Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Mizerski"

Ekologiczne aspekty stosowania pian do gaszenia pożarów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagrożenia związane z przedostawaniem się do środowiska pianotwórczych środków gaśniczych. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z toksycznym działaniem surfaktantów i środków pianotwórczych oraz ich zdolnością do rozkładu biochemicznego. Zaprezentowano wyniki badań aktywności powierzchniowej oraz biodegradowalności pianotwórczych środków gaśniczych różnych typów. Twenty [...]

Kinetyka zwilżania warstw rozdrobnionych materiałów węglowych wodnymi roztworami dodecylosiarczanu sodu

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę zwilżania warstw materiałów węglowych wodnymi roztworami dodecylosiarczanu sodu. Zastosowano cztery rodzaje węgla aktywnego (Norit R 08, Norit ROX 08, DTO i Merck), trzy rodzaje węgla kopalnego (węgiel kamienny, węgiel brunatny i torf) oraz dwa rodzaje grafitu (grafit cejloński - kopalny i elektrografit). Wszystkie materiały kopalne były źle zwilżane wodą, natomiast węgle a[...]

Adsorpcja dodecylosiarczanu sodu z roztworów wodnych na powierzchni rozdrobnionych materiałów węglowych

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono izotermy adsorpcji dodecylosiarczanu sodu na powierzchniach rozdrobnionych materiałów węglowych. Badano trzy rodzaje węgla kopalnego o różnym stopniu uwęglenia (węgiel kamienny, węgiel brunatny i torf), cztery rodzaje węgla aktywnego (Norit R 08 Extra, Norit ROX 08, DTO i Merck) oraz dwa rodzaje grafitu (grafit cejloński (kopalny) i elektrografit). Stopień rozdrobnienia materiałów[...]

Fatty alcohols-stabilized foams produced of aqueous solutions of cetylpyridinium chloride Stabilizowane alkoholami tłuszczowymi piany wytwarzane z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego DOI:10.12916/przemchem.2014.897


  Aq. soln. of cetylpyridinium chloride (6 g/L) was dild. with BuOCH2CH2OH, EtOCH2CH2OEt or (BuOCH2CH2)2O, stabilized by addn. of C11H23OH, C12H25OH, C16H33OH or a com. mixt. of C12H25OH and C14H29OH and studied for foaming ability and foam stability at room temp. The highest expansion ratio (11.1) and foam half-life time (20.2 min) was achieved when C11H23OH was used as solvent and EtOCH2CH2OEt used as stabilizer. Badano właściwości pian wytwarzanych z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego, stabilizowanych alkoholami tłuszczowymi. Skład roztworów był zbliżony do składu roztworów pianotwórczych środków gaśniczych pod względem rodzaju składników i ich zawartości. Każdy roztwór zawierał surfaktant (chlorek cetylopirydyniowy), rozpuszczalnik organiczny, stabilizator piany oraz wodę. Badano wpływ rodzaju rozpuszczalnika oraz stabilizatora piany na zdolność pianotwórczą oraz trwałość piany. W charakterze rozpuszczalników stosowano butoksyetanol, eter dietylowy glikolu dietylenowego i eter butylowy glikolu dietylenowego. Piany stabilizowano undekanolem, dodekanolem, heksadekanolem i han-dlową mieszaniną dodekanolu i tetradekanolu. Doświadczalnie określono optymalny dla badanego surfaktantu rozpuszczalnik i stabilizator piany. Oceniono przydatność chlorku cetylopirydyniowego jako bazowego surfaktantu w koncentratach pianotwórczych stosowanych w działaniach ratowniczych. Ważnym elementem działań ratowniczych związanych z likwidacją skażeń chemicznych lub biologicznych jest dekontaminacja skażonego sprzętu i terenu. Wieloletnie doświadczenia straży pożarnych, a także innych służb ratowniczych doprowadziły do opracowania procedur postępowania przy dekontaminacji sprzętu i ludzi. Zabiegi te przeprowadza się w ograniczonej, specjalnie stworzonej do tych celów przestrzeni. Innego rodzaju sprzętu i środków wymagają jednak działania, gdy istnieje potrzeba dekontaminacji dużych obiektów, np. pojazdów, obiektów budowlanych, dużeg[...]

Evaluation of the wetting and extinguishing abilities of anionic and nonionic surfactants in conditions similar to practical by using methods based on NFPA 18 standard Ocena zdolności zwilżających i gaśniczych surfaktantów anionowych i niejonowych w warunkach zbliżonych do praktycznych z wykorzystaniem metod opartych na normie NFPA 18 DOI:10.15199/62.2015.10.17


  Fixed vols. of aq. solns. of surfactants at concns. of 0.01; 0.1; 1; 5 and 10 mmol/L were used to extinguish the samples of cotton and fiberboard according to a std. methods. The mass of the test surfactants sorbed on the cotton and fiberboard surfaces was a measure of their wetting ability. Extinguishing ability of solns. was detd. visually by the operator (fire extinguished or unextinguished). High wetting and extinguishing abilities of surfactants were obsd. for surfactant concns. above 1 and 5 mmol/L, resp. Przedstawiono wyniki badań zwilżających i gaśniczych zdolności wodnych roztworów surfaktantów anionowych i niejonowych. Metody badań oparto na amerykańskich standardach opisanych w normie NFPA 18 Wetting agents,w których gaszonymi materiałami są płyta pilśniowa i odziarniona bawełna. Badano wpływ rodzaju i stężenia surfaktantu na zdolności zwilżające oraz gaśnicze. W badaniach wykorzystano surfaktanty anionowe stosowane jako składniki koncentratów pożarniczych: dodecylosiarczan sodu (SDS), Aerosol OT (AOT) i preparat handlowy Sulforokanol L370 (L370), a także surfaktanty niejonowe: Triton X-100 (X-100), Tween 20 i surfaktant siloksanowy o wzorze CH3O(CH- 2CH2O)6-9-(CH2)3Si[OSi(CH3)3]2(CH3). Oceniono przydatność poszczególnych surfaktantów jako składników pożarniczych koncentratów gaśniczych stosowanych do gaszenia ciał stałych. Fixed vols. of aq. solns. of surfactants at concns. of 0.01; 0.1; 1; 5 and 10 mmol/L were used to extinguish the samples of cotton and fiberboard according to a std. methods. The mass of the test surfactants sorbed on the cotton and fiberboard surfaces was a measure of their wetting ability. Extinguishing ability of solns. was detd. visually by the operator (fire extinguished or unextinguished). High wetting and extinguishing abilities of surfactants were obsd. for surfactant concns. above 1 and 5 mmol/L, resp. Przedstawiono wyniki badań zwilżających i gaśniczych zdolności wodnych roztworó[...]

 Strona 1