Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ JAGIEŁŁO"

Korozja przemiennoprądowa* a ochrona katodowa podziemnych rurociągów

Czytaj za darmo! »

W pracy autorzy opisali mechanizm korozji powodowanej przez prąd przemienny stalowych podziemnych rurociągów zabezpieczonych ochroną katodową. Omówili krytycznie kryteria zagrożenia tą korozją podane w specyfi kacji technicznej CEN/TS 15280:2006. Przedstawili stosowane w swojej praktyce zawodowej metody zabezpieczeń gazociągów poddanych oddziaływaniom prądu przemiennego. Zaprezentowali wyniki[...]

Zdalny monitoring ochrony katodowej gazociągów przesyłowych w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku

Czytaj za darmo! »

Stosowanie zdalnego monitoringu umożliwia zmniejszenie kosztów użytkowania oraz zwiększenie skuteczności i niezawodności ochrony katodowej. W pracy przedstawiono monitoring ochrony katodowej gazociągów funkcjonujący gdańskim oddziale GAZ - SYSTEM S.A. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, monitoring, powłoka, defekt powłoki Remote monitoring of the cathodic protection of gas transportation pipeli[...]

Ochrona przeciwkorozyjna gazociągu DN 700 relacji Gustorzyn - Mogilno

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. zbadano magnetycznym tłokiem pomiarowym gazociąg przesyłowy DN 700 łączący węzeł rozdzielczy w Gustorzynie koło Włocławka (WRG Gustorzyn) z podziemnym, kawernowym magazynem gazu w Palędzkiej Hucie koło Mogilna (KPMG Mogilno). Gazociąg ten, oddany do użytku w 1996 r., pełni bardzo ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Badania rurociągów za pomocą tłoków pomiarowych to relatywnie najlepsza i obiektywna weryfikacja działania ochrony przeciwkorozyjnej. Badanie gazociągu DN 700 wykazało, że w jego ściance nie występują korozyjne ubytki metalu. Ten wynik potwierdza skuteczność prowadzonej ochrony przeciwkorozyjnej tego ważnego gazociągu. Zagrożenie korozyjne gazociągu Gazociąg został wybudowany w latach 1995-96. Jego długość wynosi 81,34 km. Ułożony jest głównie na r[...]

Dlaczego warto zabezpieczać podziemne rurociągi stalowe powłokami izolacyjnymi wysokiej jakości

Czytaj za darmo! »

W pracy autorzy przedstawili zalety i niedogodności wynikające ze stosowania powłok izolacyjnych o wysokim poziomie szczelności w ochronie przeciwkorozyjnej podziemnych rurociągów stalowych. Zalety stosowania takich powłok zdecydowanie przeważają nad ewentualnymi niedogodnościami. Stosowanie powłok izolacyjnych wysokiej jakości przeważnie powoduje zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i użytkowania ochrony przeciwkorozyjnej, zwiększenie skuteczności i niezawodności tej ochrony oraz wyeliminowanie lub istotne ograniczenie różnych trudności w użytkowaniu ochrony katodowej. Między innymi, stosowanie powłok o wysokim poziomie szczelności ułatwia zdalny monitoring ochrony katodowej i umożliwia stosowanie anod galwanicznych w ochronie katodowej rurociągów dalekosiężnych. Przedstawiono t[...]

Korozymetria rezystancyjna w badaniach korozji podziemnych rurociągów

Czytaj za darmo! »

Korozymetria rezystancyjna jest wartościową techniką diagnostyczną wspomagającą tradycyjne metody badań zagrożeń korozyjnych i skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej. W wielu zastosowaniach staje się podstawową techniką monitorowania procesów korozyjnych. W pracy przedstawiono zasady stosowania korozymetrii rezystancyjnej w badaniach korozji i skuteczności ochrony podziemnych rurociągów oraz zaprezentowano wyniki uzyskane za pomocą tej techniki w perspektywie wielu lat w szczególnych miejscach, takich jak odcinki rurociągów ułożone w rurach otaczających, odcinki zagrożone przez korozję powodowaną przez prąd przemienny, odcinki ułożone w gruntach wysokooporowych, konstrukcje złożone bez i z ochroną katodową, odcinki rurociągów poddane oddziaływaniom prądów błądzących. Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, rura osłonowa, korozja a.c., korozja powodowana przez prądy błądzące, korozymetria rezystancyjna Resistance corrosimetry technique in pipeline corrosion assessment Electric resistance corrosimetry is a valuable diagnostic technique supporting traditional methods of research of corrosion risk and corrosion protection effi ciency. In many applications it is becoming a fundamental technique for monitoring corrosion processes. The paper presents the principle of a resistance corrosimetry technique in tests of corrosion risk and the effectiveness of corrosion protection of underground pipelines. It shows the results obtained with the use of this technique in the perspective of many years in specifi c locations, such as sections of pipework in casing pipes, sections of pipeline prone to a.c. corrosion, sections laid in soil with high resistivity, sections exposed to impact of stray currents, structures made with and without cathodic protection. Keywords: corrosion, cathodic protection, casing pipe, a.c. corrosion, stray current corrosion, electric resistance corrosimetry ochrona przed korozja 8/2010 1. Wstęp Korozymetria rezystan[...]

