Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Tiukało"

Analiza rozkładu przestrzennego nakładów inwestycyjnych rekomendowanych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym DOI:


  Aby zminimalizować skutki powodzi, Polska podjęła prace nad formułowaniem polityki racjonalnego kształtowania ryzyka powodziowego. Efektem tych prac są Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. PZRP obejmują wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, wskazują cele zarządzania powodziowego oraz działania prowadzące do ich osiągniecia. Ważnymi elementami PZRP są listy inwestycji strategicznych rekomendowanych do realizacji w danych regionach wodnych w latach 2016-2021; ich realizacja pozwoli na zmniejszenie negatywnych skutków powodzi oraz redukcję ryzyka powodziowego. W opracowaniu przedstawiono analizę porównawczą przestrzennego rozkładu nakładów inwestycyjnych rekomendowanych w PZRP oraz rozkładu przestrzennego potencjalnych strat powodziowych dla obszarów zagrożonych powodzią o średnim prawdopodobieństwie jej wystąpienia. Analiza ta może stanowić podstawę do oceny racjonalności i trafności lokalizacji przewidzianych do realizacji inwestycji w okresie pierwszego cyklu planistycznego.A naliza danych statystycznych prezentowanych w International Disaster Database [EM-DAT 2016] z okresu 1980- -2015, dotyczących występowania klęsk żywiołowych na kuli ziemskiej, wskazuje, że powodzie są najczęściej występującą klęską żywiołową (rys. 1). W analizowanym okresie zjawisko to występowało 4088 razy, co stanowi ponad 35% wszystkich zanotowanych klęsk żywiołowych; kolejnym najczęściej występującym żywiołem są burze - wystąpiły one 3109 razy (niecałe 27%). Dodatkowo powodzie spowodowały olbrzymie straty finansowe sięgające ok. 686 mld USD oraz pozbawiły życia prawie 240 tys. osób (ponad 1,2 mln osób odniosło ranny). W tym samym okresie na terenie Polski wystąpiło wiele powodzi; największe z nich odnotowano w latach: 1980, 1982, 1983, 1985, 1997, 2001, 2005 oraz 2010 [Maciejewski i in. 2011]. Średnio większe powodzie w obszarze dorzecza Odry występowały co 5 lat, natomiast w obsza[...]

Ocena ryzyka powodziowego na potrzeby planów zarządzania ryzykiem powodziowym DOI:


  W artykule przedstawiono najważniejsze założenia metodyczne analizy ryzyka powodziowego z wykorzystaniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego udostępnionych przez prezesa KZGW. Analizę tę wykonano na potrzeby przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, będących końcowym etapem procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej UE. Ustanowienie w 2007 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/EC z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej) wprowadziło w życie nowe podejście do zjawiska powodzi, oparte na zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Zgodnie z nim działania ochrony przed powodzią należy prowadzić w sposób ciągły, a ich celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (zwanych dalej kategoriami ryzyka powodziowego). Dyrektywa Powodziowa szczegółowo określa również zakres zadań niezbędnych do wykonania, wraz z harmonogramem ich realizacji. Główne działania obejmują opracowanie: - wstępnej oceny ryzyka powodziowego, - map zagrożenia i ryzyka powodziowego, - planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W Polsce prace wynikające z Dyrektywy Powodziowej przebiegają zgodnie z określonym w niej harmonogramem.Do tej pory większość prac zrealizowano w ramach projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - akronim ISOK (POIG.07.01.00-00-025/09), w którym w 2011 r. wykonano wstępną ocenę ryzyka powodziowego, a pod koniec 2013 r. udostępniono mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Obecnie prowadzone są prace dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W artykule przedstawiono jedną z pierwszych prac wykonywanych w ramach opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tj. ocenę ryzyka powodziowego. ■ Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne pla[...]

 Strona 1