Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marcin WIŚNIEWSKI"

E-zdrowie: Zdalne systemy monitoringu pacjentów na przykładzie astmy

Czytaj za darmo! »

Szybko rozwijająca się ostatnio teleinformatyka stwarza liczne możliwości w usprawnianiu istniejących rozwiązań medycznych. Całodobowy monitoring chorego pacjenta w szpitalu, zdalny monitoring pacjentów w domu czy też monitoring diety chorego to tylko kilka przykładów spośród wielu zastosowań zdalnego nadzoru realizowanego w technologii e-zdrowie. Jednym z ważniejszych aspektów podczas leczenia chorych jest szybka reakcja na zaburzenia czynności życiowych. Systemy zdalnego monitoringu pozwalają na bezpośrednie powiadomienie lekarza prowadzącego danego pacjenta w szpitalu, oraz na szybką reakcję w przypadku, gdy pacjent znajduje się w domu. Systemy te umożliwiają również bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w ramach konsultacji w każdym momencie. Wykorzystując takie elementy jak bezprzewodowe, bardzo lekkie czujniki pomiarowe, urządzenia PDA lub telefon komórkowy, rozwiązania takie stają się bardzo łatwe w obsłudze i nie przeszkadzają one pacjentowi. W artykule dokonano przeglądu najnowszych rozwiązań światowych w zakresie monitorowania pacjentów chorych na astmę. Abstract. Rapidly growing ICT creates numerous possibilities in improving present medical solutions. Monitoring of patient in hospital, remote monitoring at patience’s home or monitoring of a patience’s diet are just several examples of e-health systems. One of the most important aspect of treatment is a quick reaction on life disorders. Remote monitoring systems enable to inform doctors in hospitals in a direct way and quick intervention when a patient is at home. Moreover medical consultation is available at any time and at any place. With the use of such devices as wireless, extremely light sensors, PDAs and Smart phones all the solutions become easy in usage, and don’t disturb patient. The review of the latest solutions used worldwide in monitoring area as far as asthma is concerned has been carried out in this article. (E-health: The remote patience monitorin[...]

Metody cyfrowej analizy świstów u chorych na Astmę

Czytaj za darmo! »

Zdalne systemy e-zdrowie s. bardzo wa.nym rozwi.zaniem w dziedzinie nadzoru medycznego. Ich g.own. zalet. jest redukcja potrzeby leczenia szpitalnego (o 21%) oraz spadek liczby .miertelno.ci (20%) [1]. Nowoczesne systemy e-zdrowia s. w stanie skutecznie kontrolowa. takie choroby przewlek.e jak niewydolno.. serca, cukrzyca czy te. choroby uk.adu oddechowego. Systemy te opanowuj. powoli takie dziedziny .ycia jak sport i rehabilitacja. G.own. zasad. systemow e-zdrowie jest zbieranie sygna.ow witalnych pacjenta lub sygna.ow z jego otoczenia i przes.anie ich do zewn.trznego serwera. Na podstawie tych informacji lekarze mog. wystawia. diagnoz. w sposob zdalny. Komunikacja pomi.dzy pacjentem a lekarzem odbywa si. za pomoc. takich urz.dze. jak telefon, PDA (Personal Digital Assistant) lub komputer poprzez sie. GSM lub Internet. Systemy monitoruj.ce stan serca lub cukrzycy s. bardziej popularne ni. systemy monitoruj.ce choroby p.uc. Te ostatnie, pokazane w [2] i [3], skupiaj. si. g.ownie na monitoringu zanieczyszcze. oraz pomiaru jako.ci powietrza. Stan zdrowia pacjenta i jego samopoczucie zosta.y w tych systemach pomini.te. Aby zwi.kszy. komfort pacjenta systemy e-zdrowie powinny mie. tak.e mo.liwo.. pomiaru i monitoringu innych wielko.ci zwi.zanych ze stanem pacjenta. Takie wielko.ci jak PEF (Peak Expiratory Flow) czy FEV1 (Forced Expiratory Volume in first second), t.tno oraz akustyczne sygna.y .wistow p.ucnych mog. by. bardzo pomocne w przewidywaniu atakow astmy. Pe.na informacja o stanie zdrowia prowadzi do znacznie bardziej precyzyjnych diagnoz stawianych przez lekarzy, a co za tym idzie do skuteczniejszego leczenia. W artykule zaprezentowano nowoczesne systemy e-zdrowia. Pokazano jak wa.na dla monitoringu jest analiza .wistow p.ucnych u pacjentow chorych na astm.. Przedstawiono metody i algorytmy analizy ww. sygna.ow akustycznych .wistow. Na koniec przedstawiono propozycj. nowego systemu wykrywania .wistow. Monitoring astm[...]

