Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Lech BOROWIK"

Wzorcowanie przyrządów indukcyjnych do pomiaru grubości warstw wierzchnich

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono normy i procedury wzorcowania przyrządów indukcyjnych do pomiaru grubości warstw wierzchnich. Zbadano 3 typy grubościomierzy. Badania przeprowadzono na powłokach aluminiowych i lakierniczych na podłożach ferromagnetycznych. Wyniki badań przedstawiono na wykresach. Artykuł zakończono wnioskami i wykazem literatury. Abstract. Norms and procedures of standarding inductive instruments to measurement of top layers thickness were introduced in the article. Three types of instruments to measurement of thickness were examined. Investigations were conducted on aluminium and varnish layers on ferromagnetical substates. The results of investigations were introduced on graphs. The article was finished conclusions and the list of the literature. (Standarding inductive instruments to measurement of top layers thickness). Słowa kluczowe: wzorcowanie, grubościomierze, pomiary grubości warstw. Keywords: standarding, instruments to measurement of thickness, thickness measurements of layers. Wstęp Metody pomiarów grubości warstw wierzchnich oraz powłok określają odpowiednie normy i przepisy. Opisano w nich procedury przebiegu pomiarów oraz zawarto dokładności poszczególnych metod. W minionych latach pomiary grubości powłok metodami niszczącymi określano wg. normy PN-67/H-04605, a metodami nieniszczącymi normy PN-67/H-04623. Normy te głownie opisywały proces skalowania warstwomierzy oraz parametry folii wzorcowych. Podawany przez te normy błąd przy stosowaniu opisanych w normach metod pomiarowych, zawierał się w przedziale pomiędzy  3 % a  10 %. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przepisy dotyczące tych pomiarów zostały zmienione i dostosowane do rozwiązań obowiązujących w krajach Wspólnoty Europejskiej. Główne wymagania dotyczące pomiarów grubości warstw znajdują się w normie EN ISO 4518:1995 a także w PN-EN ISO 2064:2002 "Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczące pomiaru[...]

Analiza parametrów elektrycznych świetlówek kompaktowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano unijne przepisy dotyczące źródeł światła. Omówiono wymogi funkcjonalności i parametry lamp (źródeł). Dokonano analizy elektrycznych parametrów znamionowych świetlówek kompaktowych porównując je z danymi żarowych źródeł światła. Wartości deklarowane przez producentów porównano z uzyskanymi w czasie pomiarów. Wyznaczono zawartość harmonicznych prądu zasilającego. Określono wartości mocy w tym również mocy deformacji badanych źródeł. Oceniono metodę wyznaczania klas energetycznych źródeł. Abstract. Union recipes relating to a sources of light were presented in the article. Requirements of functionality and a parameters of lamps (sources) were talked over. Comparing them with a data of incandescent sources of the light the analyses of electric parameters of nominal compact fluorescent lamps were executed. Values declared by manufacturers were compared with got during measurements. Content was marked a harmonic current feeding. Values of power were also defined in this the power of deformation studied sources. Method of marking a energy class sources was estimated. (Analysis of parameters of electric compact fluorescent lamps). Słowa kluczowe: świetlówki, współczynnik mocy, harmoniczne prądu, klasa energetyczna. Keywords: fluorescent lamps, power factor, harmonic current, energy class. Wstęp Od 1 września 2009 roku na mocy dyrektywy 2005/32/EC oraz rozporządzenia komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. (w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego) sukcesywnie są wycofywane żarówki tradycyjne (z żarnikiem wolframowym). Najpierw wszystkie matowe i przeźroczyste o mocy powyżej 100 W - etap 1. Pozostałe zostaną wycofane w kolejnych etapach (2-6) do 2016 roku. Ograniczenia dotyczą również żarówek halogenowych o trzonkach G9 i R7s. Wycofywane produkty są i będą zastępowane świetlówkami kompaktowymi i liniowymi oraz źródłami opartymi o diody LED. Proces ten jest[...]

Monitoring i diagnostyka układów chłodzenia transformatorów

Czytaj za darmo! »

