Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WILCZEK"

Bateria na asymetrię - kompensacja mocy biernej ogranicza koszty i poprawia jakość energii

Czytaj za darmo! »

Kompensacja mocy biernej jest najczęściej stosowaną metodą w ograniczaniu kosztów energii, jak również w poprawie jakości napięcia zasilania. Powszechnie stosowane baterie kondensatorowe przeznaczone są tylko do pracy w układach trójfazowych, w których zachowana jest symetria obciążenia w każdej fazie. Jednak istnieją obiekty, w których przeważają odbiorniki jednofazowe załączane w sposób losowy, co praktycznie uniemożliwia spełnienie warunku symetrii obciążenia. W takich układach standardowe baterie nie spełniają swojej roli i nie zapewniają redukcji opłat za nieskompensowaną energię bierną. Czasami wręcz przeciwnie - stają się źródłem jeszcze większych opłat, gdyż koszty związane z przekompensowaniem są znacznie wyższe niż opłaty za niedotrzymanie zadanego tangensa φ. W ostatnim czasie opłaty za energię znacząco wzrosły, w wyniku czego posiadanie systemu kompensacji mocy biernej przez klientów, którzy w przeważającej mierze użytkują odbiorniki jednofazowe (duże sklepy, minimarkety, małe hotele, stacje benzynowe z zapleczem handlowo-barowym) stało się ekonomiczną koniecznością. Mając na uwadze potrzeby tej grupy klientów, w firmie Twelve Electric opracowano baterię do kompensacji obciążeń niesymetrycznych BK-T-3f wyposażoną w nowy regulator MRM-3f przeznaczony do pracy w układach o znacznej asymetrii obciążenia. Zasady rozliczania za pobór mocy biernej przez odbiorcę regulują odpowiednie ustawy i rozporządzenia [1-3]. Opłacie podlega nadwyżka pobranej energii biernej indukcyjnej ponad ilość wynikającą z tangensa umownego (tgφ0), określanego w warunkach przyłączenia lub umowie. Wartość tangensa umownego najczęściej wynosi 0,4, jednak w uzasadnionych przypadkach może być niższa. Opłaty pobiera się również za pobór energii biernej pojemnościowej (przekompensowanie). Opłatę za ponadumowny pobór energii biernej można znacząco ograniczyć lub całkowicie wyeliminować, stosując baterie do kompensacji mocy biernej. Kompens[...]

Wpływ struktury powłok na bazie tytanu i węgla na właściwości biofizyczne biomateriałów do kontaktu z krwią

Czytaj za darmo! »

Adhezja i aktywacja komórek do powierzchni materiałów o przeznaczeniu na implanty medyczne jest bardzo istotnym zagadnieniem [1, 2]. Parametry strukturalne wytworzonej powłoki kontaktowej istotnie wpływają na interakcję biomateriału z tkanką łączną [3]. Celem prowadzonych prac przez zespół autorów jest wytworzenie nowego, gradientowego materiału o odpowiednich właściwościach strukturalnych i dobrej biozgodności [4]. Przedmiotem realizowanych badań były cienkie warstwy gradientowe na bazie tytanu metalicznego oraz stechiometrycznego TiN i Ti(C, N) nanoszone różnymi metodami, a mianowicie: ablacji laserowej (PLD) [5], magnetronową oraz hybrydową łączącą PLD z magnetronową, głównie na klinicznie stosowany poliuretan [6÷9]. Tematykę poszerzono o powłoki na bazie węgla. W związku szerokim zainteresowaniem podłożami polimerowymi, pokrywanie podłoży metalicznych zostało zminimalizowane. Proces osadzania realizowano w Centrum Laserowym w Austrii, kompleksową diagnostykę strukturalną na podstawie badań XRD, SEM, TEM, HRTEM wykonano w IMIM PAN w Krakowie i w Laboratorium Biofizycznym na Politechnice w Grenoble oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, gdzie prowadzono testy wyznaczenia kinetyki przylegania komórek do materiałów o potencjalnym zastosowaniu biomedycznym. Skonstruowano unikatową aparaturę do badań adhezji komórek w warunkach przepływu medium, na której zrealizowano badania. Dane doświadczalne uzyskuje się na drodze analizy obrazów fluorescencyjnych po przeprowadzonym teście w warunkach kinetycznych i służą one do wyznaczania krzywych kinetycznych. Kompleksowa diagnostyka strukturalna realizowana była metodą rentgenografii strukturalnej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz laserowej mikroskopii konfokalnej i akustycznej mikroskopii skaningowej i miała na celu opis morfologii powierzchni, analizę właściwości fizycznych oraz mechanicznych. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań mikrostrukt[...]

Surface functionalization for tissue analog of blood contacting materials

Czytaj za darmo! »

Blood contacting materials could initiate several processes, which can endanger the life, like the formation of thromboemboli. Properties of new designed materials could minimize influence of the human organism. For blood contact, the biocompatibility requirements are of the highest level of all biomaterial applications, which is due to the continuous blood flow and the high reactivity of blood molecules and cells. Blood contacting materials could initiate several life-endangering processes such as formation of thromboemboli, even in the presence of anti-clotting agents. Thus, our research in the frame of integrated national and international activity is focused on fabrication and diagnostics of materials characterized by reduction or erasing of thrombogenicity. In the last years of material development, lower thrombogenicity was primarily tried to reach by modifying existing material surfaces. Despite the successes in reducing protein and cellular deposits on some materials, this approach do not target to a truly non-thrombogenic surface. Recently, attempts are starting to create self-assembling layers. Such approach is realized in our research activity by the multidisciplinary, international work. Estimation of the cell-material interaction plays an important role in the biomaterial design. Titanium and carbon basis biomaterials, such as diamond-like carbon (DLC), titanium (Ti), and stoichiometric titanium nitride (TiN) as well as titanium carbo-nitrade (Ti(C, N)), seem to be good candidates for future blood-contact applications. These materials were deposited as thin films by the hybrid pulsed laser deposition (PLD) technique to examine the influence of such surfaces on cell behavior. The cell-material reactions were examined in static conditions and then subjected to a dynamical test by application of a radial flow chamber specially design to observe the cell detachment kinetics. Concept of design The concept of design is[...]

 Strona 1