Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kukulska-Grabowska"

Wprowadzenie do obrotu i stosowania płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu określa ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881). Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, aprobaty technicznej udziela się na wyrób budowlany, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, albo którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych różnią się istotnie od właściwości określonej w[...]

Rola krajowych aprobat technicznych i dokumentów aplikacyjnych w Europie w świetle rozporządzenia nr 305/2011


  Jednolity rynek europejski tworzą dyrektywy harmonizacyjne, których celemjest zbliżanie przepisów prawnych państw członkowskich Unii, tak aby nie stanowiły one barier w swobodnym przepływie towarów, w tymwyrobów budowlanych.Wobszarze wyrobów budowlanych aktemharmonizacyjnymjest Dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, która obecnie funkcjonuje w polskim systemie prawnym w zakresie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszmi zmianami). 4 kwietnia 2011 r.wDziennikuUrzędowymUnii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Rozporządzenie to musi być bezpośrednio stosowane w każdym kraju członkowskim i nie wymaga odrębnego wprowadzenia do krajowego systemu legislacyjnego.Większość postanowień rozporządzenia nr 305/2011 zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., a ich pełne wdrożenie zakłada przejście od wymagań dyrektywy do przepisów rozporządzenia, z uwzględnieniempraw nabytych przez producentów. Rozporządzenie nr 305/2011 ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i modyfikuje zasady oznakowania CE, które ma obowiązkowy charakter w przypadku, gdy istnieje zharmonizowana norma wyrobu. Normy zharmonizowane pozwalają na określenie typu wyrobu, klasy i poziomu wymagań, w sposób ogólny określają objęte normą zamierzone zastosowania, jednak nie określają warunków stosowania wyrobu. Oznakowanie CE nie oznacza, że wyrób budowlany może być stosowany bez ograniczeń (wbudowany w każdy obiekt budowlany) w dowolnym państwie członkowskim UE. O zakresie stosowania wyrobu z oznakowaniem CE decyduje porównanie zadeklarowanych właściwości wyrobu z wymaganiami przepisów krajowych, dotyczących obie[...]

Rola ITB w procesie wprowadzania innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynek krajowy i europejski DOI:10.15199/33.2015.11.04


  W artykule zaprezentowano działalność Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) jako jednostki zajmującej się oceną innowacyjnych wyrobów budowlanych.Wyniki tej oceny, mające odzwierciedlenie w działalności naukowo-badawczej, aprobacyjnej i certyfikacyjnej, omówiono, biorąc pod uwagę prace prowadzone w ITB na przestrzeni lat, umożliwiające producentom innowacyjnych wyrobów budowlanych wprowadzenie tych wyrobów do obrotu na rynku krajowym lub europejskim. Słowa kluczowe: rozporządzenie nr 305/2011, Ustawa o wyrobach budowlanych, EuropejskaAprobata Techniczna, Europejska Ocena Techniczna, krajowaAprobata Techniczna, certyfikat, Europejska Organizacja ds.Aprobat Technicznych, Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej, jednostka aprobująca, jednostka oceny technicznej, jednostka notyfikowana.Wyroby innowacyjne, to wyroby nieobjęte polskimi oraz europejskimi normami przedmiotowymi, a także wyroby, których właściwości techniczne lub zakres stosowania odbiegają od zapisówtych norm. W przypadku wyrobu innowacyjnego nie istnieje więc specyfikacja techniczna, która mogłaby być dokumentem odniesienia do wymaganego przepisami oznakowania i wprowadzenia wyrobu do obrotu. Z tego powodu producent wyrobu innowacyjnego, myśląc o wejściu na rynek ze swoim wyrobem, powinien postarać się o uzyskanie dokumentu, który pozwolimu działać zgodnie z obowiązującym prawem. Pierwszym krokiem jest zawsze wybór rynku, na którym producent chce udostępniać swój wyrób. Od tego uzależnione jest dalsze postępowanie, czyli podążanie ścieżką krajową zmierzającą do uzyskaniaAprobaty Technicznej i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B lub ścieżką europejską, której przejście umożliwia uzyskanie EuropejskiejOceny Technicznej i oznakowanie CE. Wobszarze krajowym, działalność aprobacyjną Instytut Techniki Budowlanej (ITB) prowadzi od 1967 r., w którym na podstawie zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uzyskał prawo do wydawania[...]

 Strona 1