W dużych transformatorach odprowadzanie powstającego podczas pracy ciepła stanowi jeden z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. Pracą poszczególnych chłodnic, których liczba jest uzależniona od wielkości transformatora (mocy cieplnej, którą należy odebrać) steruje wyspecjalizowany sterownik. W praktyce spotyka się różnorodne rozwiązania od najprostszych układów z termometrem kontaktowym po rozwiązania zaawansowane z sterownikami PLC w konfiguracji redundantnej. W przypadku prostych konstrukcji o ewentualnych uszkodzeniach dowiadujemy się, gdy temperatura oleju w górnej warstwie osiąga poziom awaryjny. Wtedy mamy znacznie ograniczony czas na jakąkolwiek reakcję. Abstract One of the most important construction-problem in the large transformers is to release the heat, that arises during the function. The work of the individual transformers, which number depends of the size of the transformer (thermal power, that must be picked up) is controlling by a specialized controller. In the practice we can find diverse solutions, form the simple system with the contact- thermometer to the advanced with PLCcontroller in the redundant configuration. About eventual damages we enquire when the oil temperature in the upper layer, in case of the simple constructions, achieves the emergency level. Then the time for any reaction that we have is limited. (Diagnostics of the cooling systems in the power transformers) Słowa kluczowe: Diagnostyka, transformatory, układy chłodzenia, sterowniki. Keywords: Diagnostics, Transformers, Cooling systems, Drivers. Wstęp Chłodzenie transformatora podczas eksploatacji jest niezwykle ważne i wręcz niezbędne dla zapewnienia niezawodnej i długotrwałej pracy. Ponieważ to właśnie podwyższona temperatura jest podstawowym czynnikiem destrukcyjnie wp[...]

Wykorzystanie energii strat transformatora na cele grzewcze

Czytaj za darmo! »

W dużych transformatorach energetycznych, nawet o bardzo dużej sprawności , odprowadzanie energii strat jest jednym z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. W praktyce spotyka się różnorodne rozwiązania sterowania chłodzeniem począwszy od najprostszych z termometrem kontaktowym po rozwiązanie zaawansowane z sterownikami PLC. Przy tych zaawansowanych rozwiązaniach powstała możliwość zaprojektowania i wykonania dodatkowej aplikacji dla stosowanego sterownika, która by sterowała odzyskiem ciepła do celu ogrzewania np. budynku stacji energetycznej lub innych pomieszczeń. W artykule tym przytoczono takie zrealizowane rozwiązanie połączenia remontu układu chłodzenia transformatora wraz z projektem i wykonaniem układu do odzysku ciepła strat na cele grzewcze. Abstract. In large power transformers, even of very high efficiency a dissipation of the lost energy is one of the major structural problems. In practice different control solutions can be used from the simple ones, like contact thermometer to the advanced ones with PLC. Using the advanced solutions creates the possibility of design and creates of additional application for the selected driver which would the recovery of heat for heating the power station buildings or other premises. Such an implemented solution how to connect the overhaul of the transformer cooling system to the fruition of the project and the implementation of a system for heat recovery of lost heat for heating purposes is quoted in this article. (Recovering of the loss of power transformer to heating purposes) Słowa kluczowe: odzysk ciepła, układ chłodzenia, sterowniki PLC. [...]

Diagnostyka zabezpieczeń antykorozyjnych na potrzeby elektroenergetyki

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania wieloczęstotliwościowego sygnału pomiarowego do badania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Symulację wykonano z zastosowaniem systemu pomiarowego DasyLab. Dokonano analizy możliwości ograniczenia błędów pomiarowych oraz przedstawiono sposoby zwiększania dokładności i niezawodności pomiarów. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć do kontroli i diagnostyki osprzętu oraz konstrukcji nośnych w elektroenergetyce. Abstract. Article presents possibility of using multifrequency measuring signal for testing multilayer anticorrosion coatings. Simulation was performed using a measurement system DASYLab. Analysis of possibility of reducing measurement error and presents methods of increasing accuracy and reliability of measurement. Presented solution can be used to control and diagnostic equipment and supporting constructions in electroenergetics. (Diagnostics of anticorrosive protections for electroenergetics). Słowa kluczowe: diagnostyka, korozja, pomiar grubości. Keywords: diagnostics, corrosion, thickness measurement. Wstęp Pomimo coraz doskonalszych zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki spowodowane korozją są często główną przyczyną uszkodzeń lub ograniczenia parametrów eksploatacyjnych wielu konstrukcji, urządzeń i instalacji. Istnieje wiele sposobów ochrony elementów metalowych przed korozją np. zabezpieczenie ich warstwami ochronnymi (cynkowymi, lakierniczymi, bitumicznymi itp.). Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać zakładane przez projektantów parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itd. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna konstrukcji i elementów urządzeń elektroenergetycznych podlega procesowi zużycia. Spowodowane jest to najczęściej działaniem czynników zewnętrznych - mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych czy elektrochemicznych. W warunkach rzeczywistych jest to wynikiem oddziaływania wielu cz[...]

