Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kuźma"

Barwniki stosowane w żywności - obowiązujące przepisy prawne DOI:


  Barwniki są jedną z grup dodatków do żywności. Ich stosowanie jest uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z dnia 31.12.2008 r.) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (Dz.U. L 295 z dnia 12.11.2011r.). Warunki stosowania barwników Ogólne warunki stosowania barwników określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008. Stosowanie barwników nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia, musi być niezbędne ze względów technologicznych i nie może wprowadzać w błąd konsumenta. Zgodnie z zapisami art. 8 ww. rozporządzenia barwniki mogą być stosowane w celu: - przywrócenia pierwotnego wyglądu żywności, której barwa ulega zmianie w wyniku przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji, co spowodowało ewentualne zmniejszenie możliwości zaakceptowania jej wyglądu przez konsumenta; - zwiększenia atrakcyjności żywności (żywność staje się wizualnie bardziej atrakcyjna); - nadania barwy żywności, która w przeciwnym razie byłaby bezbarwna. Ponadto w rozporządzeniu 1333/2008 zapisano, że maksymalne dawki dozwolonych barwników oznaczają ilości substancji barwiącej zawartej w preparacie barwiącym, o ile wyraźnie nie określono inaczej. Szczegółowe warunki stosowania barwników w poszczególnych środkach spożywczych są natomiast zawarte w załączniku II do rozporządzenia 1333/2008, czyli w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 (oraz w licznych późniejszych zmianach do załącznika II). Rozporządzenie to jest opracowane według kategorii żywności, co ma ułatwić korzystanie z dokumentu zarówno producentom żywności, jak i instytucjom kontrolnym. W części D załącznika II całą żywność podzielono na 18 kategorii oraz dodatkowo u[...]

Przełom w pracach KE z zakresu substancji dodatkowych


  W zakresie substancji dodatkowych obowiązują obecnie dwa akty prawne: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 232, poz. 1525) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Rozporządzenie nr 1333/2008/ /WE zawiera przepisy ogólne dotyczące substancji dodatkowych (definicje, zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy w sprawie znakowania substancji dodatkowych przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego). Szczegółowe przepisy w zakresie substancji dodatkowych (jakie substancje dodatkowe, do jakich produktów i w jakich dawkach) są nadal zawarte w ww. krajowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to będzie obowiązywało do momentu stosowania analogicznych przepisów, które zostaną opublikowane jako załącznik nr II do rozporządzenia nr 1333/2008/WE. Obecnie w Unii Europejskiej trwają prace mające na celu uzupełnienie i uaktualnienie obowiązujących przepisów w zakresie substancji dodatkowych. Prace te dotyczą: zmian do obowiązujących „„ dyrektyw w zakresie substancji dodatkowych, „„opracowania załączników do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności, „„ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH dyrektyw w zakresie substancji dodatkowych Zmiany do dyrektyw zostały opracowane w celu umożliwienia producentom żywności stosowania nowych substancji dodatkowych lub szerszego stosowania dopuszczonych wcześniej dodatków. Wprowadzenie zmian do dyrektyw okazało się szybszą ścieżką legislacyjną niż umieszczenie odpowiednich zapisów w dopiero opracowywanym załączniku nr II do rozporządzenia nr 1333/2008/WE. Dotychczas ukazały się następujące dyrektywy: D[...]

Substancje dodatkowe w wyrobach winiarskich i napojach spirytusowych - przewidywane zmiany w ustawodawstwie


  W 2011 r. uległa zmianie sytuacja prawna w zakresie stosowania substancji dodatkowych w niektórych wyrobach winiarskich; planuje się również wydanie kilku aktów prawnych na poziomie Unii Europejskiej, zawierających szczegółowe wymagania odnośnie do stosowania substancji dodatkowych w środkach spożywczych. W zakresie substancji dodatkowych obowiązują obecnie następujące akty prawne: zzrozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 232, poz. 1525), zzrozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 91, poz. 526), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (DzUrz WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Rozporządzenie nr 1333/2008/WE zawiera przepisy ogólne dotyczące substancji dodatkowych - definicje, zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy w sprawie znakowania substancji dodatkowych przezn[...]

