Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Hull"

Hydrogen production by steam reforming of ethanol. Parowy reforming etanolu jako źródło wodoru


  A review, with 49 refs., of the process conditions and catalysts of EtOH-to-H2 conversion. Etanol pozyskiwany z biomasy (bioetanol) jest efektywnym i przyjaznym środowisku nośnikiem energii odnawialnej. Opisano metodę otrzymywania wodoru z bioetanolu poprzez parowy reforming etanolu (PRE). Przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący procesu PRE, katalizatory stosowane w tym procesie oraz wyniki prac dotyczących PRE. Na podstawie przeglądu literaturowego oraz badań własnych określono wymagania dotyczące optymalnych właściwości katalizatora PRE. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost ograniczeń i niedogodności związanych ze stosowaniem paliw kopalnych. Spalanie węgla lub paliw wytwarzanych z ropy naftowej wiąże się z emisją wielu szkodliwych substancji do środowiska, szczególnie CO2. Ponadto, zasoby paliw kopalnych, chociaż ogromne są jednak skończone. Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, efektywnych i bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska odnawialnych nośników energii. Wodór jest jednym z tych nośników energii, z którymi wiąże się nadzieje na złagodzenie niedoboru "czystej energii". Może on być wytwarzany m.in. z surowców odnawialnych, np. z biomasy lub przy użyciu energii odnawialnej, np. energii wiatru. Ze względu na duże trudności i niedogodności związane z magazynowaniem (przewożeniem) wodoru w postaci gazowej lub ciekłej, proponuje się wytwarzanie go z bioetanolu, bezpośrednio przed silnikiem (ogniwem paliwowym), dla którego jest paliwem. Etanol jest łatwo biodegradowalny, odnawialny oraz nie sprawia zagrożeń podczas transportu. Parowy reforming metanolu (lub etanolu) jest atrakcyjną metodą wytwarzania wodoru dla małych, rozproszonych użytkowników i w przypadkumetanolu doczekał się wielu aplikacji. Metanol, ze względu na dużą wartość stosunku H/C, jest korzystnym surowcem do wytwarzania wodoru.[...]

Hot desulfurization of coal gases with Fe-Zn and Zn-Ti oxides-based sorbents Wysokotemperaturowe odsiarczanie gazu ze zgazowania węgla przy użyciu sorbentów na bazie tlenków Fe-Zn i Zn-Ti


  Mixed Zn and Ti or Fe oxides were granulated with clay binders, calcinated at 900°C, analyzed for phase compn., texture and ability to redn., then used as sorbents for removal of H2S from a model gas made by coal gasification at 400-600°C. The Zn-Fe sorbents were active only below 410°C while the Zn-Ti sorbents were active up to 600°C. The addn. of Co and Ni to the sorbents resulted in an increase in their sorption capacity. Przedstawiono wyniki badań sorbentów na bazie mieszanych tlenków cynku i tytanu (ZT) oraz cynku i żelaza (CZ) do usuwania siarkowodoru z gorącego gazu ze zgazowania węgla. Wyniki pomiarów TPR-H2, XRD oraz pojemności sorpcyjnej wykazały, że sorbenty typu ZT mogą być stosowane w temp. do 600°C, natomiast sorbenty typu CZ w temperaturach nie przekraczających 410°C. Obie grupy sorbentów umożliwiają zmniejszenie zawartości H2S w gazie modelowym od wartości 5000 ppmv do 5-10 ppm (GHSV = 1000 h-1). Określono wpływ dodatku innych metali na właściwości sorpcyjne sorbentów oraz wpływ rodzaju lepiszcza na ich wytrzymałość mechaniczną. Zgazowanie stanowi efektywną metodę konwersji węgla do energii elektrycznej i chemikaliów. Gaz ze zgazowania węgla, po usunięciu zanieczyszczeń, może być użyty do zasilania turbin gazowych lub jako surowiec do syntez chemicznych. Przykładem efektywnej technologii generowania energii z węgla jest proces IGCC1). Celem zgazowania jest otrzymywanie gazu bogatego w CO i H2, jednak zwykle jest on zanieczyszczony pyłem, smołami, amoniakiem i siarkowodorem. Skład ten zmienia się w zależności od surowca, konstrukcji reaktora zgazowania, rodzaju utleniacza i temperatury procesu. Obecność niektórych składników ogranicza lub uniemożliwia wykorzystanie gazu, dlatego musi on być oczyszczany. Niezależnie od przeznaczenia, z gazu musi być usunięty pył, H2S (wraz z innymi związkami siarki, np. CS2, COS), metale alkaliczne i ciężkie, chlorowodór, fluorowodór i amoniak. Typowym sposobem usuwania zwią[...]

