Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wierzbicki"

Tendencje rozwojowe stali konstrukcyjnej o specjalnych właściwościach(HPS)


  Ze względu na znaczne zużycie stali, w ostatnich dekadach wzrosła jej produkcja. O ile w 1980 r. światowa produkcja wynosiła 568 460 t, o tyle w ubiegłym roku, wg danych World Steel Association, było to już 1 490 060 t. Coraz większe i coraz bardziej odpowiedzialne konstrukcje, w tym mostowe, wymagają stosowania wyrafinowanych materiałów. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest stal HPS (High Performance Steel). Podnoszenie wyraźnej granicy plastyczności stalimożliwe jest przez stosowanie: dodatków stopowych; obróbki cieplnej; walcowania termomechanicznego; hartowania na zimno; kombinacji wymienionych metod. Jedną z najbardziej istotnych dla projektantów właściwości stali jest jej wytrzymałość na rozciąganie oraz wysoka granica plastyczności. Coraz wyższe budynki, mosty o coraz dłuższych przęsłach wymagają stosowania elementów o coraz większych przekrojach wykonanych ze stali konwencjonalnych, co zwiększa kosztymateriałowe, transportu, technologiimontażu i wykonywania połączeń. Pojawienie się gatunków stali o wyższych parametrach, nawet droższych, umożliwiłoby budowę obiektów bez nadmiernych problemów logistycznych. Przez wiele lat korzystano z dwóch pierwszych metod, co prawdopodobnie było [...]

Zarysowania konstrukcji mostowych a skurcz betonu DOI:10.15199/33.2017.10.36


  Powszechne pojawianie się zarysowań na nowo wybudowanych obiektach mostowych uznawane jest za groźne, mimo że teoria żelbetu uważa rysy za zjawisko normalne, charakterystyczne dlamonolitycznych żelbetowych konstrukcji zginanych. Rysy szerokości do ok. 2mmpojawiają się przede wszystkimna przęsłach płytowych, przyczółkach, a wmniejszym stopniu na filarach. W artykule omówiono doświadczenia z wykonywania ekspertyz zarysowanych obiektów. Przyczyny zarysowania żelbetu Główne przyczyny zarysowania żelbetu to skurcz betonu oraz przekroczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie. Skurcz jest cechą betonu i występuje zawsze. Jego przyczyną jest zmiana objętości mieszanki betonowej, zachodząca w procesie hydratacji cementu oraz twardnienia betonu, która prowadzi do powstawania naprężeń wewnętrznych. Wyróżnia się dwa rodzaje skurczu: ■ autogeniczny (lub chemiczny) będący skutkiem zmiany objętości w wyniku reakcji chemicznych w czasie twardnienia betonu; ■ od wysychania spowodowany odparowaniem wody z betonu. Zgodnie z PN-B-03264 [6], aż 93%skurczu autogenicznego pojawia się w ciągu pierwszych 180 dni od ułożenia mieszanki, a skurczu od wysychania - 360 dni (w przypadku miarodajnego wymiaru przekroju h0 = 50 mm). Zdaniem autorów niezbędne jest wprowadzenie tzw. wczesnego skurczu betonu, który dotychczas był pomijany, gdyż pomiar skurczu rozpoczynano po upływie dwudziestu czterech godzin od ułożenia mieszanki betonowej. Na początku twardnienia pojawiają się w betonie zmiany objętości oraz wywołane przez nie naprężenia rozciągające i już na tym etapie mogą powstać pierwsze, niewidoczne gołym okiem, zarysowania. Na przebieg skurczu w czasie i wielkość granicznych odkształceń skurczowych wpływa: ● wilgotność powietrza i temperatura otoczenia w czasie twardnienia betonu; ● skład mieszanki betonowej: rodzaj cementu i jego klasa; współczynnik cement/ woda; stos okruchowy kruszywa grubego i piasku[...]

 Strona 1