Znakowanie napojów bezalkoholowych zawierających dodatki do żywności


  Podstawowe wymagania dotyczące znakowania środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych [3] przy zamieszczaniu w wykazie składników dozwolonej substancji dodatkowej podaje się jej nazwę lub numer (oznaczenie) wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej (tj. E + numer) oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym. Nazwy substancji dodatkowych i ich oznaczenia muszą być zgodne z załącznikiem nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008, czyli rozporządzeniem Komisji nr 1129/2011 [1]. W szczególności można brać pod uwagę nazwy substancji podane w odniesieniu do danego produktu (np. nazwy substancji przytoczone w kategorii 14.1. Napoje bezalkoholowe); dopuszczalne jest również podawanie na etykiecie produktu nazw substancji w brzmieniu podanym w części B pt. "Wykaz wszystkich dodatków" załącznika do rozporządzenia Komisji nr 1129/2011. Przykładowo, na etykiecie napoju bezalkoholowego z dodatkiem sacharynianu sodu, nazwę tej substancji można podać jako "sacharyny" - zgodnie z częścią B załącznika do ww. rozporządzenia lub "sól sodowa sacharyny" zgodnie z zapisem podanym w kategorii 14.1.4 "Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi". Nazwy funkcji technologicznych substancji dodatkowych wraz z definicjami są podane w załączniku nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 [4]. Wybór funkcji właściwej dla danej substancji w określonym środku spożywczym pozostawiono producentom żywności. Nazwa funkcji technologicznej substancji dodatkowej określona na etykiecie produktu musi być zgodna z nazwą podaną w ustawodawstwie, czyli w załączniku nr I do[...]

Wkrótce nowe wspólnotowe wykazy substancji dodatkowych i substancji aromatycznych

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ukazał się tzw. pakiet rozporządzeń w sprawie czynników polepszających żywność. W skład pakietu wchodzą cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące dodatków do żywności, aromatów, enzymów oraz procedury dopuszczania nowych ww. substancji na rynku unijnym. Od 20 stycznia 2010 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Do rozporządzenia zostały przeniesione zapisy ogólne dotychczas obowiązujących dyrektyw w sprawie substancji dodatkowych - definicje, ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy dotyczące znakowania substancji dodatkowych przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego. W rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 nie ma szczegółowych wymagań dotyczących stosowania substancji dodatkowych (jakie substancje dodatkowe, do jakich produktów i w jakich dawkach). W ciągu dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 20 stycznia 2011 r., zostaną opracowane następujące wykazy substancji dodatkowych do żywności:  wspólnotowy wykaz substancji dodatkowych dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania - ten wykaz będzie stanowił załącznik nr II do rozpo[...]

Zmiany w przepisach dotyczących substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa żywności, Komisja Europejska w Białej Księdze z 2000 r. zapowiedziała zmianę prawa żywnościowego. W wyniku realizacji zaleceń Białej Księgi, w grudniu 2008 r. ukazały się cztery rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady stanowiące tzw. pakiet rozporządzeń dotyczących środków polepszających żywność. W skład pakietu wchodzą następujące rozporządzenia:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych (DzUrz WE L 354, 31.12.2008);  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (DzUrz WE L 354, 31.12.2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ma zastąpić obowiązujące w tym zakresie dyrektywy. Do rozporządzenia zostały przeniesione zapisy ogólne dyrektyw - definicje, ogólne zasady stosowania substancji dodatkowych, przepisy dotyczące znakowania substancji dodatkowych przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego. Obowiązek stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywn[...]

Zmiany załączników do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności


  W 2011 r. ukazały się 2 nowe akty prawne dotyczące substancji dodatkowych: zz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (DzUrz UE L 295 z 12.11.2011 r.) zz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych (DzUrz UE L 295 z 12.11.2011 r.). Zawartość Rozporządzenia Komisji nr 1129/2011 Rozporządzenie Komisji nr 1129/2011 zawiera szczegółowe wymagania dotyczące stosowania substancji dodatkowych w poszczególnych środkach spożywczych. Rozporządzenie to zastąpi obowiązujące dyrektywy z zakresu substancji dodatkowych, a w konsekwencji krajowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU Nr 232, poz. 1525) wraz ze zmianami. W odróżnieniu od dotychczasowych przepisów, rozporządzenie Komisji nr 1129/2011 jest opracowane z uwzględnieniem kategorii żywności, co ma ułatwić korzystanie z dokumentu zarówno producentom żywności, jak i instytucjom kontrolnym. Rozporządzenie Komisji nr 1129/2011 składa się z pięciu części: zz Część A - wprowadzenie oraz przepisy ogólne dotyczące dodatków do żywności ujętych w wykazie oraz warunków ich stosowania. W tej części zawarte są: lista środków spożywczych, w których nie mogą być obecne substancje dodatkowe wnoszone z innymi składnikami (czyli zgodnie z zasadą przenoszenia, ang. carry over) oraz lista środków spożywczych, do których nie mogą być wnoszone barwniki zgodnie z ww. zasadą przenoszenia, np. pasta pomidorowa oraz pomidory w puszkach i w słoikach, sosy na bazie pomidorów, soki i nekt[...]

Jak się poruszać w labiryncie nowych przepisów?


