Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA WÓJCIK-GRZYBEK"

Kompozytowe materiały stykowe Ag-WC

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach postęp w rozwoju konstrukcji łączników elektrycznych, wzrost ich niezawodności i miniaturyzacja wynikają z coraz lepszego i głębszego poznania zjawisk występujących podczas ich pracy. Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na trwałość i niezawodną pracę łączników są styki elektryczne. Rozwój wiedzy o procesach zachodzących podczas pracy styków w łuku[...]

Wpływ reaktywnych dodatków stopowych na zwilżalność w układzie Ag/C

Czytaj za darmo! »

Znaczenie zjawisk międzyfazowych w układach metal/metal i metal/ ceramika jest niezwykle istotne w różnych dziedzinach inżynierii materiałowej, takich jak na przykład wytwarzanie materiałów kompozytowych, czy szeroko pojęte spajanie materiałów. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie ważnym problemem jest uzyskanie wysokiej adhezji pomiędzy dwiema fazami w stanie stałym. Powszechnie uważa się [1, 2] , że jest ona ściśle związana z adhezją ciało stałe-ciecz w tym samym układzie. Projektując proces technologiczny spajania materiałów, warto określić energię adhezji w układzie ciecz-ciało stałe, nawet jeśli nie przewiduje się spajania z fazą ciekłą [3]. Jednym z często badanych układów, o dużym znaczeniu w dziedzinie materiałów kompozytowych, jest układ srebro/węgiel. Ciekłe srebro nie zwilża węgla, ponieważ w układzie Ag/C składniki nie reagują ze sobą i nie rozpuszczają się wzajemnie - wartość kąta zwilżania > 90°. Praca adhezji (WA) w tym układzie może być zatem opisana przez równanie Younga-Dupré: WA = σlv(1 + cosθ) (1) gdzie: σlv - energia powierzchniowa na granicy faz ciecz/gaz, θ - kąt zwilżania. W układach niereaktywnych, do jakich należy układ Ag/C, na powierzchni międzyfazowej ciecz/ciało stałe dominują oddziaływania wynikające z sił van der Waalsa. Wartość tych sił jest wprost proporcjonalna do gęstości atomów na powierzchniach kontaktu i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości [4, 5]. Powoduje to, że adhezja i zwilżalność zależy od gęstości atomów na powierzchni kontaktu i związanej z nią orientacji krystalograficznej podłoża, co potwierdzają wyniki badań prezentowane między innymi w pracach [4, 5]. Autorzy pracy [5] badali wpływ orientacji krystalograficznej na zwilżalność w układach niereaktywnych typu metal/C (diament). W przypadku diamentu gęstość atomów na płaszczyznach krystalograficznych maleje w kolejności (111) > (110) > (100). Dla badanych w pracy metali (Bi, Pb, Sn, Ag, [...]

Właściwości fizyczne i łączeniowe styków z kompozytów Ag-WC-C i Ag-W-C

Czytaj za darmo! »

W czasie pracy zestyków łącznika elektrycznego występują różne zjawiska fizyczne, mechaniczne i elektryczne, które wpływają na parametry pracy. Do najbardziej szkodliwych zalicza się nagrzewanie styków, erozję łukową i sczepianie. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom stosuje się różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Jednym z nich jest zastosowanie odpowiedniego materiału stykowego, który będzie odporny na erozję łukową, sczepianie i będzie wykazywał małą i stabilną w czasie pracy łączeniowej rezystancję zestykową. W niskonapięciowych łącznikach elektrycznych główną rolę odgrywają kompozytowe materiały stykowe na bazie srebra. Prowadzone obecnie badania w zakresie zastosowania materiałów na styki do niskonapięciowych łączników powietrznych koncentrują się głównie na doskon[...]

 Strona 1