bezprzewodowych, dzięki czemu z miejsca incydentu możliwy jest m.in. przekaz podglądu wideo lub dostęp do baz danych. To rosnące zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe sprawia, że od kilku już lat obserwowany jest trend zmierzający do znalezienia najbardziej optymalnych rozwąizań techniczno- biznesowych umożliwiających sprawną organizacyjnie i niskonakładową finansowo wymianę sieci wąskopasmowych na sieci szerokopasmowe. Te plany muszą uwzględniać także co najmniej utrzymanie obecnego stanu współpracyr óżnych służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (SBPiR). W artykule zaprezentowano analizę finansowo-ekonomiczną pozyskania i eksploatacji rozwiązań technicznych zdolnych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby organizacji PPDR (ang. Public Protection and Disaster Relief) zajmujących się ochroną publiczną i pomocą w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Układ artykułu jest następujący. W rozdz. 2 przedstawiono modele pozyskania [...]

 Strona 1