Wheezes recognition method with tonal index descriptor


  The lungs auscultation is a non invasive test in pulmonary diseases like asthma or COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Such test is a main source of information about the patient’s condition. During auscultation, medical doctors can evaluate the appearance of wheezes in the breath cycle. Unfortunately, such test is strongly subjective and the diagnose strongly depends on the doctor’s experience or even his hearing abilities. The advantage of digital recognition of lungs auscultation is that every appearance of wheezes in breath cycle is described as a number. The result of such test is an objective value and can be unambiguously interpreted. The test can be performed by an inexperienced person or even by the patient himself. These advantages allow to use this technology in telemedicine. Medical doctor can see the results of every test without necessity of direct meeting. Such solutions causes that the patient do not have to go to the hospital as often as in traditional asthma monitoring. It increases the comfort of patient’s life and decreases stress of direct meetings with medical doctors. In this paper the Tonal Index (TI) [1] used in MPEG-audio codec is used as a feature to wheezes recognition. The TI is compared with the other features taken from literature: Kurtosis (K), Frequency Ratio (FR) [2], Spectral Peaks Entropy [3] (SPE) and Spectral Flatness [4] (SF). The modified Frequency Ratio called Energy Ratio (ER) is compared as well. The results of multi dimensional recognition using sets of a few features is presented also. For recognition the SVM (Support Vector Machine) classifier was used and it was applied on artificial and real data, recorded by us and obtained from the Internet [5-7]. The research reported in this paper is a continuation of study described in article “Application of Tonal Index to Pulmonary Wheezes Detection in Asthma Monitoring", presented at the EUSIPCO 2011 co[...]

DIAGNOSTYCZNE METODY DETEKCJI WAD W POŁĄCZENIACH KLEJOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Zwiększanie wymagań jakościowych gotowych wyrobów wprowadza konieczność kontroli połączeń elementów, także połączeń klejowych części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjność produktu. Klasyczne metody kontroli połączeń klejowych, oparte na diagnostyce ultradźwiękowej, umożliwiają punktowe sprawdzanie spoiny, a także wymagają bezpośredniego styku sondy pomiarowej z mierzonym elementem, co w przypadku powierzchni delikatnych jest niepożądane. Wprowadzenie optycznych metod diagnostycznych umożliwia kontrolę jakości połączeń klejowych w sposób bezkontaktowy, szybszy i obejmujący widok całej mierzonej powierzchni. Cel i metodyka badań Celem pracy było porównanie bezkontaktowych metod detekcji wad spoiny klejowej. Przedstawiono metody optyczne, oparte na aktywnej termografi i w podczerwieni, wykorzystującej m.in. wymuszenia optyczne (okresowo zmienne i impulsowe) oraz pobudzenia mechaniczne wysokiej częstotliwości generowane przez sonotrodę [8], [3]. W badaniach wykorzystano kamerę termowizyjną FLIR X6540sc oraz FLIR T620 wraz z oprogramowaniem FLIR ResearchIR MAX i IrNdt, współpracującym ze sterownikiem fi rmy Automation Technology. Uzyskane rezultaty z analizy dystrybucji ciepła na powierzchni badanej porównano z wynikami z tomografu GE phoenix v|tome|x S 240. Metodę wykorzystującą tomograf należy uznać za metodę referencyjną z uwagi na możliwość detekcji wad w całej objętości spoiny bez względu na głębokość jej występowania oraz dokładność odwzorowania defektu [1], [4], [5]. Badaniu poddano klejone próbki kompozytowe z wadami występującymi w spoinie klejowej, znajdującej się pomiędzy łączonymi materiałami. Meto[...]

