Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał JAWORSKI"

Ekodotacje dla producentów branży spożywczej

Czytaj za darmo! »

Programy dostępne w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 umożliwiają przedsiębiorcom ubieganie się o pomoc w finansowaniu inwestycji proekologicznych z wielu dziedzin. Jako priorytetowe traktuje się zwłaszcza te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Obecnie największym programem wspierającym tego typu projekty jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na różne przedsięwzięcia: racjonalizację gospodarki zasobami i odpadami, działania związane z gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza czy wdrażaniem najlepszych technik (BAT). Należy zaznaczyć, że działania te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem także w ubiegłych latach. Biorąc j[...]

Granty unijne dla branży spożywczej

Czytaj za darmo! »

Programem wspierającym producentów działających w branży spożywczej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy tej branży nie mogą skorzystać z alternatywnych programów europejskich. Na przykład działania 4.4 i 1.4- 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) są przeznaczone na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, ale mogą stanowić interesującą i atrakcyjną alternatywę dla niektórych przedsiębiorstw branży spożywczej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet do kilkudziesięciu milionów złotych na realizację przedsięwzięć w ramach tych schematów wsparcia, o ile charakter danego przedsięwzięcia nie wyklucza możliwości ubiegania się o fundusze. UWAGA NA WYKLUCZENIA Niektóre rodzaje działalności w ramach branży spożywczej są wykl[...]

Losowość generatora łączonego TRNG wykorzystującego metodę z próbkowaniem wyjścia generatora pierścieniowego

Czytaj za darmo! »

Generatory liczb prawdziwie losowych (TRNGs) s. jednym z najwa.niejszych elementow wspo.czesnych systemow kryptograficznych. Z praktycznego punktu widzenia powinny to by. konstrukcje czysto cyfrowe, a z punktu widzenia kryptografii, implementowalne w uk.adach reprogramowalnych FPGA. Zalet. implementacji w FPGA jest to, .e u.ytkownik nie ma dost.pu do elementow sk.adowych systemu. Atakuj.cy nie mo.e manipulowa. bitami, przynajmniej bezpo.rednio, dla osi.gni.cia w.asnych celow. Chocia. FPGA to uk.ady cyfrowe, znaleziono zjawiska, ktore mog. by. .rod.em losowo.ci. S. to na przyk.ad stany metastabilne [1], szybkozmienne fluktuacje fazy (ang. jitter) [2, 3] lub konflikty w dost.pie do pami.ci CMOS [4]. Wad. proponowanych rozwi.za. jest to, .e ci.gi wyj.ciowe s. obci..one i nie spe.niaj. wszystkich testow statystycznych NIST 800-22 opracowanych na potrzeby kryptografii [5]. W rezultacie ci.gi wytwarzane przez generatory musz. by. poddane dodatkowym operacjom matematycznym, ktore okre.la si. angielskim terminem post-processing. Zastosowanie dodatkowych operacji znacz.co zmniejsza szybko.. ci.gu wyj.ciowego. Obecnie jest to kilka Mbit/s. Jest to podstawowa wada proponowanych metod. W 2008 r. Wold i Tan zaproponowali, aby w pojedynczym uk.adzie FPGA zaimplementowa. wiele generatorow pier.cieniowych RO (ang. Ring Oscillators), ktorych wyj.cia b.d. probkowane sygna.em tego samego generatora, np. kwarcowego [6]. Po po..czeniu XOR strumieni bitow wytwarzanych przez wiele generatorow otrzymali ci.g, ktory spe.nia wszystkie testy z pakietu NIST 800-22 bez potrzeby stosowania dodatkowego przetwarzania. Rok po.niej Wold i Petrovi. przedstawili generator wykorzystuj.cy opisan. ide., ktory wytwarza ci.gi binarne z szybko.ci. 300 Mbit/ s, spe.niaj.ce wszystkie testy NIST [7]. W tym samym roku N. Bochard, F. Bernard oraz V. Fischer wykazali w eksperymencie symulacyjnym, .e generator Wolda i Tana mo.e spe.ni. wszystkie testy statystyczne nawet [...]

Implementacja multiplikatywnych gneratorów kongruencyjnych z modulnikiem w układzie FPGA DOI:10.15199/ELE-2014-212


  Generatory pseudolosowe są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Przykłady to komputerowe symulacje układów fizycznych, biologicznych, chemicznych, kryptografia czy statystyka. Można je spotkać praktycznie w każdym języku programowania w postaci funkcji opisującej proces wytwarzania kolejnych elementów ciągu. Są to implementacje programowe bazujące zazwyczaj na generatorze Lehmera [1], znanym również jako kongruencyjny generator liniowy (ang. LCG - Linear Congruential Generator). Generator ten opisany jest przez następujące równanie: (1) gdzie a, c oraz M to liczby całkowite. Dla c = 0 równanie opisuje kongruencyjny generator multiplikatywny (ang. MCG - Multiplicative Congruential Generator). O własnościach ciągu wytwarzanego przez generator multiplikatywnych decydują mnożnik a oraz modulnik M. Aby uzyskać ciąg o maksymalnej długości (tzw. m-ciąg), modulnik M musi być liczbą pierwszą, natomiast mnożnik a musi być prymitywnym elementem modulo M [1]. [2]. Dla arytmetyki 32-bitowej, najbliższym modulnikiem, który jest liczbą pierwszą jest liczba pierwsza Mersenne'a o wartości 231 -1, wykorzystana, m.in., w dobrze znanym generatorze Minimal Standard (MINSTD) [3], [4]. Pierwsza implementacja generatora MINSTD została przedstawiona w 1996 roku, ale najnowsze prace pokazują, że ten typ generatora MCG jest nadal chętnie wykorzystywany w wielu aplikacjach [2], [5], [6]. Inne generatory MCG również pojawiają się w najnowszych pracach naukowych [7], [8]. Gdy parametr M jest określony, właściwości statystyczne generowanego ciągu zależą od tego, jaka jest wartość parametru a. Nawet, gdy dla danej wartości parametru a właściwości statystyczne wytworzonego ciągu nie są satysfakcjonujące, może on zostać wykorzystany jako składnik bazowy lepszego generatora. W roku 2010 zaproponowany został ulepszony multiplikatywny generator pseudolosowy (ang. IMCG - Improved Multiplicative Congruential Generator). Generator ten baz[...]

