Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ AMANOWICZ"

Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Część 1. Równomierność rozpływu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfikowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 450 i 900. Zaobserwowano znaczący wpływ sposobu podłączenia czerpni i wyrzutni na równomierność rozpływu powietrza na poszczególne gałęzie. Zaproponowano prostą zmianę sposobu podłączenia powodującą istotną poprawę równomierności rozpływu. Keywords: ground earth-to-air pipe-type heat exchangers, ventilation, flow uniformity Abstract Several experiments using models of ground earth-to-air pipetype heat exchangers in Tichelmann 1/4 scale structure and structures with modified air handling system were carried out. Structures with 3, 5 and 7 parallel pipes connected to main pipe with angles of 450 and 900 were investigated. Significant influence of air inflow and outflow locations on uniformity of airflow in particular pipes was observed. Simple method improving flow rate uniformity in parallel pipes is suggested. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową Część 1. Równomierność rozpływu Experimental Investigations Concerning Influence of Supply System of Ground Earth-to-Air Pipe-Type Heat Exchanger on its Flow Characteristics Part 1. Flow Uniformity ŁUKASZ AMANOWICZ*) JANUSZ WOJTKOWIAK**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja [...]

Badania eksperymentalne wpływu zmian sposobu zasilania powietrznego gruntowego wymiennika ciepła typu rurowego na jego charakterystykę przepływową

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfikowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 900. Przedstawiono wymiarowe i bezwymiarowe charakterystyki przepływowe. Zaproponowano prosty sposób zmniejszenia strat ciśnienia w wymienniku polegający na zmianie sposobu podłączenia czerpni i wyrzutni.CELEM badań było określenie wpływu sposobu zasilania gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła typu rurowego składającego się z kilku równolegle połączonych gałęzi na występujące w nim straty ciśnienia. Podobnie jak w pierwszej części artykułu [1], w którym analizowano równomierność rozpływu powietrza na poszczególne gałęzie, także obecne badania przeprowadzono na modelowych wymiennikach ciepła wykonanych w skali 1:4 (rury z tworzywa sztucznego DN50). Zmieniano liczbę równoległych gałęzi (3, 5, 7) oraz sposób podłączenia czerpni i wyrzutni. Wyszczególniono dwa układy: układ 1 (typowy układ Tichelmanna, często stosowany w praktyce) oraz układ 2 zwany dalej układem zmodyfikowanym. Badania wykonano zgodnie z zasadami opisanymi w pracach [3 i 5] dla przepływów z liczbami Reynoldsa w kolektorze zbiorczym z zakresu (25÷80)×103, obejmującego zalecane prędkości powietrza w kolektorze wymiennika rzeczywistego DN200 równe 3÷6 m/s [4]. Schematy badanych wariantów pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Stanowisko badawcze Schemat i widok stanowiska badawczego przedstawiono odpowiednio na rys. 4 i 5. Rys. 1. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 3 gałęzie Rys. 2. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 5 gałęzi Rys. 3. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 7 gałęzi OGRZEWNICTWO 264 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/7-8 (2010) gdzie: ρ - gęstość powietrza w kolektorze zbiorczym wymiennika, kg/m3, w - średnia prędkość powietrza w kolektorze zbiorczym wymiennika, m/s.[...]

Straty ciśnienia w gruntowych powietrznych wielorurowych wymiennikach ciepła o kącie odejścia 45 stopni