  Przepisy w zakresie substancji dodatkowych ulegają ciągłym zmianom. Jedną z przyczyn wprowadzania zmian jest stopniowe odchodzenie od dyrektyw i przepisów krajowych na rzecz całkowitej harmonizacji przepisów w formie rozporządzeń unijnych. Kolejny powód to względy bezpieczeństwa - w trosce o zdrowie konsumenta niezbędne okazało się wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu niektórych substancji dodatkowych. Ostatnia przyczyna to ciągły rozwój technologii żywności - do produkcji środków spożywczych niezbędne jest stosowanie nowych substancji dodatkowych lub dopuszczonych już dodatków, lecz w szerszym niż dotychczas zakresie. Biorąc po uwagę ww. względy, Komisja Europejska intensywnie pracuje nad nowymi rozporządzeniami w zakresie substancji dodatkowych. Obecnie trwa tzw. okres przejściowy, w którym są stosowane zarówno przepisy krajowe, jak i niektóre rozporządzenia unijne. W Polsce obowiązują następujące przepisy: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 ?? listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU z 2010 r. nr 232, poz. 1525, wraz ze zmianami) - będzie ono stosowane do 1 czerwca 2013 r. i po tej dacie zostanie zastąpione przez rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 oraz (UE) nr 1130/2011 (omówione w dalszej części artykułu); ??rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (DzU z 2011 r., nr 2, poz. 3, wraz ze zmianami) - przepisy tego rozporządzenia obowiązują do 1 grudnia 2012 r., czyli do momentu rozpoczęcia obowiązku stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 dotyczącego specyfikacji dla dodatków do żywności. Niezależnie od krajowych przepisów, producenci żywności muszą brać po uwagę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Rozporządzenie to nałożyło na Komisję Europejską obowiązek opracowania unijnych list substancji dod[...]

Glikozydy stewiolowe - nowa substancja słodząca


  W grudniu 2011 r. do stosowania w żywności w Unii Europejskiej została dopuszczona nowa substancja słodząca - glikozydy stewiolowe. Jest ona otrzymywana z liści rośliny pod nazwą stewia, lecz ze względu na niskie akceptowane dzienne spożycie (ADI), dawki tej substancji w żywności są ograniczone. W celu ułatwienia producentom żywności umieszczania na etykietach produktów informacji dotyczących glikozydów stewiolowych, zostały opracowane szczegółowe wytyczne w tym zakresie. Stosowanie substancji słodzących w żywności jest uregulowane zarówno przez krajowe, jak i unijne akty prawne. Kwestię tę regulują następujące przepisy krajowe: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 ?? listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU z 2010 nr 232 poz. 1525) - w zakresie szczegółowych warunków stosowania substancji dodatkowych (jakie substancje, do jakich produktów i w jakich dawkach są stosowane), ??rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU z 2011 nr 91, poz. 525) - w zakresie szczegółowych warunków stosowania niektórych substancji dodatkowych, w tym neotamu E 961. Rozporządzenia te będą obowiązywały do 1 czerwca 2013 r., czyli do momentu stosowania analogicznych przepisów, które zostały opublikowane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1129/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 przez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. Jeśli chodzi o przepisy unijne, to należy wymienić: ??rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 r.) - w zakresie przepisów ogólnych dotyczących stosowania substancji dodatkowych (definicje, zasady stosowania, przepisy w sprawie znakowania substancji przeznaczonych dla przemysłu oraz dla konsumenta finalnego), ??rozporządzenie K[...]

Najnowsze zmiany przepisów dotyczących substancji dodatkowych - glikozydy stewiolowe oraz barwniki z Southampton


  W zakresie substancji dodatkowych obecnie trwa tzw. okres przejściowy, w którym są stosowane zarówno niektóre przepisy krajowe, jak i rozporządzenia unijne. Na poziomie krajowym obowiązują nadal: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. zz w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU Nr 232, poz. 1525, wraz ze zm.) - będzie ono stosowane do 1 czerwca 2013 r. i po tej dacie zostanie zastąpione przez rozporządzenia Komisji nr 1129/2011 oraz 1130/2011 (omówione w dalszej części artykułu), zz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2010 r. w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych (DzU z 2011 r., Nr 2, poz. 3, wraz ze zm.) - przepisy tego rozporządzenia obowiązują do 1 grudnia 2012 r., czyli do momentu stosowania rozporządzenia Komisji nr 231/2012 dotyczącego specyfikacji dla dodatków do żywności. Niezależnie od przepisów krajowych, producenci żywności muszą brać po uwagę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności (DzUrz WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.). Rozporządzenie to nałożyło na Komisję Europejską obowiązek opracowania unijnych list substancji dodatkowych dopuszczonych do żywności. Listy te zostały opublikowane w formie rozporządzeń w listopadzie 2011 r.: zz rozporządzenie Komisji nr 1129/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (DzUrz UE L 295 z 12.11.2011r.), zz rozporządzenie Komisji nr 1130/2011 z 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych (DzUrz UE L 295 z 12.11.2011 r.). Jeszcze w trakcie prac nad tworzeniem załącznika nr II do rozporządze[...]

 Strona 1  Następna strona »