Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Rajmund WŁODARZ"

CEMAT Ver. 6.1 w Cementowni ODRA S.A.

Czytaj za darmo! »

Cementownia ODRA S.A. istnieje na rynku producentów cementu ponad 100 lat i łączy w swojej działalności tradycje z nowoczesnością. Zakład ten ciągle doskonali swoje systemy zarządzania i sterowania procesem produkcyjnym. W pierwszym kwartale 2007 roku w cementowni został wdrożony, przez firmę PPH Energo-Silesia Sp. z o.o., nowoczesny system sterowania CEMAT Ver. 6.1.Dotychczas cementownia pos[...]

Protokół komunikacyjny IEC60870-5-101

Czytaj za darmo! »

Polskie Sieci Energetyczne opracowały i konsekwentnie realizują program modernizacji transformatorów i autotransformatorów. Hasłem przewodnim programu jest realizacja zasad RCM (Reliability Centered Maintenance), czyli eksploatacja ukierunkowana na niezawodność.W połowie 2009 roku modernizowany był autotransformator o mocy 160 MVA znajdujący się w SE Jasieniec. Remont tej jednostki wykonał Zakład Usług Technicznych "ENERGOAUDYT" z Radomia, natomiast układ chłodzenia wraz z szafą sterowniczą, akwizycją sygnałów diagnostycznych i udostępnianie danych do Systemu Sterowania i Nadzoru z wykorzystaniem protokółu komunikacyjnego IEC60870-5-101 wykonała firma PPH Energo-Silesia z Zawadzkiego. Układ sterowania Układ chłodzenia zawiera cztery chłodnice typu olej-powietrze "CHOPN-[...]

Modernizacja instalacji w CERPOL-Kozłowice


  CERPOL-Kozłowice Sp. z o.o. to wiodący producent pustaków ceramicznych w kraju. W 2010 roku w zakładzie przeprowadzona została modernizacja instalacji przerobu wstępnego.Celem modernizacji była wymiana przestarzałych szaf sterowniczych na nowoczesne, wyposażone w sterownik PLC układy łagodnego rozruchu (soft start), a przede wszystkim spełniające wszelkie wymagania bezpieczeństwa, które mają na celu minimalizację zagrożeń, jakie może stwarzać maszyna dla człowieka pracującego w jej otoczeniu. W trakcie negocjacji wyłoniono wykonawcę, którym została firma P.P.H. Energo-Silesia Sp. z o.o. Głównym czynnikiem, który przeważył w wyborze były zaproponowane rozwiązania techniczne oparte na aparaturze firmy Siemens oraz duże doświadczenie w branży budowlanej. Całość prac była tak prowadzona, aby zminimalizować postój instalacji przerobu wstępnego. Część prac przygotowawczych, które nie kolidowały z produkcją, np. montaż lokalnych skrzynek sterowniczych czy przygotowanie niektórych tras kablowych, wykonano wcześniej. Natomiast główne prace: demontaż starych szaf, ustawienie nowych, wykona[...]

Monitoring i diagnostyka układów chłodzenia transformatorów

Czytaj za darmo! »

W dużych transformatorach odprowadzanie powstającego podczas pracy ciepła stanowi jeden z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. Pracą poszczególnych chłodnic, których liczba jest uzależniona od wielkości transformatora (mocy cieplnej, którą należy odebrać) steruje wyspecjalizowany sterownik. W praktyce spotyka się różnorodne rozwiązania od najprostszych układów z termometrem kontaktowym po rozwiązania zaawansowane z sterownikami PLC w konfiguracji redundantnej. W przypadku prostych konstrukcji o ewentualnych uszkodzeniach dowiadujemy się, gdy temperatura oleju w górnej warstwie osiąga poziom awaryjny. Wtedy mamy znacznie ograniczony czas na jakąkolwiek reakcję. Abstract One of the most important construction-problem in the large transformers is to release the heat, that arises during the function. The work of the individual transformers, which number depends of the size of the transformer (thermal power, that must be picked up) is controlling by a specialized controller. In the practice we can find diverse solutions, form the simple system with the contact- thermometer to the advanced with PLCcontroller in the redundant configuration. About eventual damages we enquire when the oil temperature in the upper layer, in case of the simple constructions, achieves the emergency level. Then the time for any reaction that we have is limited. (Diagnostics of the cooling systems in the power transformers) Słowa kluczowe: Diagnostyka, transformatory, układy chłodzenia, sterowniki. Keywords: Diagnostics, Transformers, Cooling systems, Drivers. Wstęp Chłodzenie transformatora podczas eksploatacji jest niezwykle ważne i wręcz niezbędne dla zapewnienia niezawodnej i długotrwałej pracy. Ponieważ to właśnie podwyższona temperatura jest podstawowym czynnikiem destrukcyjnie wp[...]

