Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karina HORZELSKA"

Wpływ warunków kucia na mikrostrukturę stopów magnezu gatunku AZ31 i AZ61 DOI:10.15199/24.2015.8.5


  W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie stopami magnezu, szczególnie w zastosowaniach na elementy środków trans- ące ce rodków transportu. Dotyczy to głównie budowy samolotów, przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn czy sprzętu gospodarstwa domowego. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej stopów magnezu AZ 31 i AZ 61 na mikrostrukturę. Badane stopy zostały poddane procesowi kucia na prasie śrubowej F1736A (400T). Dla oceny podatności do kształtowania warunkach przemysłowych stosowano różne temperatury kucia 350°C, 410°C, 450°C oraz chłodzeniu na powietrzu i w wodzie. W makrostrukturze zaobserwowano pęknięcia wzdłuż granicy stref odkształcenia głównie w stopach chłodzonych w wodzie. Przeprowadzone badania zostaną wykorzystane do opracowania technologii kształtowania odkuwek ze stopów magnezu w warunkach Zakładzie Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w Świdniku In recent years there has been an increasing demand for magnesium alloys, particularly to apply it in elements of transport vehicles. It mainly refers to construction of airplanes, automotive industry, and construction of machines or home appliances. This article presents the tests results of the influence of parameters of heat-plastic treatment of magnesium alloys AZ31 and AZ61 on the microstructure. Tested alloys were subject to forging on screw press 􀀩1􀀚36A 􀀋􀀗􀀓􀀓T􀀌. 􀀩or the assessment of susceptibility to shaping in industrial conditions various tem- peratures of forging were applied, namely 35􀀓°C, 􀀗1􀀓°C and 􀀗5􀀓°C. Additionally both air and water cooling methods were used. Crackings along the boundaries of deformation areas were observed in macrostructure mainly in alloys cooled in water. Conducted tests will be used to prepare shaping technology from magnesium alloy in industrial conditions in ZOP Co. L[...]

Analiza mikrostruktury i właściwości stali wysokomanganowej X45MnAl20-3 z efektem TWIP kształtowanej w procesie obróbki cieplno-plastycznej


  Rozwój takich gałęzi przemysłu, jak przemysł motoryzacyjny czy militarny koncentruje się w ostatnich latach na prowadzeniu prac badaw- czych w obszarze nowych wysokomanganowych stali z grupy AHSS. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują określoną wartość EBU, a tym samym charakterystyczny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP), indukowane odkształceniem bliźniakowanie mechaniczne (efekt TWIP) oraz indukowane odkształceniem tworzenie mikropasm ścinania (efekt MBIP). W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej na wybrane właściwości oraz strukturę austenitycznej stali X45MnAl20-3 wykazującej efekt TWIP. Badana stal została wyprodukowana na drodze klasycznego odle- wania do miedzianego krystalizatora, uzyskując wlewki o wymiarach 100×100 mm, które poddano walcowaniu w 4 przepustach na końcową grubość 12 mm i 3 mm. Temperatura końca walcowania wynosiła 950°C, a blachy po ostatnim przepuście chłodzono w powietrzu oraz wodzie. Przeprowadzono analizę struktury i właściwości mechanicznych otrzymanych blach oraz analizę wpływu parametrów odkształcenia plastycznego na strukturę badanej stali w próbach ściskania w zakresie temperatury 850°C÷1100°C. Wykazano, że badana stal ma dobre własności wytrzymałościowe oraz bardzo korzystną odkształcalność. W próbach ściskania ujawniono, że równowaga pomiędzy procesami umacniania i odbudowy struktury ustala się podczas odkształcania stopu we wszystkich temperaturach, a zmiany mikrostruktury wskazują na zachodzenie efektów charakterystycznych dla procesów dynamicznej odbudowy w trakcie odkształcania na gorąco badanej stali The development of such industries as automotive and military focus in recent years to conduct research in the area of new highmanganese steel from a group of AHSS. Depending on the content of Mn, Al and Si these steels exhibit specific SFE value and thus the characteristic deformation[...]

Analiza struktury i właściwości dwufazowej stali austenityczno-ferrytycznej MnAl poddanej procesowi obróbki cieplno-plastycznej DOI:10.15199/24.2015.2.3


  Obecnie wiele ośrodków badawczo-naukowych koncentruje swoje prace w obszarze nowych wysokomanganowych stali z grupy AHSS. W pracy dokonano oceny właściwości tych stali o strukturze austenityczno-ferrytycznej po obróbce cieplno-plastycznej. Stale różniły się zawartością węgla, manganu i aluminium. Zasadniczym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów obróbki cieplnej, temperatury końca walcowania i szybkości chłodzenia w celu uzyskania relacji wytrzymałość-plastyczność. Analizę struktury przeprowa- dzono wykorzystując techniki mikroskopii świetlnej, a ocenę właściwości wytrzymałościowych przeprowadzono na podstawie wyników ze statycznej próby rozciągania blach. Recently many research centers focus in the area of new high manganese steel from a group of AHSS. In the paper, two grades of high-manganese steels with aluminum after a thermo-mechanical treatment were studied. Steel grades with an austenitic-ferritic structure with various contents of carbon, manganese and aluminum were selected for the studies. The main goal of the work was to define the most preferable parameters of heat treatment, rolling finish temperature and cooling rate in order to obtain the most favorable strength-ductility relation for the examined steels. The structural analysis was carried out using optical microscopy techniques. The evaluation of strength properties was carried out based on the results of static tensile test of steel sheets. Słowa kluczowe: wysokomanganowa stal austenityczno-ferrytyczna, obróbka cieplno-plastyczna, właściwości mechaniczne Key words: high manganese austenitic-ferritic steel, thermo-mechanical treatment, mechanical properties.Wprowadzenie. Wysokowytrzymałe manganowo- -aluminiowe stale austenityczne i austenityczno-ferry- tyczne ze względu na ich doskonałe połączenie wyso- kich właściwości mechanicznych i dobrej plastyczności stanowią znaczący potencjał w aplikacjach na ele- menty konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjny[...]

 Strona 1