Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kubiak"

Metodyka badań żerdzi elektroenergetycznych z betonu


  Konstrukcje wsporcze dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć wykonuje się obecnie z jednej lub dwóch strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E [2, 3] lub żelbetowych ŻN [4]. Badania słupów z tych żerdzi przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych lub poligonowych [1, 5 ÷ 8].Wpracy [5] podano kompleksowy przegląd i ocenę różnych sposobów badania słupów elektroenergetycznych z betonu oraz omówiono programy stosowanych obciążeń próbnych i kryteria oceny wyników badań. Do czasu ukazania się normy zharmonizowanej PN-EN 12843:2008 [10] podstawą sprawdzenia nośności i sprężystości słupów elektroenergetycznych była PN-B-03265:1987 [9]. Norma zharmonizowana [10] określa wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych i właściwości użytkowych żerdzi z betonu oraz podaje metodę ich badania i ocenę zgodności. Zgodnie z normą [10] wytrzymałość gotowych żerdzi może być deklarowana na podstawie obliczeń, obliczeń popartych badaniami lub wyłącznie badań. Norma [10] nie wymaga obowiązkowego wykonywania badań słupów elektroenergetycznych z betonu wprowadzanych po raz pierwszy na rynek (tak jak to było w normie [9]). Obowiązek przeprowadzenia badań wybranego typu słupa może wprowadzić jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji. Przepisy normy [10] stanowią, że producent powinien wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami normowymi, przeprowadzając tzw. badania typu wraz z odpowiednimi obliczeniami i prowadzić certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji. Dla słupów (żerdzi) elektroenergetycznych z betonu norma [10] wskazuje w tablicy ZA.2 system atestacji zgodności 2+, co oznacza, że producent deklaruje podstawowe właściwości wyrobu - nośność i stateczność. Atestację zgodności z uwagi na wymagania podstawowe wskazane w tablicy ZA.1 należy przeprowadzić na podstawie procedury oceny zgodności wskazanej w tablicy ZA.3, wynikającej ze stosowania odpowiednich rozdziałów normy [10] i [11]. Pr[...]

Badania nośności splotów typu Y1860-S7 w zakotwieniach szczękowych


  W dźwigarach strunobetonowych stosowane sąwkraju głównie sploty siedmiodrutowe średnicy 12,5 ÷ 15,5 mm wykonane z drutów gładkich Ø 4,0 ÷ 5,5mm[1, 2].W procesie wytwarzania elementów strunobetonowych zasadniczą rolę odgrywa niezawodność naciągu technologicznego kotwienia cięgien na kozłach oporowych (metoda długich torów) lub na czołach form (metoda formsamonośnych) [3]. Przykładempowszechnie stosowanego zakotwienia technologicznego strun jest zacisk szczękowyGifforda, składający się z tulei o stożkowej powierzchniwewnętrznej i stożkowych dwu- lub trójdzielnych szczęk [1, 3]. Szczególnie ważną cechą zakotwień jest precyzja wykonania gwintu w stożku kotwiącym, zapewniająca płynne i równomierne zazębienie się gwintu stożka na cięgnie i ograniczająca dominimum wpływ karbu na nośność cięgna w zakotwieniu. Zgodnie z Eurokodem 2 [4], układ konstrukcyjny cięgno sprężające - zakotwienie technologiczne powinien mieć wytrzymałość, wydłużalność i charakterystyki zmęczeniowe odpowiednie do wymagań projektu, a ponadto: ● geometria i właściwości materiałów zakotwień powinny być zgodne z Europejskimi Aprobatami Technicznymi, a ich przedwczesne zniszczenie jest wykluczone; ● zniszczenie cięgna nie może być spowodowane przez połączenie cięgna z zakotwieniem; ● wydłużenie zestawu cięgno - zakotwienie przy zerwaniu musi być nie mniejsze niż 2%. Ostatni warunek jest dyskusyjny ze względu na problemjednoznacznego określenia długości zestawu cięgno - zakotwienie. Raczej powinno się wymagać minimalnej wytrzymałości cięgna na zerwanie w zakotwieniu (np. minimum 0,95 Fpk). Zerwanie cięgien sprężających na torze naciągowym Bezpośredniąprzyczyną zainteresowania się tematembyło zerwanie sięwszystkich18splotówY1860-S7-Ø15,2mmnatorzenaciągowym długości 100 m przy produkcji trzech strunobetonowych dźwigarów dachowych rozpiętości 27 m każdy [5]. Dźwigary wykonywano w różnym czasie z wykorzystaniem jednej formy (w zasadzie [...]

