Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maria Tunkiewicz"

Bezstykowy pomiar zawartości wilgoci w wyprawach tynkarskich z wykorzystaniem promieniowania NIR DOI:10.15199/33.2017.03.08


  Realizacja programu badawczego ukierunkowanego na określenie wpływu buforowania wilgoci w wyprawach tynkarskich na mikroklimat pomieszczeń wymaga monitorowania zawartościwilgociwwarunkach przemieszczającego się frontu zawilgacania, a także cofania się strefy odsychania wilgoci w głąb materiału. Na przykładzie podciągania kapilarnego w okładzinach ściennych wykonanych z płyt g-k, silikatowych, wapienno-perlitowych itp. przetestowano wiele metod pomiarowych. Zadowalające wyniki, potwierdzone pomiarami grawimetrycznymi, uzyskano w przypadku zastosowaniu bezstykowej metody działającej na zasadzie rejestracji zmian pochłaniania i odbijania promieniowania emitowanego w paśmie bliskiej podczerwieni. Na przykładzie analizy rozkładu wilgoci podciąganej kapilarnie przez materiał bezpośrednio kontaktujący się z wodą, a takżewwarunkach higroskopijnego poboruwilgoci z powietrza oceniono dokładność metody w różnych zakresach wilgotności, tj. od nasycenia materiału wodą do wilgotności równowagowej wstanie powietrzno-suchym. Inne testowanemetody pomiarowe, działające na zasadzie pomiaru rezystancji, stałej dielektrycznej czy absorpcji promieniowania mikrofalowego nie dawały możliwościmonitorowania zmieniającej sięwczasie zawartościwilgoci w strefie przypowierzchniowej. Opisany w artykule eksperyment wykazał pełną przydatność metody radiometrycznej. Słowa kluczowe: pomiar bezstykowy, podciąganie kapilarnewilgoci, tynki wewnętrzne, podczerwień.Pomiary i rejestracja zmieniającej się w czasie zawartości wilgoci w materiałach przegród budowlanych zalicza się do trudnych problemówbadawczych i nadal nierozwiązanych w zadowalającym stopniu.Wiadomo, że woda wypełniająca w nadmiarze pory materiałów w przegrodzie wpływa bardzo negatywnie na trwałość i stan mykologiczny przegród. Określenie zawartości wilgoci ma więc w wielu przypadkach kluczowe znaczenie diagnostyczne. Bardzo interesująca jest również ocenamałej zawartościwilgoci, która występuje[...]

Pory butelkowe - charakterystyka, sposoby wyznaczania na przykładzie zaprawy cementowo-wapiennej DOI:10.15199/33.2017.10.19


  Porowatością określa się ogół pustych przestrzeni znajdujących się w ciałach stałych, cechujących się relatywnie małą średnicą w porównaniu z wielkością samego ciała [1]. Ze względu na możliwy ruch płynów w materiale porowatym istnieje wiele podziałów porowatości. Jedna z podstawowych klasyfikacji odnosi się do wielkości porów.Właściwe rozpoznanie wielkości porów ma istotne znaczenie nie tylko przy definiowaniu ruchu ciepła czy wilgoci, ale również określaniu skurczu i pełzania. Zgodnie z Międzynarodową Unią Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry) wyróżnia się: makropory (o średnicy powyżej 50 nm), mezopory (50 ÷ 2 nm) oraz mikropory (poniżej 2 nm). W przypadku makroporów intensywność transportu masy jest w nich duża i może odbywać się konwekcyjny ruch płynów. Mezopory mają duży udział w transporcie kapilarnym, a mikropory mają silne właściwości sorpcyjne [8]. Ważne są połączenia porów ze sobą, jak również z powierzchnią zewnętrzną materiału. Wyróżnia się więc pory przelotowe, nieprzelotowe (ślepe) i zamknięte. Tylko w porach otwartych może zachodzić wymiana masy, a także takie procesy, jak filtracja, dyfuzja czy sorpcja [1]. Istotny jest też podział porów ze względu na kształt. Mogą być pory o kształcie kulistym, cylindrycznym, beczkowatym, butelkowym, szczelinowym oraz ich kombinacje, np. ciała szczelinowo-porowate. Charakterystyka porów butelkowych Klasycznymodel fizyczny ciała porowatego, wykorzystywany w równaniach opisujących właściwości materiałów, zawiera pory otwarte o prostymi regularnymkształcie, takim jak kule lub cylindry, jednak doświadczenia wskazują, że w materiałach mogą dominować pory z licznymi przewężeniami [6, 9], m.in. pory butelkowe. W bardzo prostym modelu taki por może zostać zdefiniowany jako kapilara mająca wąskie wejście do zbiornika o większej średnicy (rysunek 1). Średnica oraz długość wlotuma istotnywpływnamożliwość oraz intensywn[...]

 Strona 1