BADANIA PARAMETRÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, ISTOTNYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH MONTAŻU DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wymieniono obszary zastosowań robotów przemysłowych w montażu z uwzględnieniem tych operacji, które wymagają szczególnej dokładności wykonania. Scharakteryzowano kluczowe parametry robotów, tj. dokładność i powtarzalność pozycjonowania (w tym ich wartości podawane przez producentów), mające istotny wpływ na jakość montażu. Opisano procedurę badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Fanuc M16iB oraz przeanalizowano wybrane wyniki badań. S ł o w a k l u c z o w e: dokładność i powtarzalność pozycjonowania, montaż A b s t r a c t: In this paper lists the areas of application of industrial robots in the assembly taking into account these operations, which require special manufacturing precision. It has been characterized the importants parameters of the robot such as the accuracy and repeatability of positioning (including their values given by the producers), having a signifi cant impact on the quality of the installation. Describes the procedure for testing the accuracy and repeatability of positioning of industrial robot Fanuc M16iB and analyzed the selected results. K e y w o r d s: accuracy and repeatability of positioning assembly.Wprowadzenie Montaż [1] (z fr. montage) jest istotną częścią procesu produkcyjnego i ma ogromny wpływ na jakość wyrobu fi nalnego. Polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów (części) zgodnie z wymogami. Coraz częściej realizowany jest przy pomocy zaawansowanych narzędzi technologicznych - robotów przemysłowych. Większość sprzedawanych robotów przemysłowych jest sześcioosiowych. Dzięki takiej konfi guracji oraz możliwości podłączenia do sterowania na stanowisku pracy dodatkowych osi (np. pozycjonerów), można je stosować w wielu operacjach procesu technologicznego, w tym montażu [2]. Od 2010 r. liczba sprzedawanych robotów przemysłowych co roku przekracza 100 tys. szt., a wg prognozy World Robotics 2015 Industrial Robots w 2018 r. ma wynieść 400 tys. szt. [...]

ZASTOSOWANIE METODY FMEA DO OCENY JAKOŚCI MONTAŻU NIEROZŁĄCZNEGO (LUTOWANIA) WYBRANYCH WYROBÓW DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono sposoby doskonalenia jakości połączeń lutowanych w wybranych wyrobach. Szczególną uwagę zwrócono na metodę FMEA, zwaną analizą przyczyn i skutków potencjalnych niezgodności procesu lub wyrobu. Głównym celem jej stosowania jest systematyczna ocena ryzyka pojawiania się niezgodności procesu lub wyrobu, obejmująca identyfi kację wad krytycznych, w tym źródeł ich występowania oraz planowanie działań prewencyjnych. W tym celu oblicza się liczby priorytetowe ryzyka RPN, uwzględniające: częstość, znaczenie i wykrywalność niezgodności, a następnie dokonuje się wyodrębnienia tych krytycznych, dla których podejmuje się działania zapobiegawcze. W celu oceny jakości połączeń lutowanych w wybranym wyrobie przedstawiono przykładową analizę FMEA oraz omówiono wady i zalety jej praktycznego zastosowania. Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów przedsiębiorstw jest zminimalizowanie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wad wyrobu podczas procesu produkcyjnego oraz eksploatacji w okresie gwarancyjnym. Tematyką tą zajmuje się dziedzina nauki skoncentrowana na analizie ryzyka, która obejmuje: identyfi kację, ocenę, działania prewencyjne oraz monitorowanie i kontrolę potencjalnego ryzyka [1]. W tym celu stosuje się metody jakościowe i ilościowe, które uzupełniają się wzajemnie. Te pierwsze ukierunkowane są na identyfi kację, zdefi niowanie rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka, natomiast drugie na określeniu jego poziomu w ujęciu ilościowym [2, 3]. Najczęściej stosowanymi, a zarazem uniwersalnymi metodami z zakresu analizy ryzyka są [4]: - metoda "co, jeśli?" - SWIFT (Structured What-If Technique), - analiza "drzewa błędów" - FTA (Fault Tree Analysis), - analiza "drzewa zdarzeń" - ETA (Event Tree Analysis), - analiza "przyczyn i skutków wad" - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).Metoda FMEA FMEA jest jedną z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych metod w przemyśle motoryzacyjnym, którą uwzględniono w specyfi kacji techn[...]

