Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr WARDA"

Generator z modulacją częstotliwości jako źródło sygnału testującego dla toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wybrane problemy w stosowaniu generatora z modulacją częstotliwości do badania toru z częstotliwościowym nośnikiem informacji. Zaproponowano warunki które powinien spełnić sygnał generatora w celu zminimalizowania wpływu niedokładności generowanego przebiegu na wyniki badań. Przedstawiono wyniki dla przykładowego modelu toru. Abstract. The paper presents select problems in using a generator with a frequency modulation in order to research on a slotted line with a frequency data carrier. Necessary conditions for the testing signal obtained from the generator which allow minimising its influence on research results are proposed. Results obtained for a model of slotted line are shown. (Generator with frequency modulation as a source of testing signal for a slotted line with a frequency data carrier) Słowa kluczowe: tor z częstotliwościowym nośnikiem informacji, licznik odczytywany "w locie", modulacja częstotliwości Keywords: slotted line with a frequency data carrier, “on the fly" counter, frequency modulation Wstęp Rozwój techniki mikroprocesorowej i miernictwa cyfrowego spowodował, że zastosowanie cyfrowych metod pomiarowych jest coraz powszechniejsze. W systemach pomiarowych coraz częściej stosuje się czujniki pomiarowe z wyjściem częstotliwościowym. Rozwój układów pomiarowych wykorzystujących sygnał częstotliwościowy powodowany jest bardzo korzystnymi cechami tego sygnału. Można do nich zaliczyć: dużą odporność na zakłócenia w porównaniu z sygnałami amplitudowymi; łatwość transmisji na duże odległości za pomocą łącza światłowodowego; prostą komutację tanimi układami, zapewniającą praktycznie bezstratność informacji; łatwość konwersji częstotliwości w postać cyfrową; stosunkowo prostą realizację operacji matematycznych bezpośrednio na sygnale częstotliwościowym. Problem pomiaru parametrów sygnału o zmiennej częstotliwości jest przedmiotem ciągłych badań [1]. Spotykane są różne rozwiązania pomiaru wart[...]

Wybrane problemy z oszacowaniem błędu przetwarzania w torze z częstotliwościowym nośnikiem informacji

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wybrane problemy z oszacowaniem błędu przetwarzania w torze z częstotliwościowym nośnikiem informacji. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące teoretycznej i eksperymentalnej metody oszacowania tego błędu. Przedstawiono problem likwidacji błędu wywołanego przesunięciem fazowym pomiędzy przebiegiem testującym a zmierzonym podczas eksperymentalnej weryfikacji błędu przetwarzania. Zaprezentowano algorytm minimalizacji wpływu przesunięcia fazowego i aplikację realizującą ten algorytm. Abstract. The paper presents select problems in estimation of the conversion error in the slotted line with a frequency data carrier. The estimation influence of component errors on the total error can be carried out by theoretical and experimental ways. Both ways are presented. The problems with conversion error calculation and the phase shift between the testing signal and obtained from a slotted line signal are described. The algorithm and the example application of the phase shift minimisation were proposed. (Selected problems in estimation of the conversion error in a slotted line with a frequency data carrier). Słowa kluczowe: pomiar częstotliwości, tor z częstotliwościowym nośnikiem informacji, błąd przetwarzania, LabVIEW. Keywords: frequency measurement, slotted line with a frequency data carrier, conversion error, LabVIEW. Wstęp Przetwarzanie wielkości mierzonej w częstotliwość (X/f) jest w praktyce pomiarowej dość często spotykanym rozwiązaniem. Niewątpliwie jednym z powodów ciągłego powiększania oferty czujników X/f przez producentów [1] są zalety sygnału częstotliwościowego do których można zaliczyć: łatwą transmisję na duże odległości, łatwą komutację, małą podatność na tłumienie amplitudy i zakłócenia. Przetworniki X/f są stosowane w wielu dziedzinach życia codziennego m.in. do badań tętna, w technice radarowej, w pomiarach temperatury, rezystancji, napięcia itp. Szero[...]

