Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA KOTNAROWSKA"

Wpływ środowiska eksploatacyjnego na właściwości dekoracyjno-ochronne powłok epoksydowych


  Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok epoksydowych pod wpływem czynników środowiska eksploatacji. Opisano skutki oddziaływania dominujących czynników destrukcyjnych, prowadzące do utraty dekoracyjno-ochronnych właściwości powłok w postaci pękania srebrzystego - w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafi oletowego, a także pękania oraz pęcherzenia pod wpływem mediów agresywnych. Dokonano również oceny intensywności zużywania erozyjnego powłok, uprzednio starzonych pod wpływem: promieniowania UV, solanki, kwaśnego deszczu, wodorotlenku potasu. Słowa kluczowe: powłoki epoksydowe, destrukcja, pękanie, pęcherzenie, erozja.1. Wstęp Ochronno-dekoracyjne powłoki organiczne nałożone na powierzchnię obiektów technicznych, poddawane są podczas eksploatacji oddziaływaniu różnego typu czynników środowiskowych. Do najważniejszych z nich zalicza się, opisane w niniejszym artykule: media agresywne, promieniowanie słoneczne (zwłaszcza promieniowanie ultrafi oletowe), czynniki erozyjne. W rzeczywistości czynniki te oddziałują synergicznie, wywołując w powłokach rozwój procesów starzeniowych. Prowadzi to do destrukcji oraz zużywania powłok, przyczyniając się zarówno do utraty ich właściwości ochronnych, jak i dekoracyjnych [1]. Zasadniczą przyczyną utraty właściwości dekoracyjnych powłok organicznych jest oddziaływanie promieniowania ultrafi oletowego, powodującego powstawanie (w pierwszym etapie) powierzchniowych pęknięć srebrzystych powłok (np. powłok lakierowych nadwozi samochodów). Prowadzi to, między innymi, do zanikania ich połysku oraz powstawania przebarwień (blaknięcia) powłok [2-4]. Na skutek adsorpcji substancji agresywnych na powierzchni powłok zachodzi ich intensywna destrukcja chemiczna. Polega ona, przede wszystkim, na utlenianiu tworzywa organicznego, co zwiększa kruchość oraz podatność powłok organicznych na pękanie [1, 5-8]. Kształt pęknięć, a także ich rozmiary, zależą od rodzaju i inte[...]

Impact of operating environment on the protective and decorative properties of epoxy coatings


  Based on the authors' own research, a destruction analysis has been made of epoxy coatings exposed to environmental factors. A description has been provided of the effects of the dominant destructive forces, which lead to the loss of the protective and decorative properties of coatings. These include silver cracks, caused by exposure to UV radiation, as well as cracking and blistering caused by aggressive media. An assessment was also made of the erosion rates of coatings, aged using: UV radiation, brine, acid rain, potassium hydroxide. Keywords: epoxy coating, destruction, cracking, blistering, erosion.1. Introduction Protective and decorative organic coatings applied onto the surface of various technical objects, are subjected to a variety of environmental factors. The most important of these are described in this article and include: aggressive media, solar radiation (especially UV) and erosion. In reality, these factors interact synergistically, accelerating the aging processes taking place in the coatings. This leads to the destruction and erosion of coatings, contributing both to the loss of their protective and decorative properties [1]. A major cause contributing to the loss of decorative properties is ultraviolet radiation, which in the fi rst phase of UV exposure, causes superfi cial silver cracks to appear (e.g. coatings on car bodies). This, among others, leads to the deterioration of gloss and to discoloration (fading) [2-4]. As a result of the adsorption of aggressive substances, intensive chemical destruction takes place on the surface of coatings which mainly involves the oxidation of organic material, increasing thus the fragility and vulnerability of organic coatings to cracking [1, 5-8]. The shape of the cracks, as well as their size, depends on the type and intensity of the operating environmental factors [9]. Absorption of aggressive media into the interior of the coating, on the other hand[...]

Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości powłok akrylowych DOI:10.15199/62.2019.8.26


