Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Dreszer"

Modelowanie procesowe i ekonomiczne wytwarzania metanolu poprzez zgazowanie węgla kamiennego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę procesowo-ekonomiczną zgazowania węgla kamiennego połączonego z produkcją metanolu w warunkach krajowych. Przedstawiono model procesowy, dla którego opracowano bilans masowy i energetyczny. Określono sprawność procesu oraz zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne. Wyniki obliczeń procesowych były punktem wyjściowym do analizy ekonomicznej. Przedstawiono algorytmy i wyniki szacowania nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji dla instalacji do produkcji metanolu z gazu syntezowego otrzymanego w procesie zgazowania węgla kamiennego. Poddano analizie wpływ kosztów usuwania, transportu i magazynowania CO2, a także kosztów zakupu uprawnień do emisji ditlenku węgla na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia. Process for domestic bituminous coal gasification to MeOH was assessed by economic anal. Generation of energy and material balance, process efficiency and power use for internal needs were taken into account during the simulation. The process calcn. provides useful results for cost estimations. The process was found to be economically efficient under assumption of MeOH prodn. Możliwości szerokiego wykorzystania metanolu wpłynęły w ostatnich latach na znaczący wzrost jego produkcji. Metanol jest ważnym surowcem przemysłu chemicznego na świecie, produkowanym w ilości ok. 30 mln t/r, przy czym ok. 1/3 przetwarza się do formaldehydu, a resztę do eteru metylowo-tert-butylowego (MTBE) i kwasu octowego. Ponadto wytwarza się także z niego estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), kleje i rozpuszczalniki. Duże znaczenie w tym zakresie ma rynek paliw, gdzie metanol może być stosowany jako dodatek do paliw silnikowych pochodzenia naftowego lub perspektywicznie bezpośrednio jako paliwo silnikowe. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat zlikwidowano wszystkie wytwórnie metanolu, a krajowe zapotrzebowanie pokrywane jest wyłącznie poprzez import. W Polsce metanol stosuje się przede wszystkim do produkcji f[...]

Sensitivity of carbon-capture-and-storage systems to a financial risk. Wrażliwość systemów CCS na ryzyko finansowe


  Pulverized coal combustion, integrated gasification combined cycles and natural gas combined cycles-based systems for generation of energy with CO2 capture and storage were analyzed from economic point of view to assess their sensitivity to elec. energy prices and prices of CO2 emission permission. The power plant based on natural gas combined cycles showed the lowest sensitivity to financial risk. Przeprowadzono analizę finansowego ryzyka budowy systemów CCS (carbon capture and storage) w elektrowniach PC (pulverized coal combustion), IGCC (integrated gasification combined cycles) i NGCC (natural gas combined cycles) poprzez wykonanie wariantowych analiz ekonomicznej efektywności technologii CCS w warunkach niepewności i ryzyka. Pakiet energetyczno-klimatyczny zakłada m.in. ograniczenie emisji ditlenku węgla w krajach UE do 2020 r. w odniesieniu do 1990 r. o 20%. Handel uprawnieniami do emisji CO2 ma wspomagać ten cel. Ograniczanie emisji ditlenku węgla w elektrowniach może być zrealizowane poprzez zmianę technologii, zwiększanie sprawności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej oraz zastosowanie technologii usuwania i sekwestracji CO2. Zastosowanie systemów CCS w elektrowniach węglowych PC, IGCC i NGCC związane jest z dużymi nakładami inwestycyjnymi i wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Zaniechanie tych proekologicznych inwestycji wiązać się będzie z ponoszeniem kosztów zakupu praw do emisji ditlenku węgla. Z uwagi na innowacyjny charakter technologii oraz brak pełnoskalowych instalacji CCS współpracujących z blokami energetycznymi istnieje nie-pewność i ryzyko, co do kształtowania się w przyszłości parametrów ekonomicznych wpływających na efektywność przedsięwzięcia. Instalacje CCS Technologie nadkrytyczne wytwarzania energii elektrycznej zaliczane są do nowoczesnych i wysokosprawnych technologii energetycznych. Przez wprowadzenie tych technologii można w miarę szybko [...]

 Strona 1