Specyfi czna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności


  Potencjałowe obrazy oddziaływań prądów błądzących d.c. na rurociągi pokryte powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności są specyfi czne. Mierząc potencjały załączeniowe Eon rurociągu wzdłuż jego trasy można dojść do wniosku, że oddziaływania prądów błądzących rozciągają się na znacznych obszarach. Tymczasem z reguły nie towarzyszy im przepływ prądu pomiędzy rurociągiem a ziemią z powodu braku nieciągłości w powłoce izolacyjnej. Mierzone wartości i charakter ich zmian zależą m.in. od wzajemnego usytuowania elektrody odniesienia i nieciągłości w powłoce izolacyjnej. Ocena oddziaływań jest trudna, a stosując klasyczną technikę korelacyjną można często wysnuć błędne wnioski o istnieniu zagrożenia korozyjnego w sytuacji, gdy w rzeczywistości ono nie występuje. Z drugiej strony w przypadku takich rurociągów pojawiają się nowe możliwości zabezpieczeń, w tym kształtowania w pewnym zakresie charakterystyk oddziaływania. Słowa kluczowe: rurociąg, powłoka izolacyjna, ochrona katodowa, rura osłonowa, prądy błądzące.1. Wprowadzenie Problemy zasygnalizowane w streszczeniu zostaną przedstawione na przykładzie konkretnego rurociągu. W listopadzie 2012 r. zakończono na terenie Pomorza Gdańskiego budowę ważnego gazociągu. Gazociąg ten łączy z krajowym systemem przesyłowym budowany nad Zatoką Pucką kawernowy, podziemny magazyn gazu. W zakresie ochrony gazociągu przed korozją zastosowano wiele interesujących rozwiązań, o których autorzy donosili we wcześniejszych pracach [1-5]. W rezultacie pod względem zabezpieczenia przeciwkorozyjnego gazociąg wydaje się być chyba wyjątkowym rurociągiem, przynajmniej w warunkach krajowych. Gazociąg o średnicy DN500, MOP 8,4 MPa i długości ok. 22,4 km ułożony jest na wzgórzach morenowych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz na nizinnych, podmokłych terenach Pradoliny Kaszubskiej. Gazociąg ułożony jest także na terenie miasta, w terenie zurbanizowanym, w tym w pobliżu dużego cent[...]

Specifi c protection of pipeline against stray d.c. currents using high quality insulating coatings


  Stray d.c. current infl uence on pipe/soil potential in pipelines coated with high quality insulating coatings is specifi c. When measuring on-potentials (Eon) along the pipeline, it can be concluded that the infl uence of stray currents is spread over a large area. However, there is usually no current fl ow between the pipeline and the soil, because of the general lack of coating defects. The values and the pattern of changes in the stray current depend, among others, on the distance between the reference electrode and the coating defect. Interference assessment is diffi cult and using the conventional correlation technique may lead to faulty conclusions that there is a risk of corrosion, when in fact there is none. On the other hand, new opportunities have emerged in the area of corrosion protection of such pipelines, including interaction characteristics modulation. Keywords: pipeline, coating, cathodic protection, casing, stray current.1. Introduction The issued described in the abstract above will be discussed on the basis of a particular pipeline. In November 2012, the construction of an important pipeline was completed in Gdansk Pomerania. The pipeline connects the national transmission system built at the Bay of Puck with an underground gas storage cavern. Many interesting measures have been employed to protect the pipeline against corrosion, which the authors mentioned in their earlier papers [1-5], making the pipeline very unique, at least compared to other technologies used in Poland. The DN500, MOP 8.4 MPa 22.4 km pipeline has been laid on moraininc hills of the Tri-City Landscape Park and on the low-lying wetlands of the Kashubian Urstromtal. The pipeline also lies in the city of Gdansk itself, in an urban area, including an area close to a large shopping centre. The potential risk of pipeline corrosion along most of its parts is very signifi cant. These hazards mainly include stray anodic current interactio[...]

Obliczenia ochrony katodowej rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą anod galwanicznych