Składowe mocy elektrycznej opraw z lampami fluorescencyjnymi w świetle przepisów UE

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę zapisów dyrektyw i rozporządzeń komisji europejskiej dotyczących opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono rozkład składowych mocy urządzeń oświetleniowych stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaproponowano rozszerzenie stosowania pomiarów składowych energii elektrycznej na wszystkich odbiorców. Abstract. Article presents the analysis of notations of directives and decrees European committee relating lighting bindings of fluorescent lamps. On the basis of measurements defined expansion of power components of energy lighting devices used in habitable buildings and usefulness public. Expansion of applying measurements of electric energy components was proposed on all consumers. (Electrical power components luminaires with fluorescent lamps according to UE regulations). Słowa kluczowe: jakość zasilania, przepisy Unii Europejskiej, lampy fluorescencyjne, rozkład składowych mocy. Keywords: quality of power supply, European Union regulations, fluorescent lamps, expansion of power components. Wstęp W ostatnich latach nastąpił postęp technologiczny w rozwoju urządzeń oświetleniowych. Oferta firm została wzbogacona wieloma nowymi rozwiązaniami technicznymi. Zmiany dotyczą również stosowanych powszechnie opraw z lampami fluorescencyjnymi. Modernizowane są zarówno źródła światła (świetlówki) oraz układy z nimi współpracujące (stateczniki). Odbiciem tego są także postępujące zmiany w normach, przepisach i literaturze dotyczących tego zakresu [1,4,5,6,10,13]. Ważne zmiany zawierają rozporządzenia komisji UE 244/2009 dotyczące ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego i 245/2009 (zmiana 347/2010) dotyczące ekoprojektu dla: lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp. Definicje zawarte w prz[...]

Wpływ efektu krawędziowego przy pomiarach rezystancji powierzchniowej powłok antyelektrostatycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono negatywny wpływ efektu krawędziowego w pomiarach rezystancji powierzchniowej, a także możliwości uwzględnienia tego efektu w obliczeniach. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych w układzie elektrod koncentrycznych. Abstract. The article presents a negative influence edge effects in the measurement of the surface resistance and the ability to take into account this effect in the calculation. The paper presents the results of simulation in the system of concentric electrodes. (Influence of edge effects on measuring of resistance of anti-static surface). Słowa kluczowe: efekt krawędziowy, rezystancja powierzchniowa, rezystywność powierzchniowa, powierzchnie antyelektrostatyczne Keywords: edge effect, surface resistance, surface resistivity, anti-electrostatic surfaces. Wstęp W celu poprawnego obliczenia rezystywności powierzchniowej badanego elementu, należy znać wartość rezystancji powierzchni między elektrodami umieszczonymi na próbce, obliczyć efektywną długości elektrody pomiarowej l oraz grubości h powłoki badanego obszaru. Zdaniem autorów znaczący wpływ na poprawność wykonanych obliczeń, a całkowicie pominięty między innymi w Polskiej Normie PN-EN-61340-2-3 [1] ma efekt krawędziowy na styku elektrody - próbka (rys.1.). W artykule przedstawiono możliwości symulacji tego efektu. Jest to związane z prowadzonymi przez autorów badaniami nad wieloelektrodowym systemem kontrolno-pomiarowym do analizy stanu powłok antyelektrostatycznych na powierzchniach o nieregularnych kształtach [2]. Efektywna długość elektrody pomiarowej Efektywna długość elektrody pomiarowej jest zawsze większe od jej wymiarów geometrycznych [3]. Wynika to z rozszerzania się linii pola elektrycznego poza obszar elektrody pomiarowej. Efekt ten, w uproszczeniu, pokazano[...]

Ocena stopnia aktywacji tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Powszechne zastosowanie folii polietylenowej, wiąże się nierozłącznie z potrzebą wykonywania nadruków. Wymusza to modyfikowanie warstwy wierzchniej materiału polimerowego w celu zwiększenia oddziaływań adhezyjnych między farbą drukarską a powierzchnią folii. W artykule przedstawiono metody oznaczania poziomu swobodnej energii powierzchniowej tworzyw sztucznych podanych procesowi aktywacji w oparciu o pomiar kąta zwilżania oraz koncepcję wykorzystania pomiaru gęstości ładunków elektrostatycznych. Abstract. Common use of polyethylene foil in packaging relate with necessity of printing. It forces modifying top level of polymeric material in order to increase of adhesive reaction between printing paint and foil’s surface. The article present methods for determining the level of the free surface energy plastics given activation process based on the measurement of the contact angle and the concept of the use of electrostatic charge’s density. (Assessment of plastics activation degree). Słowa kluczowe: aktywacja folii, wyładowania niezupełne, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa. Keywords: activation foil, corona discharges, contact angle, surface free energy. Wstęp Powszechne zastosowanie folii polietylenowej do produkcji opakowań, wiąże się nierozłącznie z potrzebą wykonywania nadruków (informacyjnych, reklamowych). Wymusza to modyfikowanie warstwy wierzchniej folii w celu zwiększenia oddziaływań adhezyjnych między farbą drukarską, a powierzchnią folii. Uzyskanie dobrego złącza adhezyjnego między powierzchnią tworzywa, a nanoszoną substancją, wymusza przeprowadzenie wcześniej procesu technologicznego mającego na celu odpowiednie zwiększenie swobodnej energii powierzchniowej (SEP) przetwarzanego tworzywa. Proces ten, popularnie nazywany - aktywowaniem, zmienia właściwości warstwy wierzchniej tworzywa, poprzez zerwanie wiązań molekularnych, skutkujących wzrostem SEP i poziomu zwilżalności. Przeprowadzając proces akt[...]