Strunobetonowe słupki sadownicze


  W artykule przedstawiono konstrukcje i dane techniczne strunobetonowych słupków sadowniczych przeznaczonych do podtrzymywania koron drzewek i siatek przeciwgradowych w sadach. Opisano technologię produkcji słupków na torze naciągowym o długości 64 m. Podano optymalne rozstawy słupków w sadach bez siatek i z siatkami przeciwgradowymi. Słowa kluczowe: strunobeton, słupki sadownicze, prefabrykacja.Wsadach z karłowatymi drzewkami (np. jabłoni i gruszy) gałęzie z owocami muszą być podtrzymywane drutami rozpiętymi na słupkach drewnianych lub z betonu o wysokości 3,0 m n.p.t. w rozstawie co 6 ÷ 8 m [1 ÷ 3]. W celu ograniczenia uszkodzeń owoców przez grad coraz częściej w sadach montuje się na takich słupkach, ale o wysokości 4,0 m n.p.t., siatki przeciwgradowe w systemie tradycyjnym (fotografia 1), płaskim (fotografia 2) lub krzyżowym [4, 10, 11]. Wsystemie tradycyjnymsiatki przeciwgradowe wiszą na drutach ∅4 mm rozpiętych na słupkach ustawionych w rozstawie 3 ÷ 4 m wzdłuż rzędów drzewek (fotografia 1), a ok. 1 m poniżej drutu szczytowego rozciągnięte są druty poprzeczne, napinające wstępnie siatki do dołu. Tworzy się w ten sposób wielonawowy "dach" o nachyleniu połaci ok. 65°, który pozwala swobodnie spadać kulkom gradu na ziemię przez otwory wysypowe w miejscu łączenia siatek. W systemie płaskim siatki rozciągnięte są poziomo na słupkach i ortogonalnie krzyżujących się drutach -5 mm (fotografia 2). Na słupkach umieszczane są kaptury z tworzywa sztucznego z [...]

Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn


  W artykule przedstawiono konstrukcje żelbetowych płyt i belek służących do wykonywania prefabrykowanych fundamentów strunobetonowych żerdzi wirowanych. Podano przykłady zastosowania tego typu elementów w fundamentach słupów przelotowych i mocnych. Słowa kluczowe: prefabrykacja, fundamenty żelbetowe, słupy elektroenergetyczne.WPolsce w napowietrznych liniach elektroenergetycznych średnich i niskich napięć od kilkudziesięciu lat stosowane są strunobetonowe słupy (żerdzie) wirowane typu E [1], najczęściej utwierdzane bezpośrednio w gruncie za pomocą fundamentów słupowych. Do utwierdzania żerdzi żelbetowych ŻN i strunobetonowych BSW od ponad 40 lat stosuje się belki zwykłe B-60, B-80 i B-100; kątowe B-90 i B-150 oraz płyty U-85 i U-130 [2]. Wprowadzenie na polski rynek strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E o nośności Pk = 10 ÷ 25 kN i długości 10,5 ÷ 15,0 m [1] wymusiło potrzebę zaprojektowania odpowiednio mocnych ustojów.Warunki te spełniają fundamenty blokowe lub słupowe z poprzecznymi płytami żelbetowymi typu PS lub P [3] o większych wymiarach i masie niż w ustojach dla żerdzi ŻN i BSWomałych siłach wierzchołkowych Pk = 2,5 ÷ 4,3 kN. Konstrukcje [...]

Produkcja wirowanych żerdzi elektroenergetycznych w formach nieotwieranych podłużnie DOI:10.15199/33.2015.06.10


  W artykule przedstawiono charakterystykę strunobetonowych, wirowanych żerdzi elektroenergetycznych produkowanych w formach nieotwieranych podłużnie. Opisano podstawowe etapy procesu produkcyjnego tego typu wyrobów i omówiono wpływ technologii produkcji na właściwości użytkowe wyrobów gotowych. Słowa kluczowe: słupy sprężone, beton wirowany, linie elektroenergetyczne.WPolsce strunobetonowe i częściowo sprężone żerdzie (słupy) z betonu wirowanego zostały wprowadzone w liniach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku [1]. Krajową produkcję żerdzi wirowanych można było uruchomić dzięki urządzeniomzakupionymwlatach siedemdziesiątych XX w. w byłej Czechosłowacji. Założenia technologiczne dla trzech pierwszych wytwórni (lata 1990 - 1997) opracowano na podstawie doświadczeń zdobytych na tzw. linii laboratoryjnej uruchomionej w 1990 r. w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej [1]. W tych wytwórniach wykorzystano nie tylko urządzenia zakupione w Czechosłowacji, ale też rozwiązania przetestowane na linii laboratoryjnej. Pięć następnych wytwórni, produkujących żerdzie wirowane wg własnych rozwiązań w formach nieotwieranych podłużnie, powstało po 2000 r., a najnowsza - w roku bieżącym. W dziewiątej[...]

Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia DOI:10.15199/33.2015.06.11


  W artykule omówiono konstrukcję polskich słupów kablobetonowych stosowanych w latach 1955 - 1965 do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. Na tle tych rozwiązań zaprezentowano nowoczesne słupy strunobetonowe z betonu wirowanego. Słowa kluczowe: słupy sprężone z betonu, linie elektroenergetyczne, trwałość.W Polsce w liniach wysokiego napięcia 110 kV i wyższych jako konstrukcje wsporcze stosuje się przede wszystkim stalowe słupy w postaci kratownic przestrzennych. Alternatywą są stalowe słupy rurowe i strunobetonowe z betonu wirowanego o przekroju pierścieniowym. Słupy kablobetonowe W kraju pierwsze konstrukcje elektroenergetycznych słupówsprężonych o przekroju pierścieniowym pojawiły się w połowie lat pięćdziesiątych XX w. [1]. Z inicjatywy prof. T. Kluza opracowano wówczas projekt trzysegmentowego słupa kablobetonowego o długości L = 3 x 6,0 = 18,0 m. Kanały kablowe formowano za pomocą prętów wyciąganych z betonu niezwiązanego. Pierścieniowy przekrój eliptyczny słupa w dolnej częścimiał wymiary dwóch osi elipsy 0,70 i 0,40 m. Grubość ścianki przekroju słupa na małej osi elipsy wynosiła zaledwie 45mm. Zbrojenie obwodowe słupa sta[...]

Strunobetonowe słupy oświetleniowe na terenach górniczych DOI:10.15199/33.2015.06.13


  W artykule przedstawiono strunobetonowe i żelbetowe słupy oświetleniowe z betonu wirowanego przystosowane do bezpośredniego osadzania w gruncie lub przykręcania do fundamentów prefabrykowanych. Ze względu na możliwość korekty ustawienia, słupy przykręcane można stosować na terenach szkód górniczych. Słowa kluczowe: strunobeton, beton wirowany, słupy oświetleniowe, prefabrykacja.Żelbetowe i sprężone słupy oświetleniowe stosowane są w Polsce do oświetlenia ulic miejskich i dróg wiejskich o ograniczonej prędkości pojazdów do 50 km/h oraz placów i innych terenów przeznaczonych do ruchu pieszego. Wdrugiej połowie XX w. stosowano żelbetowe słupy (żerdzie) typuWZ- 9,WZ-11, Nowy Świat, OŻ-9 i OŻ-11 [1]. Żerdzie te były proste w produkcji, ale wykazywały niewielką trwałość ze względu na niską jakość betonu, cienką otulinę zbrojenia oraz błędy wykonawcze. Takichwad niemają strunobetonowe żerdziewirowa[...]

Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej


  Modernizacja tranzytowych linii kolejowych w Polsce stwarza warunki do zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej. Po 17 latach od zastosowania pierwszych słupówtrakcyjnych z betonuwirowanego na szlaku kolejowym w rejonie Wrocławia i na torze doświadczalnym w Węglewie koło Żmigrodu [1], w2011 r. zrealizowano pół sekcji na linii kolejowej Nr 61 Częstochowa - Kielce (odcinek Małogoszcz - Bukowa), a w 2012 r. kilka sekcji naciągowych o łącznej długości ok. 7 km na słupach trakcyjnych typu ETG i ETGw z betonu wirowanego, których producentem jest firma Strunobet- -Migacz Sp. z o.o. Słupy zaprojektowano i wykonano zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12843:2008 [2]. Strunobetonowe słupy trakcyjne typu ETG i ETGw z betonu wirowanego osadzane są na prefabrykowanych palach żelbetowych za pomocą głowic stalowych (rysunek). W symbolach handlowych słupów trakcyjnych ETG i ETGw (tabela 1) część literowa ETG oznacza typ słupa (Elektroenergetyczny, Trakcyjny z Głowicą stalową), a część cyfrowa po kresce - funkcję nośną słupa (1 - słup przelotowy, 2 - krzyżowy i kotwienia środkowego, 3 - kotwowy). Litera "w" oznacza słup wysoki (podwyższony o 1,0 m w stosunku do słupa ETG). Znamionową siłę wierzchołkową Pk określa się jako zastępczą siłę charakterystyczną przyłożoną w odległości 0,2 m od wierzchołka słupa. Badania wytrzymałości słupów ETG Przed wdrożeniem do masowej produkcji konstrukcje słupów ETG i ETGw poddano badaniom.Wzwiązku z tym, że w miejscu połączenia z głowicą stalo[...]

 Strona 1