Roztwory stałe CexZr(1-x)O2 jako nośniki katalizatorów parowego reformingu etanolu DOI:10.15199/62.2018.8.6


  Wodór to "czysty" nośnik energii, który uważany jest za atrakcyjną alternatywę dla paliw kopalnych, gdyż charakteryzuje się bardzo wysoką wartością opałową (120-142 MJ/kg)1) a produktem jego spalania jest tylko woda. W skali przemysłowej wodór wytwarza się głównie w procesach parowego reforming gazu ziemnego oraz zgazowania węgla2), ale coraz większe zainteresowanie jako surowce do wytwarzania wodoru wzbudzają materiały odnawialne, takie jak biomasa, bioetanol i glicerol3). Szczególnie atrakcyjnym surowcem wydaje się bioetanol: jest odnawialny, mało toksyczny oraz relatywnie tani w produkcji, a ponadto łatwy do transportu i magazynowania.Efektywną metodą konwersji etanolu do wodoru jest parowy reforming etanolu (PRE). Ten endotermiczny proces można ogólnie opisać reakcją (1)4): CH3CH2OH + 3H2O → 6H2 + 2CO2 ΔH0 298 = 174 kJ/mol (1) W rzeczywistości proces PRE jest znacznie bardziej złożony i w zależności od warunków (temperatura, katalizator, GHSV) może zachodzić szereg innych reakcji: dekompozycja etanolu (2): CH3CH2OH → CO + CH4 + H2 ΔH0 298 = 49 kJ/mol (2) reforming etanolu do gazu syntezowego (3): CH3CH2OH + H2O → 2CO + 4H2 ΔH0 298 = 256 kJ/mol (3) odwodornienie etanolu do aldehydu octowego (4): CH3CH2OH → CH3CHO + H2 ΔH0 298 = 68 kJ/mol (4) odwodnienie etanolu do etylenu (5): CH3CH2OH → C2H4 + H2O ΔH0 298 = 45 kJ/mol (5) reakcja Boudouarda (6): 2 CO → CO2 + C ΔH0 298 = - 171,5 kJ/mol (6) metanizacja (7): 3H2 + CO → CH4 + H2O ΔH0 298 = - 206 kJ/mol (7) odwrotny reforming parowy metanu (8): 4 H2 + CO2 → CH4 + 2H2O ΔH0 298 = - 165 kJ/mol (8) 97/8(2018) 1265 Prof. dr hab. inż. Janusz TRAWCZYŃSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Paliw tej uczelni. Specjalność - kataliza stosowana, technologia katalizatorów i procesów rafineryjnych. kon[...]

A proposal of a wasteless method for biomass conversion to electricity Propozycja bezodpadowej metody konwersji biomasy do energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.6.28


  A new concept for optimum biomass gasification and biogas purifn. was developed in 2 options. Opracowano koncepcję konwersji biomasy do energii elektrycznej, kładąc szczególny nacisk na kwestię zawracania powstających produktów ubocznych i ciepła do procesu. Dokonano optymalizacji układu zgazowania biomasy, w wyniku których uzyskano ciągłą produkcję gazu o stabilnych parametrach. Rozważono dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów biomasowych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego. Biomasa to materia organiczna pochodzenia roślinnego (lub z odpadów) o dużej zawartości celulozy, hemicelulozy oraz ligniny. Jest ona obecnie uważana za atrakcyjne źródło energii, paliw oraz półproduktów dla wielu dziedzin gospodarki. Na całym świecie obserwuje się wzrost zainteresowania rozwijaniem metod wykorzystujących biomasę do tych celów1). Technologie konwersji biomasy do chemikaliów bazują głównie na procesie fermentacji oraz na takich procesach termochemicznych, jak spalanie, upłynnianie, zgazowanie i piroliza2). Biomasa pochodzi z odpadów leśnych i rolniczych, miejskich odpadów drzewnych oraz specjalnych upraw (głównie roślin energetycznych). Mniejsze znaczenie mają komunalne odpady stałe oraz odpady przemysłowe. Zgazowanie biomasy jest stosowane do produkcji gazu o małej i średniej wartości opałowej, gazu syntezowego lub wodoru. Podczas II Wojny Światowej niewielkie zgazowarki produkowały gaz do napędzania pojazdów i generatorów prądu elektrycznego. W późniejszych latach zainteresowanie zgazowaniem biomasy zmalało, jednak obecnie tematyka ta przeżywa renesans niemal na całym świecie. Idea wytwarzania energii elektrycznej w agregatach zasilanych gazem ze zgazowania biomasy cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy z tego względu, że tą metodą można uzyskać najwyższy wskaźnik przetworz[...]

 Strona 1