Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Dohojda"

Wyniki badań promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych


  Obowiązujące w budownictwie przepisy prawne [7, 8, 9] wymagają zapewnienia mieszkańcom ochrony przed nadmiernympromieniowaniemjonizującymw budynkachmieszkalnych, a przede wszystkim całego ciała przed promieniowaniem gamma (szacowane na ok. 25% dawki) oraz układu oddechowego przed promieniowaniem alfa (szacowane na ok. 75% dawki). Źródła promieniowania Źródłem promieniowania gamma w pomieszczeniach budynku są głównie trzy naturalne pierwiastki promieniotwórcze: potas K-40; rad Ra-226 oraz tor Th-232, zawarte w wyrobach zastosowanych w budynku i występujące w podłożu, na którym jest on posadowiony, a także przenikająca przez przegrody budynku składowa promieniowania kosmicznego. Narażenie układu oddechowego na promieniowanie alfa wynika z obecności radonu i produktów jego rozpadu w powietrzu pomieszczeń. Źródłem radonu w budynku są wcześniej wymieniane dwa naturalne pierwiastki promieniotwórcze - rad Ra-226 i Ra-224 (pochodna toru Th-232), zawarte w wyrobach budowlanych pochodzenia mineralnego stosowanych w budynkach [1]. Fakty stwierdzone w wyniku badań są następujące: - promieniowanie pochodzące z materiałów budowlanych stanowi ok. 10% promieniowania, na jakie narażony jest człowiek i jest na tymsamympoziomie, co promieniowanie od spożycia jedzenia i picia (ok. 50% promieniowania pochodzi z radonu, z czego materiały budowlane stanowią tylko 20%, a pozostała część to promieniowanie z gruntu); - promieniotwórczość naturalnamateriałów budowlanych jest zbliżona do promieniotwórczości naturalnej człowieka; - 80%promieniowania alfa wynikającego z obecności radonu w pomieszczeniach pochodzi z gruntu, na którym budynek jest usytuowany. Wynika z tego, że zdecydowanie większe znaczenie ma usytuowanie budynku niż rodzaj materiału, z którego jest wznoszony; - w Polsce, wg CLOR (Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej) wartość dopuszczalnej dawki efektywnej (będąca obrazem wszystkich dawek promieniowa[...]

Diagnostyka żelbetowych elementów płytowych w obiektach parkingowych DOI:10.15199/33.2015.11.15


  Obiekty parkingowe,wykonywane główniewobiektach handlowych, narażone są na duże oddziaływanie środowiska oraz obciążenia wynikające z ich użytkowania. Ciągły wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe wymusza budowę garaży i parkingówwielopoziomowychwgęstej zabudowie śródmiejskiej. Wwiększości przypadkówparkingiwielopoziomowe są typu otwartego, zaś garaże typu podziemnego o układzie konstrukcyjnympłytowo- słupowym. Narażenie ich na oddziaływanie warunków zewnętrznych oraz ich destrukcjawczasie stwarzają podstawy do prawidłowej diagnostyki oraz późniejszej właściwej naprawy. Słowa kluczowe: obiekt parkingowy, diagnostyka budowli, badania nieniszczące, systemy napraw.Ustroje nośne obiektów parkingowych, z uwagi na funkcje użytkowe (ruch pojazdów) i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zwykle projektowane są jako szkieletowe, żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. W związku z tym, że na ogół mają formę otwartą (fotografia 1), posadzki narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz chlorków pochodzących ze środków odladzających. Obiekty parkingowe, jak wszystkie inne budynki, powinny spełniać wymagania podstawowe [1], w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. Podstawowe wymagania dotyczące parkingów Zgodnie z normą [2] konstrukcja powinna spełniaćwymagania niezawodności przez zamierzony okres eksploatacji, bez znaczącego obniżenia przydatności i bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów prac konserwacyjnych oraz remontowych.Wymagany okres użytkowania uzyskuje się, uwzględniając w projekcie odpowiednie środki zabezpieczające przed prognozowanymoddziaływaniem środowiska. Wymagania normowe dotyczące klas ekspozycji,wprzypadku których korozjamoże być inicjowana chlorkami (XD1÷3) i agresywnym oddziaływaniem zamrażania/rozmrażania (XF1÷ 4), określająminimalną klasę betonu (omaksymalnymstosunkuw/ c,minimalnej zawartości cementu danego typu lub ich kombinacji) oraz[...]

 Strona 1