Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ZAWADZKI"

Podsystem bezpieczeństwa sieci WiMAX

Czytaj za darmo! »

Zadaniem sieci WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) zdefiniowanych w standardach serii 802.16 jest rozwiązanie problemu "ostatniej mili" (dostępu abonenckiego) przy użyciu łączy radiowych lub - mówiąc inaczej - realizacja bezprzewodowych, szerokopasmowych sieci MAN (Metropolitan Area Network). Jednym z najbardziej istotnych zagadnień związanych ze skutecznym wdrożeniem si[...]

Telekomunikacja kwantowa

Czytaj za darmo! »

Badanie pojedynczych atomów lub ich niewielkich układów umożliwiło odkrycie podstawowych praw fizyki rządzących mikroświatem. Stosowanie mechaniki kwantowej w tym obszarze badawczym stało się źródłem wielu spektakularnych sukcesów, prowadząc do przewidywań wyników eksperymentów z dokładnością niespotykaną w innych dziedzinach. Zgodność eksperymentu z modelem matematycznym jest tak wielka, że tradycyjne wzorce jednostek układu SI są sukcesywnie zastępowane wielkościami pochodnymi wyniku pomiaru obiektów kwantowych [1]. Obecnie mechanika kwantowa jest z powodzeniem stosowana do badania układów złożonych z wielu cząstek, jednak na tyle małych, że nie można do nich zastosować przybliżeń fizyki klasycznej. Rezultatem tych badań jest gwałtowny postęp w interdyscyplinarnych dziedzinach badawczych, takich jak nanotechnologia czy biologia molekularna, które stanowią uzupełnienie tradycyjnych dziedzin nauki o aspekty związane z kwantowym oddziaływaniem materii. Szczególnie interesujące, z punktu widzenia oceny perspektyw dalszego rozwoju systemów telekomunikacyjnych, jest rozszerzenie klasycznych nauk informacyjnych na obszary badawcze, uwzględniające zjawiska kwantowe. Konieczność uwzględniania efektów kwantowych w procesie przetwarzania informacji wydaje się nieunikniona, bowiem obserwowana od kilkudziesięciu lat tendencja zmniejszania rozmiaru układów elektronicznych doprowadzi w niedługim czasie do konieczności konstrukcji tranzystorów o rozmiarach porównywalnych z rozmiarem atomu. Ilościowe ujęcie wspomnianej tendencji zostało sformułowane przez Moore’a [2,3]. Zgodnie z tym sformułowaniem liczba tranzystorów tworzących układ scalony podwaja się co 18 miesięcy, a jego bezpośrednim skutkiem jest wykładniczy wzrost wydajności komputerów. Prawo Moore’a pozostaje ważne od 40 lat, jednak jest oczywiste, że obserwowany trend nie może trwać w nieskończoność. Jeżeli tempo miniaturyzacji układów utrzyma się, to już w niedługim[...]

Prawne wymagania uczciwej reklamy


  Szeroko pojęta działalność reklamowa i promocyjna została poddana wielu różnym obostrzeniom. Ich celem jest zarówno ochrona niezakłóconej konkurencji rynkowej, jak i interesów konsumentów, w tym ich zdrowia i życia. Realizacja powyższych celów zagwarantowana jest sankcjami przewidzianymi za niewłaściwie prowadzoną reklamę. Przedsiębiorca, który zignoruje odnośne regulacje i zalecenia naraża się zarówno na odpowiedzialność cywilną, jak i karną. Jeżeli reklama godzi w zbiorowe interesy konsumentów, możliwa jest również interwencja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z powyższych względów przy tworzeniu przekazów reklamowych konieczna jest świadomość istniejących unormowań. Zarazem problematyczne mogą okazać się płynne granice przesłanek nieuczciwej reklamy. Przydatna staje się zatem analiza przypadków, które były przedmiotem rozstrzygnięć sądowych lub wypowiedzi organizacji branżowych. PRAWNA DEFINICJA REKLAMY oraz podobnych zjawisk Definicji reklamy jest wiele - zarówno potocznych, jak i naukowych. Nie istnieje również ogólna prawna definicja tego pojęcia. Ustawy zawierają jednak definicje szczególne, które w zasadzie znajdują zastosowanie jedynie w prawnej ocenie sytuacji poddanych danej regulacji. Na przykład definicja reklamy zawarta w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji odnosi się tylko do zagadnień związanych z rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Ze względu na obszerność tej definicji oraz udział, jaki ma przekaz radiowy i telewizyjny w rozpowszechnianiu reklam, możemy jednak przyjąć tę definicję za punkt wyjścia do dalszych rozważań. W świetle jej brzmienia reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług (w tym autopromocja). Należy zarazem pamiętać o licznych szczegółowych definicjach, które zwykle r[...]

Nowe metody usuwania bisfenolu A z wód i ścieków DOI:10.15199/3.2018.6.2


  Wwodach powierzchniowych coraz częściej identyfikowane są substancje antropogeniczne. Wśród nich wymienia się mikrozanieczyszczenia, do których w znacznej większości należą związki potencjalnie zagrażające organizmom żywym lub stanowiące dla nich poważne ryzyko zdrowotne. W tej grupie wyróżnia się m.in. substancje aktywne hormonalnie (z ang. EDCs, Endocrine Disrupting Chemicals) [1]. Przykładem związku zaliczanego do makrogrupy EDCs jest bisfenol A. Bisfenol A (BPA) jest związkiem organicznym z grupy fenoli [2], co determinuje jego zdolność do interakcji z receptorami estrogenowymi, występującymi w niektórych komórkach organizmów żywych. Efektem powyższego są zmiany m.in. w układzie dokrewnym. BPA rozpatrywany jest również pod względem możliwego działania embriotoksycznego i teratogennego, a także zaburzającego układ rozrodczy u dojrzewających osobników [3]. Do występowania tego mikrozanieczyszczenia w środowisku przyczyniają się m.in. procesy związane z produkcją (np. tworzyw sztucznych, żywic epoksydowych) i przetwarzaniem tego związku, efektem czego jest on uwalniany zarówno do ekosystemów wodnych ze ściekami przemysłowymi, jak i bezpośrednio do żywności i wody przeznaczonej do picia z opakowań, w których są one przechowywane. Stężenia bisfenolu A w wodach powierzchniowych wahają się od tysięcznych do dziesiętnych części miligrama w 1 m3 wody. Na obszarach bardzo rozwiniętych stężenia te mogą osiągać poziom nawet 4 mg/m3 [2]. Rys. 1. Rozkład bisfenolu A (stężenie 1 mg/dm3) oraz zmiana inhibicji bioluminescencji w roztworze poddanym naświetlaniu UV (fotoliza) [10] Rys. 2. Wpływ stężenia bisfenolu A na toksyczność roztworów modelowych [9] Przeprowadzono ocenę skuteczności rozkładu bisfenolu A za pomocą UV bez dodatku katalizato[...]

 Strona 1