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: gruntowe wymienniki ciepła, wentylacja, straty ciśnienia Streszczenie Przeprowadzono badania modelowe powietrznych gruntowych wymienników ciepła w układzie Tichelmanna w skali 1:4 oraz układów o zmodyfi kowanym sposobie podłączenia czerpni i wyrzutni. Zbadano układy składające się z 3, 5 i 7 równoległych gałęzi odchodzących od kolektora pod kątem 450. Przedstawiono wymiarowe i bezwymiarowe charakterystyki przepływowe. Zauważono niejednoznaczność zależności całkowitych strat ciśnienia od sposobu zasilania wymiennika. Keywords: ground heat exchangers, ventilation, pressure loss Abstract Experimental model investigations have been carried out by using ground earth-to-air pipe-type heat exchangers (EAHE). The Tichelmann structure in a scale 1:4 with the modifi ed connection system of air intakes/exhausters have been examined. The models with 3, 5 and 7 branches, having the connection angle of 450 with respect to the collector, have been taken into account. Dimensional and non-dimensional fl ow characteristics are presented. Depending on supply mode of the exchanger, the ambiguity of the total pressure loss (i.e. both positive and negative effects) has been observed. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO Rys. 1. Rozpatrywane warianty, wymiennik: 3, 5 i 7 gałęzi 452 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/12 (2010) ce) oraz układ 2, zwany dalej układ[...]

Wpływ oporu przewodzenia ciepła gruntu oraz wykraplania wilgoci na energię uzyskiwaną za pomocą gruntowego powietrznego wielorurowego wymiennika ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę wymiarowania rurowych powietrznych gruntowych wymienników ciepła (RPGWC) opisaną w [10]. Uwzględniono opór przewodzenia ciepła po stronie gruntu oraz wykraplanie wilgoci z powietrza w okresie letnim. Modyfikacja pozwoliła na otrzymanie wyników bliższych rzeczywistości, pozostawiając metodę prostą, szybką w działaniu i nadającą się do obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Wyniki obliczeń otrzymane za pomocą zmodyfikowanej metody zostały porównane z wynikami uzyskanymi metodą niezmodyfikowaną oraz z wynikami otrzymanymi za pomocą jednego z ogólnie dostępnych programów komputerowych do obliczeń RPGWC [13].ZARÓWNO projektowanie, jak i analiza pracy gruntowych powietrznych wymienników ciepła typu rurowego wymaga zbudowania modelu matematycznego opartego na podstawowych zależnościach z zakresu wymiany ciepła oraz mechaniki płynów. Ze względu na zmienną temperaturę gruntu (zarówno w ciągu roku, jak i w funkcji głębokości ułożenia wymiennika), a także z uwagi na zmienność współczynników przejmowania ciepła po wewnętrznej stronie rury, proste, wskaźnikowe obliczenia oparte na uśrednionych wartościach mocy cieplnej uzyskiwanej z jednego metra długości rury wymiennika nie zapewniają uzyskania wiarygodnych wyników. W literaturze, np. [1, 2, 4, 7] znaleźć można opisy różnych metod obliczania mocy cieplnej gruntowych powietrznych wymienników ciepła. Część z nich wymaga zastosowania programów wspomagających obliczenia numeryczne lub dostępu do programów typu CFD, a więc sprzętu o znacznej mocy obliczeniowej. Duża zgodność z danymi doświadczalnymi to podstawowa zaleta zaawansowanych modeli, które jednak, wbrew zapewnieniom autorów, nie znajdują zastosowania w obliczaniach inżynierskich. Celem niniejszego artykułu było udoskonalenie uproszczonej metody wymiarowania i oceny opłacalności gruntowego wymiennika ciepła przeznaczonej do obliczeń inżynierskich. Punktem wyj[...]

Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego DOI:10.15199/9.2016.10.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności cieplnej innowacyjnego aluminiowego sufitowego panelu grzewczo- -chłodzącego w formie monolitycznej płyty z równoległymi przewodami do przepływu czynnika. Panel może pełnić funkcję estetycznego elementu grzejno-chłodzącego w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Wyniki badań pokazują, że moc jednostkowa panelu, w typowych warunkach pracy, wynoszą do 55 W/m2 w trybie grzania i do 100 W/m2 w trybie chłodzenia. Umożliwia to współpracę aluminiowych sufitowych paneli grzewczo-chłodzących z wysokoefektywnymi niskoparametrowymi źródłami ciepła i chłodu, a szczególnie z OZE. Wyniki badań uogólniono za pomocą prostego równania typu Q = K ΔT n oraz przedstawiono w formie graficznej.1. Wprowadzenie Nowoczesne budownictwo zmierza w kierunku budynków niskoenergetycznych i o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię [15]. W takich budynkach obciążenia cieplne i chłodnicze są niewielkie w porównaniu z obiektami o podobnej powierzchni użytkowej, wybudowanymi zgodnie z dotychczasowymi standardami. Redukcję obciążeń uzyskuje się, stosując różnego rodzaju pasywne strategie kształtowania komfortu cieplnego [3, 6]. Zmiana struktury zapotrzebowania na energię wiąże się z koniecznością zmian w projektowaniu systemów HVAC [14]. Projektując tradycyjnie, nie da się osiągnąć standardów energooszczędności wymaganych, np. przez NFOŚiGW (standardy NF40 i NF15, [1]) oraz certyfikaty, np. LEED [12]. Ważnym warunkiem uzyskania wymaganej energooszczędności jest zastosowanie odpowiednich źródeł ciepła i chłodu [2]. W budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania i chłodzenia z powodzeniem można stosować wysokoefektywne systemy płaszczyznowe współpracujące z odnawialnymi źródłami ciepła i chłodu (OZE) [5, 7]. Powierzchnie grzewcze i chłodzące mogą pełnić funkcję elementów dekoracyjnych. Ponadto systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego sprzyjają uzyskaniu wysokiego komfortu c[...]

Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych DOI:10.15199/9.2017.2.4


  Rozwój budownictwa i technicznego wyposażenia budynków oraz wymagania prawne sprawiają, że powstające obecnie budynki są coraz bardziej energooszczędne. Dalsze zmiany, przewidziane do roku 2021 w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spowodują jeszcze większe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Sama poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, postrzegana dotychczas jako warunek wystarczający do określenia budynku mianem energooszczędnego, nie może zapewnić osiągnięcia wymagań stawianych przez różne standardy, w tym również standardy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW (NF40 lub NF15). Duży wpływ na energooszczędność mają systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), co sprawia, że zmianie powinno ulec dotychczasowe podejście do ich projektowania. Poza tym dużą rolę odgrywa również szczelność powietrzna budynków, bez której systemy te nie przyniosą spodziewanego efektu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. W artykule przedstawiono wybrane czynniki wpływające na energooszczędność systemów wentylacji oraz kierunki zmian w podejściu do ich projektowania.1. Wprowadzenie 1.1. Zapotrzebowanie na energię w budownictwie Udział budownictwa w całkowitym zapotrzebowaniu na energię w Europie wynosił w roku 2010 ‒ 40% (wg [26] i Eurostat). Według danych GUS w roku 2010 gospodarstwa domowe i usługi osiągnęły w Polsce udział 39,7% w całkowitym zużyciu energii finalnej. W celu poprawy niskiej efektywności energetycznej budownictwa w Polsce, na przestrzeni wielu lat wprowadzano zmiany w wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (rys. 1). Wymagania te zostały znacząco podwyższone Rys. 1. Zmiany granicznych wartości współczynników przenikania ciepła wybranych przegród w okresie 1950-2021 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 U[W/(m2 ·K)] Okna Sciana zewnetrzna Stropodach CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/2 (2017) 73[...]

Wpływ nierówności rozdziału powietrza na wydajność cieplną wielorurowych gruntowych wymienników ciepła DOI:10.15199/9.2017.12.3

Czytaj za darmo! »

