Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Grajkowski"

Eksploatacja obiektów radiokomunikacyjnych w aspekcie formalno-prawnym


  Jakie obciążenia naszej gospodarki, w szczególności infrastruktury telekomunikacyjnej, najdotkliwiej spowalniają jej rozwój? Badania opinii publicznej przeprowadzane zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w szerokim spektrum społecznym, wskazują najczęściej na trzy czynniki: wysokie koszty pracy, kształt prawa, postrzegany jako nadregulacja, i realizacja prawa, a zwłaszcza związane z nią nadużycia. Mówiąc o patologicznej realizacji prawa, mamy na myśli zarówno nieprzestrzeganie jego przepisów przez obywateli, jak również nadużycia urzędów państwowych bądź samorządowych. W artykule zostanie przedstawiony drugi aspekt, braku praworządności, przy czym w opisanej sprawie nadinterpretacja przepisów tak daleko odbiega od intencji prawodawcy, że stosowniejszym określeniem tego zjawiska wydaje się wirtualne prawo urzędnika, czyli prawo, które funkcjonuje, jest powszechnie przestrzegane i egzekwowane z całą swoją surowością, chociaż nigdy i nigdzie nie zostało ani uchwalone, ani opublikowane. Można zaryzykować tezę, że funkcjonowanie nieistniejących regulacji, oprócz powszechnie zdiagnozowanej ułomności naszego prawodawstwa, istotnie ciąży na naszej gospodarce. Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie tego zjawiska w branży telekomunikacyjnej, a w szczególności - radiokomunikacyjnej, na przykładzie wymagań dotyczących pomiarów pola elekromagnetycznego (EM) w zakresie BHP w radiokomunikacyjnych stacjach bazowych. Byłaby jednak wskazana ekstrapolacja tego problemu na inne dziedziny gospodarki i przeprowadzenie dokładnej analizy decyzji urzędniczych pod względem ich zgodności z prawem, a szczególnie z aktami wykonawczymi, bardzo często nieprzystającymi do materii, którą mają regulować - właśnie regulować, a nie krępować, jak to często występuje w naszej gospodarce. Sprawa sięga korzeniami do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy w naszym krajobrazie pojawiły się popularne "maszty", czyli stacje bazowe łączności bezprzewodowej, w tym równ[...]

OCHRONA PRZED PEM A ROZWÓJ RADIOWYCH SIECI SZEROKOPASMOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.26


  Artykuł stanowi kontynuację przedstawionego w [1] i [2] przeglądu przepisów i ich interpretacji stosowanych w procesie budowy i eksploatacji infrastruktury radiokomunikacyjnej. Tym razem autor skupił się na wskazaniu regulacji w zakresie ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego przed PEM - regulacji, których złagodzenie, a zarazem uściślenie mogłoby wpłynąć stymulująco na rozwój infrastruktury radiowej, w tym radiowych sieci szerokopasmowych (RSS). 1. ROZWÓJ RADIOWEJ INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEJ W ŚWIETLE STRATEGII "EUROPA 2020" Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) jest głównie domeną takich dziedzin nauki jak medycyna pracy i ochrona środowiska zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i formalno-prawnym. Jaki zatem może mieć związek ochrona przed PEM z radiokomunikacją, a w szczególności z RSS? Otóż, o ile medycyna pracy i ochrona środowiska zajmują się tą tematyką podmiotowo, o tyle radiokomunikacja, a konkretnie radiowe obiekty nadawcze, jako wyposażone w źródła PEM, są jej przedmiotem. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym istotną rolę odgrywają radiowe technologie szerokopasmowe, jest jednym z pięciu celów "Europy 2020", unijnej strategii wzrostu na bieżące dziesięciolecie. Sukces tego wizjonerskiego projektu w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski, zależy nie tylko od regulacji branżowych, wynikających z prawa telekomunikacyjnego, lecz także w sposób oczywisty od stanu rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury. Z kolei inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną podlegają - jak w każdej branży - ogólnym ograniczeniom wynikającym z kształtu i realizacji prawa. Zagadnienia przedstawione w artykule wpisują się w cel strategii "Europa 2020", którym jest wsparcie rozwoju infrastruktury i usług szerokopasmowych, rozumiane zarówno jako wdrażanie instrumentów technicznych, ekonomicznych, prawnych, jak i usuwanie hamulców, m.in. formalno-prawnych. Można wyr[...]

Patriotyzm gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym DOI:10.15199/59.2017.4.5


  Zwrócono uwagę na konwergencję procesów kreowania patriotyzmu ekonomicznego oraz budowy społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz rolę, jaką powinny w nich odegrać instytucje państwa, zwłaszcza w dziedzinie finansów publicznych. Jako przykład wdrażania usług SI w administracji centralnej, sprzyjających tworzeniu państwa przyjaznego i zorientowanego na patriotyzm gospodarczy, autor przedstawia koncepcję fiskalnej chmury obliczeniowej wraz z systemem e-VAT. To rozwiązanie z jednej strony radykalnie uprości rozliczanie przedsiębiorców z fiskusem, a z drugiej uszczelni system podatkowy. Ideę usług księgowo-podatkowych w chmurze państwowej zaprezentowano w kontekście Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który - zdaniem autora - można zrealizować drogą wytypowania i wdrożenia autorskiego projektu pilotażowego, wokół którego powinny być integrowane poszczególne systemy teleinformatyczne administracji centralnej. Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, patriotyzm gospodarczy, e-państwo, fiskalna chmura obliczeniowa, e-VAT ROZWÓJ E-USŁUG PAŃSTWA w ŚWIETLE STRATEGII "EUROPA 2020" Rozwój SI jest jednym z pięciu celów "Europy 2020", unijnej strategii wzrostu na bieżące dziesięciolecie. Sukces tego wizjonerskiego projektu w odniesieniu do poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski, zależy nie tylko od regulacji branżowych czy stanu rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury - lecz także od zaangażowania państwa we wdrażanie nowoczesnych technologii w swoich instytucjach. O ile wąskim gardłem rozwoju społeczeństwa była jeszcze do końca 2015 roku infrastruktura - która w ramach unijnych projektów szerokopasmowych została rozbudowana o niemal 10 tys. km sieci światłowodowej - o tyle obecnie najistotniejszym czynnikiem ograniczającym dostęp do e-usług jest zacofanie technologiczne instytucji państwowych, które w niedostatecznym stopniu świadczą usługi SI. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo Informacyjne (SI) to [...]

 Strona 1