Symulacja przetwornika "napięcie-częstotliwość" w LabVIEW DOI:10.12915/pe.2014.11.37

Czytaj za darmo! »

W wielu realizacjach toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji stosuje się przetworniki typu "napięcieczęstotliwość"( U/f). Z powodu wysokich kosztów lepszym rozwiązaniem dla testów nowych rozwiązań jest symulacja. Do realizacji symulacji przetwornika U/f wykorzystano wyłącznie podstawowe elementy LabVIEW. Takie rozwiązanie daje możliwość łatwej rozbudowy symulatora. Opracowany symulator pozwala na przetwarzanie napięcia z błędem mniejszym niż 0,002%. Zaprezentowano przykładowe wyniki symulacji. Abstract. In many realisation of a slotted line with a frequency data carrier "voltage-to-frequency" (U/f) converters are used. Because testing new construction is expensive, the better way is to evaluate new ideas using simulations. Only basic components of the LabVIEW were used to develop the simulator of the U/f converter. Such approach gives a very elastic diagram, which can be useful for extension of the simulator functionality. Designed U/f converter simulator can convert signals with inaccuracy better than 0,002%. Examples of obtained results are presented. (Voltage-tofrequency converter simulation in LabVIEW). Słowa kluczowe: przetwornik "napięcie - częstotliwość", symulacja przetwornika, LabVIEW. Keywords: "voltage-to-frequency" converter, converter simulation, LabVIEW doi:10.12915/pe.2014.11.37 Wstęp We współczesnych systemach pomiarowych coraz częściej można spotkać przetworniki z wyjściem częstotliwościowym. W tego typu przetwornikach informacja o zmianach przetwarzanej wielkości x(t) jest przekazywana poprzez wartość częstotliwości sygnału wyjściowego przetwornika. Aktualnie szeroko spotykanym w praktyce pomiarowej przetwornikiem pomiarowym z wyjściem częstotliwościowym jest przetwornik "napięcieczęstotliwość" (U/f). Ciągłe poszerzanie zakresu zastosowań tego typu czujników powodowane jest szeregiem charakteryzujących go zalet, do których można zaliczyć: liniowość charakterystyki przetwarzania, dokł[...]

Symulator układu korekty składowej stałej napięcia wejściowego przetwornika "napięcie-częstotliwość" zrealizowany w LabVIEW DOI:10.15199/48.2016.08.14

Czytaj za darmo! »

Przetwarzanie napięcia przemiennego przez przetwornik U/f a następnie sygnału częstotliwościowego w przetworniku "częstotliwośćkod" powoduje powstanie błędu uśredniania, którego wartość zależy od amplitudy i częstotliwości sygnału napięciowego. Spadek wartości chwilowej napięcia zwiększa błąd uśredniania. Zwiększenie składowej stałej w sygnale napięciowym powoduje zmniejszenie błędu uśredniania. Artykuł prezentuje program do symulacyjnej analizy metody poprawy dokładności przetwarzania poprzez korektę składowej w sygnale napięciowym. Abstract. The conversion of the AC voltage by U/f converter and next by “frequency-to-code" converter will cause an averaging error. The value of the averaging error depends on the amplitude and frequency of the input signal. Small value of measured signal increases the averaging error. Increasing the DC component causes dropping of the average error. The article presents developed software, which allow analyze method of the averaging error reducing by the DC component correction. (LabVIEW implementation DC offset correction circuit in the U/f converter). Słowa kluczowe: przetwornik "częstotliwość-kod", przetwornik "napięcie-częstotliwość", tor z częstotliwościowym nośnikiem informacji, pomiar częstotliwości. Keywords: “frequency-to-code converter", “voltage-to-frequency" converter, slotted line with a frequency carrier of information, frequency measurement. Wstęp Artykuł prezentuje program pozwalający na symulacyjną analizę układu poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji. Tego typu tor, ze względu na dużą odporność sygnału częstotliwościowego na zakłócenia oraz dużą liczbę oferowanych czujników z wyjściem częstotliwościowym, jest stosowany w wielu rodzajach pomiarów. Są to między innymi pomiary sejsmiczne, elektrokardiograficzne, pomiary z wykorzystaniem przetworników U/f oraz pomiary radarowe. W pracy zostanie omówiony tor pomiarowy zawierający [...]