Współczesne wymagania prawne, stawiane budynkom (np. [21]) sprawiają, że stają się one coraz bardziej energooszczędne. Z analizy charakterystyk energetycznych różnych budynków, przedstawionej w artykule [8] wynika, że uzyskanie standardu budynku pasywnego w klimacie Polski jest możliwe tylko w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W celu zwiększenia energooszczędności, a także zabezpieczenia przed szronieniem wymiennika ciepła w centrali wentylacyjnej, zalecane jest stosowanie gruntowych wymienników ciepła GWC (powietrznych lub cieczowych). Znaczenie GWC dla energooszczędności systemu wentylacji wzrosło obecnie za sprawą nowych wymagań prawnych, stawianych systemom wentylacyjnym przez rozporządzenie wykonawcze dotyczące, tzw. ekoprojektu [20]. 506 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) Analizy cieplne i ekonomiczne długoterminowej pracy powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła przygotowywane są zazwyczaj przy założeniu idealnie równego rozdziału powietrza pomiędzy poszczególne gałęzie wymiennika. Wyniki badań doświadczalnych zamieszczone w artykułach [1], [3], [4] i zebrane w monografii [7], jak również wyniki symulacji numerycznych CFD [23] potwierdziły, że strumienie powietrza w poszczególnych rurach tego typu wymienników nie są sobie równe. Największe różnice odnotowano w wymiennikach typu Z (rys. 1) o krótkich gałęziach (L/d = 75) i małych średnicach kolektorów (dkol /d = 1). Przykładowe udziały strumieni w gałęziach wymiennika zbudowanego z 5 rur w przepływie całkowitym pokazano na rys. 2. 2. Cel i zakres pracy Celem niniejszego artykułu jest ilościowe określenie wpływu nierówności rozdziału powietrza pomiędzy poszczególne gałęzie PRGWC na obliczeniową ilość energii w rocznym cyklu pracy. Analizie poddano wymienniki zbudowane z 5 równoległych gałęzi DN200 o średnicy kolektorów równej średnicy gałęzi (zgodnie z wytycznymi do projektowania [22]) w dwóch konfig[...]

Badania jednorurowych systemów wentylacyjnych pod kątem oceny mieszania się strumieni powietrza w czerpni i wyrzutni DOI:10.15199/9.2019.6.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Stosowanie wentylacji w każdym budynku, w którym przebywają ludzie jest obowiązkowe w świetle norm i rozporządzeń obowiązujących w Polsce. Wentylacja ma zapewnić właściwe warunki higieniczne i właściwą 232 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) jakość powietrza. W budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana jest wentylacja naturalna. Dopływ powietrza zewnętrznego odbywa się wówczas poprzez zastosowanie nawietrzaków okiennych, a wywiew przez kanały grawitacyjne. Jest to rozwiązanie stosunkowo proste konstrukcyjnie, któremu nie poświęca się zbyt wiele uwagi na etapie projektowania. Niewątpliwą wadą tego rozwiązania jest brak kontroli ilości dopływającego powietrza. Ponadto w okresie zimowym powietrze doprowadzane do pomieszczenia jest zimne, co powoduje dyskomfort i znacząco podnosi koszty ogrzewania. Napływ zimnego powietrza powoduje, że nawietrzaki okienne są często zaklejane przez użytkowników, w związku z czym pogarsza się jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Problem ten jest szczególnie widoczny w budynkach modernizowanych. Jednocześnie we współczesnych budynkach poprawia się szczelność powietrzą obudowy budynku poprzez izolowanie ścian zewnętrznych, co jeszcze bardziej ogranicza dopływ powietrza zewnętrznego i powoduje syndrom chorego budynku. Jakość powietrza w budynkach wyposażonych w system wentylacji naturalnej jest niska. Dotyczy to przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, w których przebywa jednocześnie duża liczba osób np. szkół, przedszkoli, żłobków, sal konferencyjnych, urzędów czy biur. Na podstawie badań [10], [11], [16], [20] można stwierdzić, że w takich budynkach strumień powietrza zewnętrznego doprowadzany do pomieszczeń (najczęściej przez czasowe otwieranie okien) jest zwykle niewystarczający. W konsekwencji tego stężenie ditlenku węgla znacząco przekracza wymagania normatywne omówione np. w artykule [15]. Rozwiązaniem opisanych problemów jest stosowanie wentylac[...]

 Strona 1