Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"ANTONI BUDNIOK"

Wpływ elektropolimeryzacji tiofenu na proces elektrolitycznego otrzymywania stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Metoda elektrolitycznego otrzymywania materiałów może być stosowana do otrzymania powłok metalicznych, kompozytowych, a także polimerowych. W wyniku zmiany warunków prądowo- -temperaturowych można uzyskać poprawę niektórych właściwości użytkowych powłok. Często o właściwościach powłok decyduje również skład i rodzaj kąpieli galwanicznej: jonowy, cząsteczkowy, granulacja zawiesiny proszku met[...]

Wpływ zawartości kadmu na proces wydzielania wodoru na elektrolitycznych powłokach Cu-Cd

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne otrzymywanie powłok stopowych Cu-Cd na podłożu miedzianym jest przypadkiem odpowiadającym występowaniu zjawisk podpotencjałowych bardziej elektroujemnego składnika stopu na mniej elektroujemnym. Współwydzielanie się w takich warunkach miedzi i kadmu zachodzi przy ciągłym udziale zjawisk podpotencjałowych kadmu na miedzi w procesie zarodkowania i wzrostu ośrodków fazy stopowej[...]

Wpływ polimeru nieprzewodzącego - polietylenu na własności stopu Ni-Mo

Czytaj za darmo! »

Stopy niklu z dodatkiem molibdenu są stosowane jako materiały elektrodowe i charakteryzują się własnościami katalitycznymi w różnych procesach elektrochemicznych, między innymi w procesie wydzielania wodoru [1÷5]. W celu poprawy ich własności katalitycznych, wprowadza się odpowiednie modyfikatory lub przeprowadza obróbkę cieplną [6÷9]. Najczęściej stosowane modyfikatory powłok stopowych to p[...]

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI GALWANICZNYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Zn-Ni-P+Ni

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metody otrzymywania powłok kompozytowych na osnowie cynkowo- -niklowej z wbudowanym proszkiem niklu i zmniejszenie efektu anomalnego osadzania cynku w obecności niklu poprzez zmianę mechanizmu współosadzania jonów tych metali. Opracowano warunki otrzymywania powłok Zn-Ni-P+Ni na podłożu stalowym (0H18N9). Powłoki kompozytowe Zn-Ni-P+Ni otrzymywano z kąpieli amoniakalnej z dodatkiem podfosforynu sodowego oraz proszku Ni. Proces prowadzono galwanostatycznie (j = 7,5 mA·cm-2) stosując różne zawartości proszku Ni w kąpieli (2÷10 g·dm-3). Dla tak otrzymanych powłok kompozytowych określono skład fazowy i chemiczny oraz przeprowadzono badania morfologii powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. W zakresie 2÷10 g&midd[...]

Otrzymywanie i właściwości elektrolitycznych warstw stopowych Zn-Ni osadzanych pulsowo

Czytaj za darmo! »

Warstwy stopowe Zn-Ni otrzymywano metodą elektrolitycznego osadzania z zastosowaniem impulsowego źródła prądu. Jako podłoże zastosowano stal austenityczną (OH18N9). Określono skład fazowy oraz powierzchniowy skład chemiczny warstw stopowych Zn-Ni, osadzonych przy katodowej gęstości prądu jk = 5-25 mA/cm2. Badania strukturalne warstw Zn-Ni wykonano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr fi rmy Philips oraz promieniowanie lampy CuK. Obrazy powierzchni warstw oraz rozkład powierzchniowy pierwiastków otrzymano za pomocą mikroskopu skaningowego JOEL JSH-6480. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano możliwość otrzymywania warstw stopowych Zn-Ni zawierających około 8-9% at. Ni. Zaproponowano optymalne warunki pulsowego osadzania warstw Zn-Ni tj. jk = 20 m[...]

Wpływ dodatków stopowych (B, Zr, Cr) na strukturę i odporność korozyjną stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe24Al w środowisku 0,5 M H2SO4

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe24Al (%wag.) o strukturze typu B2 z różną zawartością mikro- (B-0,008 %, Zr-0,45 %) i makro- (Cr-5,89 %) dodatków stopowych w środowisku 0,5 M H2SO4 w temp. 25°C. Potencjał korozyjny wyznaczony w pomiarach elektrochemicznych dla stopów Fe24Al5,89Cr (Ekor,obl = -565 mV) i Fe24Al0,008B0,45Zr5,89Cr (Ekor,obl = -554 mV) przyjmuje bardziej anodowe wartości w porównaniu do fazy Fe24Al (Ekor,obl = -577 mV). Anodowe zachowanie każdego badanego stopu wykazuje występowanie pasywacji, obserwowane w najszerszym zakresie potencjałów od Epas = -0,25 V do Ekpp = 0,89 V dla stopu zawierającego wszystkie zastosowane dodatki stopowe (B, Zr, Cr). Stop Fe- 24Al0,008B0,45Zr5,89Cr jako jed[...]

 Strona 1  Następna strona »