Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz KOŁASZCZYŃSKI"

Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych DOI:10.15199/48.2016.09.07

Czytaj za darmo! »

Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny (ME) są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty zawierające fazę magnetostrykcyjną i ferroelektryczną, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W opracowaniu przedstawiono warunki syntezy oraz właściwości magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetycznych warstw ferrytu NiZnCuFe2O4 rozdzielonych warstwami ferroelektryka BaTiO3 . Kompozyt warstwowy posiada znacznie większą magnetostrykcję i prawie dwukrotnie większy współczynnik magnetoelektryczny od najlepszego kompozytu proszkowego. W porównaniu do kompozytów prezentowanych w literaturze badane materiały posiadają relatywnie wysokie współczynniki magnetoelektryczne co sprawia, że mogą być zastosowane w sensorach, aktuatorach i przetwornikach ultradźwiękowych. Abstract. Magnetoelectric effect (ME) in magnetostrictive materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consisting of two functional phases: magnetostrictive phase, in which a strain is produced by application of a magnetic field and piezoelectric phase, in which a change in electric polarization is produced by an applied stress. In this paper the synthesis, magnetostriction and magnetoelectric effect of bulk and multilayer composites consisting of ferroelectric (BaTiO3) and ferrite layers (NiZnCuFe2O4) was investigated. The magnetostriction and magnetoelectric coefficient of multilayer composite is markedly higher than that of bulk ceramic composite. Compared to other composites presented in literature, the presented materials possess relatively high magnetoelectric effect, and may be applied in sensors, actuators and ultrasonic t[...]

Czujnik magnetoelektryczny do pomiaru natężenia pola magnetycznego DOI:10.15199/48.2017.08.02

Czytaj za darmo! »

Materiały magnetoelektryczne są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych [1-13]. Zazwyczaj jednofazowe materiały magnetoelektryczne wykazują niewielki efekt magnetoelektryczny w temperaturze pokojowej (Cr2O3, BaTiO3), dlatego znacznie częściej w praktyce stosuje się materiały kompozytowe. Znane są z literatury różne kompozycje materiałów magnetoelektrycznych, które z reguły wykorzystują ferroelektryczne perowskity takie jak BaTiO3, PbTiO3, Pb(Zr,Ti)O3 i ferrimagnetyczne ferryty (Ni,Zn,Cu,Co)Fe2O4. Posiadają one bardzo zróżnicowane właściwości magnetoelektryczne, które determinują ich potencjalne zastosowania. Dla przykładu, w publikacji [14] opisano technologię wytwarzania oraz właściwości magnetoelektryczne kompozytów o składzie xBa0.8Pb0.2TiO3 - (1 - x)CuFe2O4 (x = 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9). Zarówno ferryt CuFe2O4 jak i ferroelektryk Ba0.8Pb0.2TiO3 wytworzono konwencjonalną metodą reakcji w fazie stałej. Pomiary efektu magnetoelektrycznego w temperaturze pokojowej wykazały, że najwyższy współczynnik magnetoelektryczny na poziomie 230 μV/(cmOe) posiada kompozyt o zawartości Ba0.8Pb0.2TiO3 wynoszącej x = 0,7. Współczynnik magnetoelektryczny tych kompozytów praktycznie nie zależy od natężenia stałego pola magnetycznego w zakresie od 0,5 do 6 kOe. Znacząco większy współczynnik magnetoelektryczny uzyskano w kompozytach o składzie yNi0.8Zn0.2Fe2O4 +(1-y) PbZr0.52Ti0.48O3 (y= 0, 0,15, 0,30, 0,45, 1) wytwarzanych konwencjonalną metodą reakcji w fazie stałej. Osiągnięto maksymalny współczynnik magnetoelektryczny dla kompozytu 0.15Ni0.8Zn0.2Fe2O4 +0.85PbZr0.52Ti0.48O3 na poziomie 0,8 mV/(cmOe) przy natężeniu stałego pola magnetycznego wynoszącym 0,8 kOe [15]. Kolejne prace badawcze doprowadziły do uzyskania bardzo wysokich wartości współczynnika magnetoelektrycznego. W publikacji [16] przedstawiono kompozyt ceramiczny zawierający ferroelektryk Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 i ferryt Ni0.8Zn0.2Fe3O4 [...]