  Powłoki polimerowe są powszechnie stosowane do zabezpieczania powierzchni urządzeń technicznych przed niszczącym je wpływem czynników eksploatacyjnych. Badane powłoki akrylowe znalazły zastosowania w lakiernictwie samochodowym podczas produkcji nowych nadwozi samochodowych, jak również podczas napraw renowacyjnych w warsztatach samochodowych. Udział powłok polimerowych w ochronno-dekoracyjnym zabezpieczaniu różnego typu powierzchni (metalowych, kompozytowych, drewnianych) obiektów technicznych stanowi ponad 80%1, 2). Podczas eksploatacji powłoki polimerowe narażone są na oddziaływanie takich czynników klimatycznych, jak promieniowanie słoneczne, opady i wiatr. Ponadto oddziałują na nie czynniki środowiskowe, mogące mieć naturę chemiczną (kwaśne deszcze, solanka, mgła solna, żywica drzew, odchody ptasie), fizyczną (pył, cząstki erozyjne, wibracje, ciepło, naprężenia), a także biologiczną (wirusy, bakterie, grzyby, gryzonie). Większość procesów zużywania powłok rozpoczyna się na ich powierzchni mającej bezpośredni kontakt ze środowiskiem eksploatacji. Na podłożu rozwijają się procesy destrukcji, w przypadku gdy powłoka nie jest szczelna, a także, gdy została naniesiona na podłoże zanieczyszczone chemicznie lub/i fizycznie lub/i biologicznie3-27). Wśród procesów niszczenia powłok polimerowych rozróżnia się procesy starzeniowe (pękanie łańcuchów polimerowych, pękanie srebrzyste wywołane promieniowaniem UV)6, 9, 11, 18, 20, 28), mechaniczne (erozyjne, tribologiczne, zmęczeniowe)7, 8, 10), chemiczne3, 5, 12-14), cieplne18, 29), korozyjne1, 9, 12, 14) oraz biologiczne24, 26, 30, 31). Do niszczenia mechanicznego zalicza również pękanie powłok polimerowych pod wpływem naprężeń korozyjnych lub naprężeń własnych, a także pękanie srebrzyste, które w tym przypadku niszczenia zachodzi pod wpływem niewielkich naprężeń rozciągających, a nie, jak w przypadku starzeniowego procesu niszczenia, pod wpływem promieniowania UV27). Podczas użytkowani[...]

Wpływ promieniowania ultrafi oletowego na porowatość powłok epoksydowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości powłok epoksydowych, poddanych oddziaływaniu promieniowania ultrafi oletowego. Oceniono również wpływ porowatości starzonych powłok na ich nasiąkliwość wodą. Do oceny destrukcji (stopnia utlenienia) powłok epoksydowych, starzonych pod wpływem promieniowania ultrafi oletowego, zastosowano badania spektroskopowe w podczerwieni. Natomiast do ocen[...]

Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości ochronne powłok akrylowych DOI:10.15199/40.2016.12.1


  Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok akrylowych (z międzywarstwą poliuretanową), stosowanych do renowacji powłok lakierniczych nadwozi samochodów, starzonych w warunkach naturalnych (na stacji klimatycznej). Badania stanu powierzchni powłok wykazały, że w miarę wydłużania okresu starzenia klimatycznego rósł stopień destrukcji powłok, na przykład w postaci rozwoju: pęknięć, kraterów, pęcherzy, delaminacji, jak również kredowania. Starzenie klimatyczne w okresie 2 lat spowodowało obniżenie wytrzymałości połączenia adhezyjnego (badanej wg PN-EN ISO 4624:2016-05) akrylowej powłoki podkładowej ze stalowym podłożem o 58%. Wraz ze zwiększaniem okresu starzenia klimatycznego zmieniał się także charakter odrywania powłok podkładowych od stalowego podłoża, podczas wykonywania próby odrywowej. Słowa kluczowe: akrylowa powłoka podkładowa, starzenie klimatyczne, destrukcja, adhezja On the grounds of Authors’ own research, destruction analysis was made of acrylic coatings (with polyurethane interlayer), used for renovation of car bodies lacquer coatings, which were aged in natural conditions (on climatic station). Investigation of coatings surface state proved that the climatic ageing period longer the coatings destruction degree higher, for example in the form of development of cracks, craters, blisters, delamination as well as chalking. Climatic ageing for 2 years caused resistance decrease of adhesive joint (tested acc. PN-EN ISO 4624:2016-05) between acrylic primer coating and steel substrate by 58%. Following ageing, the nature of the process of primer coatings pulling away from steel substrate during pull-off test was changing. Keywords: acrylic primer coating, climatic ageing, destruction, adhesion 1. Wstęp Trwałość połączenia adhezyjnego układu powłoka polimerowa-podłoże warunkuje właściwości ochronne powłok. Adhezję fizyczną powłok polimerowych do podłoża determinują siły przyciągania (Van der Waalsa[...]