Symulacja metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez przetwornik "napięcie-częstotliwość" DOI:10.15199/48.2015.08.16

Czytaj za darmo! »

W artykule prezentuje się efekty symulacji metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji zawierającym przetwornik "napięcie-częstotliwość". Program symulatora opracowano w środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments. Przedstawiono przykładowe efekty symulacji przetwarzania składowych sygnału testowego: sinusoidalnego i prostokątnego. Zaprezentowano wyniki pracy symulatora po zastosowaniu korekty składowej stałej. Abstract. The article presents the results of simulation of constant component correction method for the signal converted by slotted line with a frequency data carrier containing a "voltage-to-frequency" converter. Simulator program developed in the development environment of LabVIEW from National Instruments. Examples of simulation results of processing components of testing signal: sine wave and rectangular are showed. The results from the simulator after a correction constant component are presented. (Simulation of the method for correction of the DC component in the signal processed by the voltage-to-frequency converter). Słowa kluczowe: pomiar napięcia, przetwornik "napięcie-częstotliwość", tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji, LabVIEW. Keywords: voltage measurement, "voltage-to-frequency" converter, slotted line with a frequency data carrier, LabVIEW. Wstęp Przetwarzanie wielkości fizycznych w sygnał o zmiennej częstotliwości, jest rozwiązaniem spotykanym w technice pomiarowej od wielu lat [1] i stale rozwijanym [2]. Istnieje wiele gotowych rozwiązań do odtwarzania informacji zakodowanej w sygnale częstotliwościowym [1]. Ciągle prezentowane są również nowe wyniki badań dotyczące przetwarzania takiego sygnału [3, 4, 5, 6]. Sygnał częstotliwościowy może być przetwarzany dwoma sposobami. Pierwszy to przetwarzanie dwustopniowe: konwersja "częstotliwość - napięcie" i dalej już typowo, kolejne przetwarzanie w p[...]

The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter DOI:10.15199/48.2016.08.19

Czytaj za darmo! »

Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an induction meter is a significant problem of energy companies. Such a magnet, which is drawn close to the induction metering system, affects it operation falsifying its indications and damaging it permanently. The article presents the results of tests aimed at determination of the effect of an external magnetic field on the accuracy of measurements of the induction electricity meter. Streszczenie. Istotnym problemem dla firm energetycznych jest kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego, wpływa na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. W artykule przedstawia się wyniki badań mających na celu określenie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na dokładność pomiarów indukcyjnego licznika energii elektrycznej. (Wpływ silnego zewnętrznego pola magnetycznego magnesu trwałego na dokładność pomiarów indukcyjnego licznika energii elektrycznej). Keywords: inductive watt-hour meter, neodymium magnet, measurement accuracy, stealing electricity. Słowa kluczowe: indukcyjny licznik energii elektrycznej, magnes neodymowy, dokładność pomiaru, kradzież energii elektrycznej. Introduction The indications of induction meters are the basis of determination of the amount of a financial liability between the recipient and supplier of electricity. Therefore, they should provide reliable measurement of the amount of consumed energy. Recently, however, stealing of electricity with a strong neodymium magnet [1 - 6] has been increasing, despite the fact that the design of meters, their performances, and legal metrological control are subject to a number of provisions: the standards [7, 8, 9], the instruction of the Central Office of Measures [10] and regulations [11, 12]. They describe in detail the requirements for electricity meters, but on[...]

Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal DOI:10.15199/48.2018.07.09

Czytaj za darmo! »

The GPS receiver provides an one-pulse-per-second (1 PPS) signal with a very specific period equal to 1 second. Even though it is very precise, this signal is relatively limited due to accidental signal edge position changes caused mainly by the influence of the Earth’s atmosphere on the propagation of satellite signals. On the other hand, an OCXO quartz oscillator with temperature stabilization is characterized by high precision due to its high short-term stability but much lower accuracy due to lower long-term stability. Therefore, synchronizing a local OCXO reference generator to a 1 PPS GPS signal is a simple and efficient way to obtain the reference frequency signal with high accuracy and precision [1, 2, 3]. It requires applying an appropriate method for measuring very small differences in frequency between two impulse signals [4, 5] as well as an appropriate algorithm for retuning a local OCXO generator and synchronizing its output signal to a 1 PPS GPS receiver signal [2, 3]. Measurement of small differences in frequency of reference signals Fig. 1 shows time waveforms explaining the basis for measuring the small difference fgen between the frequency fgen of the local reference generator and the frequency fref of the reference GPS receiver signal [4, 5]. The reference signal with a stable, known frequency fref and the period Tref has the phase ref(t) ramping linearly over time with a speed of the 2 radians per one period: (1) ref ref ( ) 2π T  t  t , where: ref - phase of the reference signal, Tref - period of the reference signal, t - time. Fig.1. Basis for measuring the small frequency differences Local reference generator signal of the similar frequency fgen  fref and the period Tgen is shifted in the phase with respect to the reference signal by the so-called phase time , and its phase gen(t) equals: (2) ( ) ( ) 2π 2 [...]

Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału DOI:10.15199/48.2018.07.31

Czytaj za darmo! »

Bezpośrednie przetwarzanie częstotliwości w kod jest jedną z metod odtwarzania informacji niesionej przez sygnał częstotliwościowy. Taki sygnał wytwarzany jest między innymi przez popularne przetworniki "napięcie - częstotliwość" [1]. W ofercie producentów przetworników pomiarowych znajduje się wiele modeli przetworników różnych wielkości fizycznych w sygnał o zmiennej częstotliwości (X/f). Można znaleźć opracowania gotowych konstrukcji realizowanych w postaci przetworników inteligentnych [2, 3], realizowane są również badania symulacyjne [4, 5] i eksperymentalne [6], ciągle powstają nowe konstrukcje przetworników [7, 8, 9]. Zastosowanie bezpośredniego przetwarzania częstotliwości w kod pozwala, dzięki rezygnacji z pośrednich stopni przetwarzania, na znaczne uproszczenie toru pomiarowego oraz wykorzystanie w transmisji danych sygnału częstotliwościowego. Sygnał ten charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia i spadek amplitudy sygnału oraz, co się wiąże z powyższymi, łatwością przesyłania informacji na duże odległości [3]. W pomiarach stałej częstotliwości sygnału wyjściowego przetwornika wielkości fizycznej w częstotliwość, najprostszym sposobem pomiaru częstotliwości i odczytu wartości mierzonej wielkości fizycznej jest zastosowanie częstościomierza z odpowiednio dobraną skalą, uwzględniającą stałą przetwarzania przetwornika. W przypadku pomiaru zmiennej częstotliwości sygnału wyjściowego przetwornika, będącej wynikiem zmienności wartości mierzonej wielkości fizycznej X, powyższe rozwiązanie już nie będzie pracować poprawnie, ponieważ odczyt na bieżąco jest niemożliwy. Konieczna jest rejestracja kolejnych cykli fazowych [10] przebiegu częstotliwościowego, analiza i wizualizacja w jednostce nadrzędnej, którą może być np. komputer PC [11]. Praca prezentuje przykładową realizację rejestratora częstotliwości sygnału złożonego z przetwornika częstotliwość-kod, wykorzystującego moduł Arduino Mega 2560 z rozszerzoną p[...]

Jonowy laser argonowo-kryptonowy do zastosowań w okulistyce

Czytaj za darmo! »

Laserowe koagulatory stosowane są w okulistyce od wielu lat. Wkoagulatorach pierwszej generacji (lata sześćdziesiąte) stosowane były impulsowe lasery rubinowe generujące milisekundowe impulsy promieniowania o długości fali 694 nm. Po roku 1969 lasery rubinowe, zostały zastąpione jonowymi laserami gazowymi: argonowym i kryptonowym, pracującymi w sposób ciągły na długościach fal 488 i 514 nm ([...]

 Strona 1