Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Pokojski"

Nowe podejście do budowania wartości w organizacji otwartej na innowacje DOI:10.15199/62.2018.4.1


  Zaprezentowano problematykę kreowania wartości w biznesie w warunkach dużej dynamiki zmian otoczenia w XXI w., poszukiwanie modeli biznesowych otwartych na innowacje oraz studium przypadku konsorcjum powołanego z inicjatywy Grupy Azoty Puławy. Studium to konfrontuje zachodzące rzeczywiste procesy z wiedzą teoretyczną. W Polsce jest coraz więcej literatury na temat wartości w biznesie i modeli otwartych innowacji, brakuje jednak opisu przypadków ich praktycznego zastosowania. W XXI w. przedsiębiorcy poddani są niezwykle dużej presji, wynikającej z dynamiki zmian. Dowodem tego mogą być istotne zmiany w sektorach, uważanych dotąd za relatywnie stabilne, gdzie bariery wejścia są bardzo duże, jak np. sektor bankowy lub transport lotniczy. W obu nastąpiły ogromne przeobrażenia układu sił. Korporacje azjatyckie wyparły dotychczasowych liderów z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej i potrzebowały na to zaledwie kilkunastu lat. Obecnie największe banki ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zostały zastąpione przez cztery banki chińskie. Turbulencje zmian otoczenia gospodarczego są dodatkowo potęgowane przez kryzys filozofii kapitalizmu wolnorynkowego niosącego wiele zagrożeń społecznych. Pojawiło się nawet pejoratywne określenie tego rodzaju działalności "kapitalizm kwartalny" (quarterly capitalism)1). Zdolność firmy do wytwarzania wartości i wartość firmy zostały sprowadzone do kategorii zysku, który z definicji jest rozliczany w krótkim okresie. Coraz częściej jednak presja na optymalizację wyników ekonomicznych w krótkim okresie zderza się z coraz większą siłą klientów, pracowników i lokalnych społeczności, zależnie od roli, jaką pełnią wobec firmy. Rozwija się drugi nurt zarządzania, oparty na budowaniu wartości nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, ale również dla jego podstawowych interesariuszy. Tym mianem w teorii zarządzania określa się te "podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, ur[...]

 Strona 1