Wykorzystanie energii strat transformatora na cele grzewcze

Czytaj za darmo! »

W dużych transformatorach energetycznych, nawet o bardzo dużej sprawności , odprowadzanie energii strat jest jednym z ważniejszych problemów konstrukcyjnych. W praktyce spotyka się różnorodne rozwiązania sterowania chłodzeniem począwszy od najprostszych z termometrem kontaktowym po rozwiązanie zaawansowane z sterownikami PLC. Przy tych zaawansowanych rozwiązaniach powstała możliwość zaprojektowania i wykonania dodatkowej aplikacji dla stosowanego sterownika, która by sterowała odzyskiem ciepła do celu ogrzewania np. budynku stacji energetycznej lub innych pomieszczeń. W artykule tym przytoczono takie zrealizowane rozwiązanie połączenia remontu układu chłodzenia transformatora wraz z projektem i wykonaniem układu do odzysku ciepła strat na cele grzewcze. Abstract. In large power transformers, even of very high efficiency a dissipation of the lost energy is one of the major structural problems. In practice different control solutions can be used from the simple ones, like contact thermometer to the advanced ones with PLC. Using the advanced solutions creates the possibility of design and creates of additional application for the selected driver which would the recovery of heat for heating the power station buildings or other premises. Such an implemented solution how to connect the overhaul of the transformer cooling system to the fruition of the project and the implementation of a system for heat recovery of lost heat for heating purposes is quoted in this article. (Recovering of the loss of power transformer to heating purposes) Słowa kluczowe: odzysk ciepła, układ chłodzenia, sterowniki PLC. [...]

Wykorzystanie sterowników układu chłodzenia transformatorów energetycznych do ich diagnostyki

Czytaj za darmo! »

Sterowanie układami chłodzenia odbywa się z wykorzystaniem sterowników PLC. Ich możliwości obliczeniowe, komunikacyjne pozwalają realizować nie tylko algorytmy sterowania układem chłodzenia, ale również realizować różnorodne funkcje diagnostyczne. Abstract The control of cooling processes is carried out with the use of PLC drivers. Their computational and communication capabiilities allow us not only to put into operation the algorithms for control of cooling systems, but also to fulfill miscellaneous diagnostic tasks. (The use of controllers in cooling systems of power engineering transformers for diagnostic purposes). Słowa kluczowe: Diagnostyka, transformatory, układy chłodzenia, sterowniki. Keywords: Diagnostics, Transformers, Cooling systems, Drivers. Wstęp Transformatory elek[...]

Płynna regulacja mocy cieplnej układu chłodzenia na przykładzie transformatora 156 MVA DOI:10.15199/48.2015.10.13

Czytaj za darmo! »

Tematem niniejszego opracowanie jest proces sterowania prac􀄅 uk􀃡adu ch􀃡odzenia, którego g􀃡ównym celem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy uk􀃡adu izolacyjnego, przy jednoczesnym ograniczeniu zu􀄪ycia wody. W trakcie eksploatacji uk􀃡ad izolacyjny traci swoje pierwotne w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci nale􀄪y, wi􀄊c do􀃡o􀄪y􀃼 wszelkich stara􀄔, aby proces ten jak najbardziej spowolni􀃼, gdy􀄪 izolacja, która znacz􀄅co utraci􀃡a swój zapas wytrzyma􀃡o􀄞ci mo􀄪e ulec awarii nawet przy niezbyt intensywnym zdarzeniu. G􀃡ówn􀄅 przyczyn􀄅 bezpo􀄞redni􀄅 jak i po􀄞redni􀄅 praktycznie wszystkich zagro􀄪e􀄔 (nag􀃡ych i d􀃡ugotrwa􀃡ych) dla transformatorów jest temperatura jak i tempo jej zmian. W opisywanej aplikacji zastosowano rozwi􀄅zaniu pozwalaj􀄅ce na utrzymaniu w miar􀄊 sta􀃡ej temperatury, pozwala to mi􀄊dzy innymi ograniczy􀃼 migracj􀄊 wody jak i szereg innych negatywnych zjawisk. Abstract. The theme of this development is the process of controlling the operation of the cooling system, whose main objective is to ensure optimal working conditions insulation system, while reducing water consumption. During operation, the insulation system loses its original properties to be, so make every effort to process as much as possible to slow down, because the insulation, which significantly lost its reserve strength may fail, even with very intense event. The main cause of direct and indirect practically all risks (emergency and long-term) for transformers is the temperature and the rate of its change. In the described embodiment, allowing application used to maintain a substantially constant temperature, which allows, inter alia,[...]

 Strona 1