KONSTRUKCJA SIŁOWNIKÓW NAPĘDZANYCH SKRĘCONYMI WŁÓKNAMI NYLONOWYMI DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przybliżono zasadę działania siłowników napędzanych skręconymi włóknami nylonowymi. Opisano właściwości włókien nylonowych zastosowanych do budowy siłowników i przytoczono fi zyczne podstawy zachodzących w nich procesów skurczu. Przedstawiono autorskie rozwiązania koncepcyjne dotyczące konstrukcji siłowników. Opisano również rodzaje połączeń montażowych stosowanych w budowie siłowników napędzanych Skręconymi Włóknami Nylonowymi (SWN) oraz potencjalne zastosowania dla tego źródła napędu. Słowa kluczowe: Skręcone Włókna Nylonowe, siłownik, połączenia montażowe, konstrukcja.Wprowadzenie Intensywny rozwój techniki i coraz większe wymagania stawiane materiałom inżynierskim spowodowały powstanie nowej grupy materiałów zwanej materiałami inteligentnymi (inteligent materials). Innymi powszechnie stosowanymi nazwami tej grupy są m.in. materiały adaptacyjne (adaptive materials), multi-funkcjonalne (multifunctional materials) lub materiały typu smart (smart materials) [9]. Grupa ta zyskała swoją nazwę w latach 80. XX w. Na ten okres przypadł najbardziej intensywny rozwój badań nad nowym zastosowaniem materiałów z tych grup m.in. w szybko rozwijającym się przemyśle lotniczym, samochodowym czy medycynie. Choć wymienione określenia często stosuje się zamiennie to coraz częściej wprowadza się rozróżnienie pomiędzy materiałami typu smart i inteligentnymi [4]. Według defi nicji materiał typu smart zapewnia przewidywalną zmianę właściwości pod wpływem oddziaływania bodźca, zaś materiał inteligentny ponadto powinien w tym samym czasie wykazywać zmianę właściwości o cechach sprzężenia zwrotnego. Można zatem stwierdzić, że materiały typu smart są podgrupą materiałów inteligentnych. W rzeczywistości jednak "inteligencja" wspomnianych materiałów opiera się na szerszym zakresie właściwości niż w przypadku standardowych materiałów. Są to np.: zmienne w funkcji pola elektromagnetycznego, właściwości reologiczne (ciecze magnetoreologiczne), zmi[...]

WPŁYW ROZKŁADU TEMPERATURY I ODKSZTAŁCEŃ LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH NA TRWAŁOŚĆ CHŁODNIC SAMOCHODOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono ważniejsze czynniki determinujące trwałość połączeń lutowanych w chłodnicach samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na powstające (podczas ich eksploatacji) naprężenia cieplne, wynikające z nierównomiernego rozkładu temperatury w materiale. W tym celu przedstawiono wyniki tensometrycznych pomiarów ich odkształceń, uzupełnione pomiarami temperatury za pomocą termoelementów. Badania realizowano w różnych warunkach eksploatacyjnych, zmieniając głównie temperaturę cieczy chłodzącej, przepływającej w układzie chłodzenia silnika oraz powietrza opływającego kabinę samochodu. Porównano wyniki pomiarów temperatury i odkształceń połączeń lutowanych, uzupełniając je obserwacjami mikroskopowymi pęknięć zmęczeniowych. Podsumowanie zawiera uzasadnienie celowości badań lutowanych połączeń montażowych. S ł o w a k l u c z o w e: pomiary temperatury, pomiary odkształceń, chłodnice samochodowe A b s t r a c t: The paper contains the major factors determining the durability of brazed joints used in automotive radiators. Particular attention was paid to the thermal stresses which are caused by uneven temperature distribution in the material during their exploitation. For this, the results of measurements of stresses in radiators, supplemented by temperature measurements by the thermocouples, were presented. The research was conducted in different exploitation conditions, mainly by changing the temperature of the air fl owed over the car cabin. Moreover, was compared the obtained results of measurements of brazed joints, complemented by observations and measurements of tightness. The summary contained a justifi cation of expediency analysis of assembly brazed joints. K e y w o r d s: temperature measurements, stresses measurements, automotive radiators.Wprowadzenie Chłodnice cieczy stosowane w układzie chłodzenia silnika muszą spełniać liczne wymagania eksploatacyjne, związane z warunkami ich pracy. Narażone są one na działanie szoków cie[...]