Dobór częstotliwości i rodzaju sygnału czujnika indukcyjnego na potrzeby pomiaru grubości wielowarstwowych powłok ochronnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań czujnika elektromagnetycznego indukcyjnego. Sprawdzono dokładność czujnika przy zastosowaniu sygnałów okresowych o różnych kształtach. Dla wybranych częstotliwości sygnału pomiarowego przeprowadzono serie pomiarów grubości w celu oceny dokładności i eliminacji błędów pomiarowych. Dobór częstotliwości i kształtu ma posłużyć zastosowaniu wieloczęstotliwościowych sygnałów binarnych, które pozwolą na pomiar wieloma częstotliwościami jednocześnie aby uniknąć szeregu źródeł błędów takich jak powtarzalność miejsca pomiaru. Abstract: Paper presents results of study of electromagnetic induction sensor. Examined accuracy of sensor using periodic signals with different shapes. For measuring frequency selected series of thickness measurements performed to evaluate accuracy and elimination of measurement errors. Selection of frequency and shape is used application multi-frequency binary signals, in order to measure many frequencies at same time to avoid a number of sources of error, such as repeatability of the measurement. (Selection of signal frequency and type of inductive sensor for measuring the thickness of multi-layer coatings) Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, dobór częstotliwości sygnału, powłoki ochronne Keywords: inductive sensor, frequency selection, coatings Wstęp Pomimo coraz doskonalszych zabezpieczeń antykorozyjnych ubytki spowodowane korozją są często główną przyczyną uszkodzeń i ograniczenia parametrów eksploatacyjnych wielu konstrukcji, urządzeń elektrycznych i instalacji przemysłowych. Istnieje wiele sposobów ochrony elementów metalowych przed korozją np. zabezpieczenie ich warstwami ochronnymi (cynkowymi, lakierniczymi, bitumicznymi itp.) [1,2]. W trakcie eksploatacji powierzchnia zewnętrzna elementów konstrukcji maszyn i urządzeń podlega procesowi zużycia. Znaczącym zagadnieniem jest zapewnienie szczelności zewnętrznej powłoki elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Wady zewnętr[...]

Pomiary i badani antystatycznych ubrań ochronnych

Czytaj za darmo! »

W artykuł zaprezentowano metody kontroli tkanin stosowanych do produkcji odzieży ochronnej w miejscach występowania łatwo wybuchowych gazów i pyłów stosowany do pracy z chemikaliami, z odpadami paliw i rozpuszczalników, przy katastrofach chemicznych, w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Wybrane materiały tekstylne zostały poddane badaniom możliwości odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Ponadto, na przykładzie wybranej tkaniny, zbadano wpływ starzenia mechanicznego na parametry elektryczne. Abstract. In this paper, the methods of control of fabrics used for protective clothing in places where readily explosive gases and dusts used to work with chemicals, waste fuels and solvents, the chemical disaster in the refining and petrochemical industry, are presented. Selected fabrics are tested for their ability to discharge static electricity. Also, of the selected fabric, the impact of aging on mechanical electrical parameters is examined. (Measurements and subjects antistatic protective clothing). Słowa kluczowe: antyelektrostatyczność, rezystancja powierzchniowa, odzież ochronna, atmosfera wybuchowa. Keywords: electrostatic, surface resistance, protective clothing, explosive atmosphere. Wstęp Odzież robocza i ochronna specjalnego przeznaczenia stosowana w obszarach, gdzie występuje atmosfera wybuchowa (tab.1) musi zapewniać odpowiednią ochronę przed wywołaniem potencjalnych czynników zagrażających bezpieczeństwu pracy i eksploatacji urządzeń lub obiektów. Przebywanie w pomieszczeniach lub obiektach stref zagrożonych wybuchem powoduje, że zaistnienie negatywnych zjawisk wyładowań elektrostatycznych może stanowić źródło zapłonu. W związku z tym wymagane jest stosowanie środków przeciwdziałających temu niebezpiecznemu zjawisku. Innym potencjalnym niebezpieczeństwem jest wystąpienie przeskoku iskry elektrycznej na wrażliwe elementu urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz elektronicznych. Znacznie mniejsze ilości energii (niż[...]

 Strona 1  Następna strona »