Wpływ czynników środowiska na destrukcję powłok akrylowych DOI:10.15199/40.2017.9.2


  1. Wstęp Podczas użytkowania powłok polimerowych (lakierniczych), w wyniku oddziaływania czynników otoczenia (czynników eksploatacyjnych), zachodzi zużywanie ich kolejnych warstw powierzchniowych, aż do momentu osiągnięcia przez nie stanu granicznego, równoważnego z uszkodzeniem. W przypadku powłok polimerowych, poddanych na stacji klimatycznej oddziaływaniu naturalnego środowiska eksploatacji, istotną rolę w procesach destrukcji warstwy nawierzchniowej powłok odgrywają czynniki klimatyczne (promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, wilgoć, opady) oraz substancje, których źródłem są zanieczyszczenia środowiska. Zalicza się do nich media agresywne (kwaśne deszcze, solanka, nawozy naturalne i sztuczne), a także cząstki erozyjne (pył) [12]. Jak dotąd, kinetyka destrukcji powłok polimerowych pod wpływem czynników otoczenia (klimatycznych i zanieczyszczeń środowiska) nie jest wystarczająco poznana, z powodu znacznej złożoności tych procesów. W rzeczywistości bowiem, powłoki poddawane są równocześnie oddziaływaniom różnego typu czynników, na przykład: czynników erozyjno- korozyjnych [2, 3, 9-12], wilgoci [25], czy też promieniowania słonecznego [13-15, 30]. Ich synergiczny wpływ na procesy starzeniowe powłok nie jest również w pełni zbadany. Należy podkreślić, że bez identyfikacji procesów destrukcji powłok polimerowych i ich kinetyki nie jest możliwe racjonalne prognozowanie trwałości eksploatacyjnej tego typu powłok ochronno-dekoracyjnych [12]. Dominującym czynnikiem (wśród czynników otoczenia) powodującym starzenie powłok polimerowych jest promieniowanie ultrafioletowe (UV), którego źródłem jest Słońce. Emituje ono różne rodzaje promieniowania ultrafioletowego: UV-A (o długości fali 315÷400 nm), UV-B (280÷315 nm) oraz UV-C (100÷280 nm). Promieniowanie z zakresu UV-C oraz większość promieniowania z zakresu UV-B pochłaniana jest przez warstwę ozonową atmosfery ziemskiej. W efekcie około 97% promieniowania ultrafioletowego, któr[...]

Wpływ oddziaływania solanki na właściwości ochronne powłok renowacyjnych DOI:10.15199/40.2019.1.2


  1. Wstęp Podczas użytkowania polimerowych powłok ochronnych nadwozi samochodowych wpływają na nie czynniki eksploatacyjne, w postaci oddziaływań klimatycznych i środowiskowych, do których zalicza się: media agresywne, cząstki erozyjne, obciążenia mechaniczne. Pod wpływem czynników eksploatacyjnych powłokotwórcze tworzywo polimerowe ulega degradacji, spowodowanej reakcjami chemicznymi, w wyniku których zachodzi rozrywanie łańcuchów makromolekuł. Z uwagi na sposób inicjowania procesu degradacji polimeru, wyróżnia się następujące rodzaje degradacji: cieplną, mechaniczną, fotochemiczną, radiacyjną, biologiczną i chemiczną. W rzeczywistych warunkach eksploatacji najczęściej występuje jednocześnie wiele rodzajów degradacji, między którymi zachodzą oddziaływania synergiczne [9, 10, 12]. Jednym z groźniejszych czynników eksploatacyjnych, powodujących degradację chemiczną polimeru powłokotwórczego, są media agresywne w postaci kwaśnego deszczu i/lub solanki [7, 9, 15]. Solanka stanowi wodny roztwór chlorku sodu (odpowiednika soli kuchennej), który jest powszechnie stosowany, jako środek do rozmrażania i zwalczania śliskości zimowej na różnego typu ciągach komunikacyjnych. Przyczyną powstawania kwaśnego deszczu są natomiast zanieczyszczenia atmosfery, głównie w postaci tlenków siarki i azotu. Ulegają one rozpuszczeniu w wodzie zawartej w atmosferze, tworząc kwaśne (pH ≤ 5,6) opady deszczu lub śniegu, zawierające między innymi rozcieńczone kwasy siarkowy i azotowy. Oddziaływanie tego rodzaju mediów agresywnych skutkuje pogorszeniem właściwości ochronnych powłok polimerowych, a także utratą ich walorów dekoracyjnych, w postaci zmiany barwy oraz utraty połysku [8, 10]. Destrukcja powłok polimerowych pod wpływem substancji agresywnych zwiększa się, jeśli dodatkowo oddziałują na nie jeszcze inne czynniki eksploatacyjne, takie jak: wilgoć, ciepło, obciążenia mechaniczne, cząstki erozyjne w postaci: gradu, piasku, grudek ziemi, kamieni[...]

 Strona 1