Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł BOBROWSKI"

Jaka Odra? Program naprawy i utrzymania zdegradowanego odcinka koryta Odry Malczyce-Ścinawa (km 300-335) z uwzględnieniem wymogów ekologii oraz potrzeb żeglugi DOI:


  Przestawiono sposób odbudowy koryta Odry poniżej stopnia wodnego Malczyce poprzez podniesienie dna. Koncepcja ta jest warunkiem ukończenia budowy tego stopnia. Założono, że podniesienie dna rzeki na odcinku Malczyce-Ścinawa powinno być wykonane poprzez uzupełnienie ubytków erozyjnych oraz tzw. "dokarmianie" materiałem rzecznym. Koncepcję wykonali: spółka Water Service we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Do tego celu wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas dokarmiania Renu poniżej stopnia Iffezheim i Gambsheim oraz na Dunaju i Łabie. Przeniesienie doświadczeń europejskich na warunki krajowe wymagało wykonania różnorodnych prac studialnych i badawczych. W wyniku tych prac i analiz powstały trzy warianty odbudowy koryta Odry poniżej Malczyc. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że zabiegi regulacyjne na tym odcinku rzeki mogą przyczynić się tylko do częściowego przywrócenia stanu z okresu poprzedzającego jej kanalizację. Nie gwarantują natomiast osiągnięcia przez Odrę co najmniej III klasy drogi wodnej.W XIX wieku, do celów żeglugowych, przeprowadzono regulację Odry za pomocą budowli poprzecznych, tj. ostróg (fot. 1). W tzw. Protokole Bogumińskim (1819 r.) ustalono szerokość regulacyjną koryta Odry, a podstawą określenia tej szerokości była średnia roczna woda charakterystyczna dla danego odcinka rzeki. Jako główny cel regulacji przyjęto uzyskanie głębokości równej 1,0 m w pasie żeglugowym, przy średnim najniższym stanie wody od ujścia Nysy Kłodzkiej do Świecia Odrzańskiego. Mimo wykonania regulacji rzeki głębokości na niektórych odcinkach spadały w latach suchych do 0,7 m. Regulacja poprawiła zatem w niewystarczającym stopniu głębokości żeglugowe i już pod koniec XIX w. inżynierowie niemieccy podjęli kolejne działania, mające na celu zapewnienie możliwości transportu wodnego niezależnie od reżimu hydrologicznego rzeki [6]. Zrealizowano kanalizację Odry od Koźla (km 95,2) do Wrocławia. Wybudowano 25 stopn[...]

 Strona 1