Branża rolno-spożywcza przegląd możliwości wsparcia


  Branża rolno-spożywcza jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce dziedzin gospodarki. Od wielu lat rosną inwestycje w tym sektorze. Wprowadzane są nowe technologie produkcji, więcej pieniędzy wydaje się na badania i rozwój. Można powiedzieć, że modernizacja polskiego przemysłu spożywczego rozpoczęła się już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa przed 2004 r. zostały postawione przed koniecznością dostosowania się do unijnych wymagań i standardów, dzięki czemu nastąpił ogromny postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny. Nowe inwestycje przyniosły korzyści dla branży - została poprawiona jakość wyrobów, wzrosła produkcja, wyniki finansowe i eksport. Polskie produkty, m.in. mleczarskie, dzięki swojej dobrej jakości zaistniały na rynkach europejskich, a dzięki niższym kosztom pracy i surowców skutecznie konkurują również cenowo przynosząc zyski, które są przeznaczane na dalszy rozwój i inwestycje. Postęp technologiczny spowodował, że polskie produkty nie ustępują jakością produktom wytwarzanym w innych krajach, a zwiększenie nakładów na promocję i marketing spowodowało, że zyskały opinię smacznych i zdrowszych. Polski przemysł spożywczy wpisuje się więc w ten sposób w ogólne trendy światowe i europejskie. Obecnie przemysł rolno-spożywczy, pomimo bezsprzecznie dobrej sytuacji polskich przedsiębiorstw, jest zagrożony kryzysem w eurostrefie, przed którego negatywnymi skutkami ostrzegają analitycy. Dodatkowo, z uwagi na stopniowy proces wyrównywania się kosztów pracy w Polsce i w krajach zachodniej Europy, konkurencyjność cenowa naszych produktów powoli będzie się zmniejszać. Pewne jest więc, że aby nie wypaść "z gry", wysoki poziom inwestycji w branży powinien zostać utrzymany. Chodzi nie tylko o zakup nowych technologii, ale także szukanie nowych rozwiązań przez badania i rozwój, wzrost znaczenia ekologii i ochrony środowiska zarówno w aspekcie produktowym, jak i technologicznym, [...]

Światłowodowy system szerokopasmowej rejestracji sygnałów elektrycznych w środowisku wysokich napięć i silnych zaburzeń elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Zbudowano cyfrowy światłowodowy system do pomiaru i rejestracji napięć i prądów, którym towarzyszą silne szybkozmienne pola elektromagnetyczne. System składa się z przetwornika analogowo-cyfrowego, przetwornika elektrooptycznego, kabla światłowodowego oraz przetwornika optoelektronicznego. Istotną zaletą zbudowanego systemu jest wysoka dokładność pomiarów oraz niewrażliwość na silne zaburzenia elektromagnetyczne. Abstract. The digital optical fiber system was built for registration of voltages and currents accompanied by strong quickly changing electromagnetic fields. The system consists of analog-digital converter, electro-optical converter, optical cable and optoelectronic converter. The high accuracy and insensitiveness to strong electromagnetic disturbances is the essential advantage of constructed system. (Optical fiber system for wideband registration of electrical signals in environment of high voltages and strong electromagnetic disturbances). Słowa kluczowe: rejestracja sygnałów elektrycznych, zaburzenia elektromagnetyczne, światłowodowy system pomiarowy. Keywords: registration of electrical signals, electromagnetic disturbances, optical fiber measuring system. Wstęp Wykorzystanie łącza światłowodowego oraz nowoczesnych podzespołów elektronicznych umożliwia zbudowanie cyfrowego systemu pomiarowego zapewniającego izolację galwaniczną pomiędzy miejscem pomiaru a miejscem rejestracji, przeznaczonego do szerokopasmowych, precyzyjnych i powtarzalnych pomiarów w środowisku wysokich napięć i silnych zaburzeń elektromagnetycznych. Izolacja galwaniczna w istotny sposób upraszcza metodykę pomiaru i zwiększa jego dokładność, a także zasadniczo poprawia stopień bezpieczeństwa. Zastosowanie światłowodu pozwala uniknąć zakłóceń, które w tradycyjnych rozwiązaniach mogą się indukować w przewodach pomiarowych, a także umożliwia umiejscowienie części rejestrującej systemu w znacznej odległości od miejsca pomiaru. Niski pobór energii oraz m[...]

 Strona 1