ANALIZA ŚCIEŻKI NARZĘDZIA W OPERACJI MONTAŻU Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU ROBOT-STUDIO DOI:

Czytaj za darmo! »

Współcześnie od gotowego wyrobu oczekuje się najwyższej jakości, szczególnie w przypadku wyrobów oferowanych przez przemysł motoryzacyjny, elektroniczny i metalowy [8].W celu sprostania wymaganiom rynku coraz powszechniej stosuje się roboty przemysłowe, które stają się w ten sposób jednym z ważniejszych ogniw procesu produkcyjnego, gwarantujących zarówno jego właściwy przebieg, jak i prawidłowe działanie gotowego wyrobu. Zrobotyzowany proces montażu ma bezpośredni i znaczący wpływ na parametry jakościowe wyrobu, tj.: niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej), trwałość (okres zachowania cech użytkowych) i bezpieczeństwo użytkowania [4]. Cechami charakteryzującymi pracę robota przemysłowego (element zrobotyzowanego stanowiska montażowego) jest dokładność (AP) [9] i powtarzalność (RP) [5] pozycjonowania. Do dalszych rozważań przyjęto ich stałe, niezmienne wartości - założenie to umożliwi analizę przebiegu danej operacji montażu pod względem stałych podczas ruchu parametrów pracy robota, np. prędkości, położenia punktów lub sygnałów I/O. Budowa dydaktycznego zrobotyzowanego stanowiska montażowego Głównym elementem dydaktycznego stanowiska zrobotyzowanego jest robot IRB140T fi rmy ABB programowany za pomocą kontrolera IRC5. Obecne stanowisko zrobotyzowane (rys. 1b) zamodelowano w programie RobotStudio 6.03 (rys. 1a) - takie rozwiązanie pozwoliło na programowanie robota, testowanie i symulowanie jego pracy, a po pozytywnej weryfi kacji uruchomienie programu na rzeczywistym obiekcie. Praca w środowisku wirtualnym umożliwia zaprogramowanie poszczególnych pozycji robota, wynikających z przebiegu procesu technologicznego, a w przypadku nieprawidłowego jego działania, np. kolizji, szybką korektę w celu uniknięcia dodatkowych strat i kosztów na stanowisku produkcyjnym. Na przedstawionym sta[...]

WYBÓR METODY BADANIA CZASOCHŁONNOŚCI MONTAŻU ZA POMOCĄ WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Badanie czasochłonności montażu W przemyśle maszynowym norma czasu pracy to technicznie uzasadniona jego ilość niezbędna dla wykonania określonego zakresu pracy w danych warunkach techniczno-organizacyjnych zakładu, przez określoną liczbę wykonawców o określonych kwalifi kacjach. Można ją wyrazić zależnością [2]: t = tpz + n · tj gdzie: t - norma czasu, tpz - czas przygotowawczo-zakończeniowy, n - liczba sztuk przedmiotów w serii, tj - czas jednostkowy. Badanie czasu pracy stanowi jeden z podstawowych elementów ekonomicznego i technicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Do planowania, kierowania i kontroli przebiegu montażu, potrzebnych do realizacji danego programu produkcyjnego, niezbędne jest dokładne poznanie czasochłonności jego poszczególnych elementów. Ustalenie to jest potrzebne, gdy kształtowane mają one być świadomie i przy tym ekonomicznie. Powinno się zadbać także o to, aby ludzie, którzy wykonują pracę byli w stanie zrobić to bez nadmiernego wysiłku [15]. Metody badania czasochłonności procesu montażu W praktyce przemysłowej w zależności od celu i przedmiotu badań stosuje się różne metody normowania czasochłonności. Do najczęściej stosowanych technik normowania pracy można zaliczyć: chronometraż, fotografi ę dnia roboczego, obserwacje migawkowe i analizę ruchów elementarnych - MTM [4]. Wyniki badania czasochłonności pracy stanowią materiał do: - opracowania normatywów czasochłonności na typowe czynności lub ruchy robocze, które będą stanowiły późniejsze źródło danych liczbowych do ustalania norm pracy, - badania metod pracy w celu ich racjonalizowania, tj. wyszukiwania lepszych pod względem wydajności sposobów wykonywania poszczególnych zabiegów i czynności oraz właściwej ich kolejności, - badania warunków pracy wielomaszynowej jako jednego ze sposobów lepszego wykorzystania czasu pracy pracowników, - obserwowania pracy linii potokowych dla uzyskania lepszej ich synchronizacji, - opracowywania [...]

 Strona 1  Następna strona »