  Często obserwuje się błędy projektowe dotyczące obliczeń ochrony katodowej rurociągów pokrytych powłokami izolacyjnymi o wysokim poziomie szczelności, realizowanej za pomocą anod galwanicznych. Najczęstsze błędy to nieuwzględnianie w obliczeniach rezystancji przejścia rurociągu oraz obliczenia zbyt dużego natężenia prądu ochrony, niemożliwego do osiągnięcia w układzie ochrony. O zaletach stosowania powłok izolacyjnych o wysokim poziomie szczelności, w tym o możliwości stosowania anod galwanicznych do ochrony katodowej rurociągów dalekosiężnych, autorzy donosili we wcześniejszych publikacjach. Jednakże prawidłowe obliczenia takiej ochrony katodowej wymagają uwzględnienia specyfi ki takiego układu. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfi kacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, anody galwaniczne, powłoka izolacyjna o wysokim poziomie szczelności Calculation of galvanic anode cathodic protection of a pipeline coated with high-integrity insulation Design errors occur frequently in calculations of galvanic anode cathodic protection of pipelines coated with high-integrity insulation. The most frequent mistakes involve not taking into account the contact resistance in the calculations or assuming excessive protection current, which is impossible to achieve in the protection system. The advantages of high-integrity insulation and galvanic anodes in the cathodic protection of long-distance transmission pipelines have been reported in the authors' previous papers. However, precise calculation of such cathodic protection requires taking into consideration the specifi cities of such a system. This paper is intended for use in training courses for level 2 cathodic protection certifi cation. Keywords: corrosion, cathodic protection, galvanic anodes, high-integrity insulation coating 1. Podstawy ochrony katodowej Jak wiadomo, elektrochemiczna ochrona przed korozją[...]

Wybrane aspekty dotyczące oddziaływań ochrony katodowej DOI:10.15199/40.2015.8.5


  W artykule przedstawiono dwa przykłady z praktyki pomiarowej ochrony katodowej rurociągów, dotyczące interferencji i rur osłonowych. Na bazie tych przykładów wykazano, że bezrefl eksyjna ocena oddziaływań ochrony katodowej może prowadzić do błędnych wniosków. Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, oddziaływanie ochrony katodowej, rurociąg, rura osłonowa, monoblok izolujący Selected aspects of cathodic protection interference The papers presents two specifi c cases regarding interference and pipe casings revealed during routine pipeline cathodic protection measurement activities. The two examples demonstrate that a superfi cial assessment of the infl uence of a cathodic protection system may lead to erroneous conclusions. Keywords: cathodic protection, cathodic protection infl uence, pipeline, casing, monoblock isolation joint.1. W ocenach oddziaływania ochrony katodowej chronionej konstrukcji na sąsiednie metalowe konstrukcje powinien być brany pod uwagę ewentualny wpływ sąsiednich, przepływowych pól elektrycznych w ziemi, wywoływanych przez przepływ prądu ochrony katodowej chronionej konstrukcji Ekipa pomiarowa wykonywała standardowe pomiary ochrony katodowej gazociągu metodą wyłączeniową, wg znanych procedur [1, 2], a w tym dokonała pomiaru oddziaływania ochrony katodowej gazociągu na uzbrojenie stacji gazowej, zasilanej poprzez ten gazociąg (Rys. 1, 2). Mimo iż gazociąg jest elektrycznie oddzielony od stacji gazowej za pomocą monobloku izolującego, stwierdzono, że załączenie ochrony katodowej (zewnętrznego) gazociągu zasilającego "przesuwa" potencjał metalowego podziemnego uzbrojenia stacji w kierunku wartości elektroujemnych. Stacja gazowa (wraz z monoblokiem izolującym) jest obiektem nowym, zatem uszkodzenie monobloku wydawało się być mało prawdopodobne. Sytuacja była powodem wykonania dodatkowych pomiarów i stała się przedmiotem dociekań mających na celu wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanych zmian potencjału stacji gazow[...]

Wybrane aspekty dotyczące pomiarów rezystancji przejścia podziemnych rurociągów - Cz. I DOI:10.15199/40.2016.8.4


  Pomiary rezystancji przejścia są jednymi z ważniejszych pomiarów wykonywanych w celu oceny stanu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych, stalowych rurociągów. W pracy przedstawiono podstawy oraz metodykę pomiarową wyznaczania rezystancji przejścia rurociągów i ich odcinków. Wskazano właściwe techniki wykonywania pomiarów w przypadku rurociągów pokrytych powłokami o wysokim stopniu szczelności, rurociągów krótkich i rurociągów pokrytych powłoką szczelną, bezdefektową. Przedstawiono przykłady typowych błędów w wykonawstwie punktów pomiarowych oraz metody pomiarowe pozwalające na wykrycie tych błędów. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfikacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia. Słowa kluczowe: powłoka, rurociąg zaizolowany, ochrona katodowa, rezystancja przejścia, punkty pomiarów elektrycznych Measurements of structures to soil resistance (coating resistances) are one of the most important ones taken in order to asses the condition of anticorrosion protection of underground steel pipelines. This article shows the basics and measurements methodic of setting of coating resistances of pipelines as well as their segments. Correct techniques of measurements have been specified for: tight insulation coated pipelines, short pipelines and pipelines with tight and defectless/flawless coating. Examples of typical mistakes in the constructions of test stations have been given as well as measurement methods that help to identify these mistakes. This paper is meant as a basis for training courses for second grade staff certification Keywords: coating, insulated pipeline, cathodic protection, structure to soil resistance (coating resistance), test stations 1. Wstęp Pomiary rezystancji przejścia podziemnych, metalowych rurociągów izolowanych obecnie są bardzo ważnym faktorem w badaniach ochrony przeciwkorozyjnej - z roli pomiarów pomocniczych ewoluowały do roli pomiarów ważkich, a niekiedy - kl[...]

 Strona 1  Następna strona »