Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Wiewióra"

STYKI ELEKTRYCZNE AgSnBi WYTWARZANE KOMBINOWANĄ METODĄ CWS + HE DOI:11.15199/67.2015.10.17


  W artykule badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków. Słowa kluczowe: styki elektryczne, mikrostruktura, własności elektryczne AgSnBi ELECTRICAL CONTACTS PRODUCED BY COMBINED METHOD CEC + HE The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts was investigated. An alternative method of producing material with AgSnBi powder is consolidation by using two SPD methods: cyclic extrusion compression and hydrostatic extrusion. Very good consolidation of samples and the occurrence of a nanometric structure was observed. The studies revealed good electrical properties that do not change even after multiple cycles, however, a tendency to self-sticking of contacts was noted. Keywords: electrical contacts, microstructure, electrical properties Wstęp Styki elektryczne najczęściej produkowane są metodami metalurgii proszków (prasowanie i spiekanie) oraz przez topienie, odlewanie i obróbkę plastyczną materiału stykowego (walcowanie na zimno i na gorąco, ciągnienie na zimno, wyciskanie na gorąco). Wadą zastosowania metody metalurgii proszków jest trudność w osiągnięciu właściwego stopnia konsolidacji oraz pozostająca na cząstkach proszków warstwa tlenkowa. Innym sposobem produkcji styków może być plastyczna konsolidacja proszku stopowego z materiału cechującego się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną. Podczas procesu plastycznej konsolidacji proszek metaliczny przekształca się w litą formę metalu o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych, a następnie może być kształ[...]

Effect of heat treatment on quality and properties of solid bonded 6061 aluminum alloy DOI:10.15199/28.2017.1.6


  In these studies, the effect of heat treatment on solid bonded AA6061 aluminium alloy has been investigated. The examined material in the form of powder and rapidly solidified ribbons was subjected to pre-compacting and extrusion carried out at elevated temperature. As a reference material, a billet from the solid AA6061 alloy was subjected to the same procedure. Samples of obtained profiles were subjected to the subsequent heat treatment operation. Surface quality and mechanical properties of materials before and after annealing were compared. The increase in mechanical properties was accompanied by a well visible post-heat treatment blistering effect. Key words: heat treatment, solid bonding, aluminium alloy.1. INTRODUCTION High popularity of Al-Mg-Si alloys in the extrusion industry is mainly derived from their unique properties such as high specific strength, good corrosion resistance, and excellent formability. Furthermore, the heat treatability of these alloys allows improving their mechanical properties though at the cost of ductility [1, 2]. Technical literature provides rich information on the kinetics of Al-Mg-Si precipitation strengthening [3÷7]. According to [8], the precipitation sequence can be divided into the following stages: Al SSS → clusters of Si/Mg → GP zones → β″ → (βʹ + U2 + U1 + Bʹ) → β In the early phase of heat treatment, “clustering" of Si and Mg atoms occurs inside the saturated solid solution (Al SSS) and is followed by subsequent dissolution of Mg clusters and formation of Mg/Si co-clusters. These structural changes lead to exothermic effects and changes in electrical properties [4]. GP zones are the first important metallic phase that arises during precipitation strengthening and is stabilized by high silicon content [9]. The major hardening effect in Al-Mg-Si alloys is attributed to the presence of the needle-shaped β″ phase[...]

STRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTU Al-Cu WYTWORZONEGO W PROCESIE WYCISKANIA WSPÓŁBIEŻNEGO DOI:10.15199/67.2017.2.2


  W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syntezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 1070 o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 1 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt o osnowie aluminiowej, na przekroju którego występowały pierścienie miedziane. Przeprowadzono obserwacje struktur oraz przełomów otrzymanej prasówki z użyciem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, wraz z analizą składu chemicznego EDX. Określono rozkład mikrotwardości metodą Vickers'a na przekroju kompozytu oraz zmiany gęstości metodą Archimedesa na jego długości. Badania wykazały dobry stopień połączenia komponentów oraz brak porowatości. Jednakże, zaobserwowano różnice w rozmieszczeniu zbrojenia na długości wyrobu. Stwierdzono wystąpienie dyfuzji i w jej wyniku powstanie fazy międzymetalicznej typu Cu2Al. Słowa kluczowe: kompozyty Al-Cu, konsolidacja plastyczna, SEM THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Cu COMPOSITE PRODUCED BY DIRECT EXTRUSION An article was made to produce a fibrous metal-metal composite material in the process of direct extrusion. The starting material for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result of this process, a solid rod with aluminium matrix and copper rings embedded in the cross-section was produced. Studies of the obtained extrudate included structure examinations were carried out by light microscopy and SEM/EDX on fractures of the extrudate with an analysis of the chemical composition. The distribution of Vickers microhardness was determined on the composite section, while changes in the density were measured by Archimedes principle over the entire length of the rod. Studies have shown a strong bond formed between the individual composite components. Absence of[...]

 Strona 1