Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA"

Analiza dynamiki prądowego estymatora MRAS strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy stabilności estymatora strumienia i prędkości kątowej silnika indukcyjnego opartego na idei układów adaptacyjnych MRAS. Zbadano wpływ zmian parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego oraz współczynników algorytmu adaptacji prędkości na rozmieszczenie biegunów równania charakterystycznego transmitancji estymatora prędkości oraz na stabilność pracy[...]

Sieci neuronowe MLP i RBF jako estymatory sygnałów sprzężeń zwrotnych w napędzie z połączeniem sprężystym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania estymatorów neuronowych opartych na sieciach MLP i RBF do odtwarzania zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym. Uzyskiwane informacje o przebiegach momentu skrętnego oraz prędkości obciążenia wykorzystywane są w układzie sterowania napędem dwumasowym. W przyjętym modelu matematycznym napędu uwzględniono występowanie zjawisk nie[...]

Analiza właściwości dynamicznych estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC z jednoczesnym odtwarzaniem parametrów uzwojenia stojana

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano możliwości poprawy jakości odtwarzania prędkości kątowej silnika indukcyjnego za pomocą estymatora typu MRASCC [7] poprzez zastosowanie odtwarzania na bieżąco parametrów uzwojenia stojana. Opisano podstawy teoretyczne metody estymacji parametrów. Rozszerzony estymator prędkości i parametrów zastosowano w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym ze sterowaniem polowozorientowan[...]

Analiza indukcyjnego napędu bezczujnikowego z estymatorem MRASCC w wybranych stanach pracy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC w różnych warunkach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jakość działania estymatora podczas pracy w zakresie bardzo małych wartości prędkości kątowej, przy osłabianiu pola oraz przy zakłóceniach pojawiających się w torach pomiarowych napięcia stojana. Wykonane zostały badania stabilności estymatora MRASCC przy znacznych zmianach wartości reaktancji magnesującej oraz obszerne badania symulacyjne i eksperymentalne w wybranych stanach pracy. Abstract. The paper deals with the analysis of the sensorless vector controlled induction motor drive with MRASCC estimator in various operation conditions. The special attention was focused on the operation quality of this rotor[...]

Wpływ metod regularyzacji na jakość działania estymatorów neuronowych w napędzie dwumasowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wpływu strategii uczenia sieci neuronowych z zastosowaniem metod regularyzacyjnych na jakość odtwarzania zmiennych stanu napędu z połączeniem elastycznym. Przeprowadzono badania dotyczące najczęściej spotykanych członów regularyzacyjnych. Testowano wpływ parametrów tych elementów na proces estymacji momentu skrętnego i prędkości maszyny roboczej. Ponadto dla opracowanych estymatorów neuronowych wykonano badania mające na celu wyznaczenie odporności tych estymatorów na zmiany momentu bezwładności napędu. Abstract. In the paper the influence of training strategies of neural networks, using different regularization methods, on the state variable estimation of the drive system with elastic joint is demonstrated. The most frequently used regularization strategies are taking into account. The influence of specific parameters of these methods on the estimation quality of torsional torque and load side speed of the two-mass drive is tested. Moreover the robustness of the obtained neural estimators to the load inertia changes is tested. (Influence of regularization methods on the operation quality of neural state estimators of two-mass drive system). Słowa kluczowe: sieci neuronowe, metody treningu, regularyzacja, napęd dwumasowy, estymacja zmiennych stanu. Keywords: neural networks, training methods, regularization, two-mass system, state variable estimation. Wstęp Napęd elektryczny, w którym występuje elastyczność połączenia pomiędzy silnikiem napędzającym a maszyną roboczą jest spotykany w wielu rozwiązaniach przemysłowych takich jak: napędy walcarek, taśmociągów, robotów i inne [1]. Skończona sztywność połączenia pomiędzy maszynami napędu powoduje powstawanie oscylacji elektromagnetycznych zmiennych stanu. Występujące drgania skrętne utrudniają precyzyjne sterowanie prędkością lub położeniem wału maszyny roboczej oraz mogą powodować uszkodzenia elementów łączących, a także w skrajnych przypadkach prowadzić [...]

 Strona 1  Następna strona »