Zastosowanie specjalizowanych układów scalonych w systemach bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.09.21

Czytaj za darmo! »

Powszechnie uważa się, że, bezprzewodowe systemy przesyłu energii elektrycznej to technologia ostatnich lat. Tymczasem już w roku 1894 w Colorado Springs Nikola Tesla opracował i zrealizował system do zasilania bezprzewodowego oświetlenia elektrycznego swojego laboratorium, udowadniając tym jej realność. Od tego czasu przez wiele kolejnych lat następował w niej niewielki postęp, dopóki niedawny rozwój urządzeń mobilnych, a zwłaszcza telefonów komórkowych nie przeniósł tej technologii na pierwszy plan. Podyktowane to było głównie wygodą dla użytkowników. Technologia ta znajduje również zastosowanie w zasilaniu urządzeń elektroniki medycznej, specjalistycznych lamp przenośnych itp. jak również tych niewyposażonych w akumulatory. Ostatnio prowadzone są również prace związane z bezprzewodowym ładowaniem baterii akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych [1]. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się szereg prac nad wprowadzeniem standaryzacji tych systemów pozwalającej na stosowanie jednej ładowarki bezprzewodowej do wielu urządzeń. Zestawienie tych standardów zebrano w tabeli 1 opracowanej na podstawie poz.[2] i [3]. Tabela 1. Zestawienie standardów systemów ładowania bezprzewodowego i ich wybranych parametrów STANDARDY ŁADOWANIA BEZPRZEWODOWEGO Organizacja Wireless Power Consortium (Qi) AirFuel Alliance AirFuel Alliance Resonant Technologia Indukcyjna Indukcyjna Rezonansowa Zakres częstotliwości 80-300 kHz 200-300 kHz 6.78 MHz Moc maksymalna 15 ÷ 2000 W 5 W 70 W Maksymalna odległość 5 mm 5 mm 50 mm Liczba odbiorników 1 1 Wiele System komunikacji Modulacja obciążenia Modulacja obciążenia Bluetooth Bardzo istotnym elementem systemów jest zestaw sprzężonych magnetycznie cewek, którego analizę przeprowadzono w poz. [4]. Komercyjne tego typu elementy indukcyjne są produkowane przez specjalizowane firmy. Ich przykładowy wygląd zewnętrzny pokazan[...]

Innowacyjne systemy wyrównywania napięć na 12-woltowych akumulatorach ołowiowych pracujących w połączeniu szeregowym DOI:10.15199/13.2016.10.3


  Innovation systems for voltage equalization of 12 volts lead-acid batteries connected in series Streszczenie W artykule omówiono problematykę wyrównywania napięć na szeregowo połączonych 12-woltowych akumulatorach ołowiowych zbudowanych na bazie sześciu ogniw 2-woltowych. Skupiono się na rozwiązaniu z zastosowaniem dodatkowego akumulatora energii. Należy tu podkreślić fakt, że prezentowany proces wyrównywania dotyczy napięć na poszczególnych akumulatorach, a nie na ich poszczególnych ogniwach. Omówiono i przedyskutowano zalety, wynikające z zastosowania takiego rozwiązania. Przedstawiono schemat blokowy systemu zbudowanego w oparciu o technikę mikroprocesorową. Zaprezentowano i omówiono rozwiązanie bazujące na dedykowanym układzie scalonym typu LTC 3305, przeznaczone do wyrównywania napięć na czterech akumulatorach pracujących w połączeniu szeregowym [4]. Pokazano sposób realizacji wspomaganego komputerem stanowiska badawczo-pomiarowego pozwalającego na automatyzację pomiarów oraz prowadzenie badań długofalowych. Przedstawiono i przedyskutowano wybrane wyniki badań wstępnych. Słowa kluczowe: akumulator ołowiowy, połączenie szeregowe akumulatorów, system wyrównywania napięć, balansowanie napięć Abstract This article presents the problem of voltage equalization on a seriesconnected 12 volts lead-acid batteries composed of six cells with nominal voltage of 2 volts each. We focused on solution using additional energy storage device. It has to be notified that presented process of voltage equalization is related to potential differences on individual batteries, not on their cells. The advantages of using this solution have been described and discussed. Block diagram of the system based on microcontroller technology is presented. Solution based on dedicated integrated circuit LTC3305, suitable for voltage equalization on four lead-acid batteries operating in series is described. It has been shown how the implementation of compute[...]

 Strona 1