Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Smol"

Kompaktowany ("ciężki") tripolifosforan sodu DOI:


  W technologiach produkcji proszków piorących w postaci tabletek, środków kompaktowych, koncentratów i superkoncentratów ważnym etapem stały się procesy służące zwiększaniu gęstości nasypowej gotowego produktu. Należą do nich kompaktowanie, granulacja na mokro oraz wytłaczanie lub kształtowanie. Obserwuje się także wyraźną tendencję doskonalenia metod produkcyjnych w celu uzyskiwania również półproduktów o zwiększonych gęstościach nasypowych. Tripolifosforan sodu (TPFS) ze względu na swoje właściwości (zdolność sekwestracji jonów wapnia i magnezu, deflokulacji i dyspersji cząstek brudu oraz emulgacji tłuszczu) znalazł zastosowanie jako komponent syntetycznych środków czyszczących, w tym nowoczesnych środków do prania typu compact1-3). Oprócz odpowiedniej zawartości faz krystalicznych (Faza I i Faza II), stopnia hydratacji, rozpuszczalności i granulacji, powinien on mieć dużą gęstość nasypową. TPFS otrzymywany jest w wyniku trzech procesów chemicznych, a ciąg technologiczny składa się z części mokrej i suchej1-3). W części mokrej kwas fosforowy neutralizowany jest sodą. Stosunek molowy Na2O:P2O5 (TM) dla procesu neutralizacji wynosi ok. 1,67. W wyniku tego procesu otrzymuje się mieszaninę ortofosforanów, w której na 1 mol fosforanu(V) sodu przypadają 2 mole fosforanu(V) disodu. W części suchej instalacji produkcyjnej ma miejsce suszenie i kalcynacja fosforanów. W czasie suszenia mieszanina fosforanów(V) sodu ulega kondensacji do pirofosforanów. Powstała mieszanina pirofosforanów sodu (diwodoropirofosforanu disodu i pirofosforanu tetrasodu) kondensuje w procesie kalcynacji tworząc tripolifosforan sodu (trifosforan(V) pentasodu, TPFS)3, 4). Parametry procesu suszenia i kalcynacji wpływają na właściwości fizykochemiczne otrzymanego produktu. Temperatura kalcynacji jest parametrem decydującym o stosunku masowym Fazy I do Fazy II w produkcie końcowym5-8). Tripolifosforan sodu wytwarzany jest najczęściej metodą rozpyłowo- piecową pole[...]

ZAŁOŻENIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE PRODUKCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SEE) DOI:10.15199/67.2019.8.2


  Gospodarka o obiegu zamkniętym - GOZ (ang. circular economy) jest systemem gospodarczym Unii Europejskiej (UE), w którym produkty i zasoby są bardziej racjonalnie wykorzystywane, a odpady, jeśli powstają, stają się cennym surowcem [7, 8]. Komisja Europejska (KE) w swoich komunikatach dotyczących GOZ podkreśla, że przechodzenie na GOZ jest kluczowym elementem realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [6]. Ponadto, KE wyraźnie wskazuje, że proces transformacji w kierunku GOZ dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu, i świadomego zaangażowania zarówno organów ustawodawczych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, jak i samych konsumentów [9]. Jedną z gałęzi przemysłu, który jest szczególnie uwzględniany w zapisach KE dotyczących GOZ, jest sektor produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), który generuje z roku na rok coraz większą ilość e-odpadów [11], czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), takiego jak: komputery, lodówki, telewizory, telefony komórkowe i inne [8]. Z uwagi na to, iż e-odpady są jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE oraz zawierają surowce krytyczne i materiały szla- 64 nr 8 8-14 8 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 8 9 ?? budowanie tzw. społeczeństwa recyklingu poprzez zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania, ??wspieranie grupowania działań mających na celu zapobieganie przeznaczaniu produktów ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa), ?? stymulowanie warunków sprzyjających bardziej racjonalnym wyborom konsumentów poprzez oferowanie usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących alternatywę dla posiadania produktów na własność [7]. W grudniu 2015 r. KE przedstawiła plan działania UE dotyczący GOZ [8], w którym wskazała 54 działania mające na celu pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwest[...]

WSPÓŁPRACA NA RZECZ WDRAŻANIA ZAŁOŻEŃ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE METALI DOI:10.15199/67.2019.9.1


  WPROWADZENIE Przeciętny obywatel OECD zużywa 46 kg zasobów dziennie w tym 10 kg biomasy, 18 kg surowców niemetalicznych, 13 kg paliw kopalnych i 5 kg metali [19]. W raporcie UNEP Global Resource Outlook 2019 podkreślono, iż od 1970 r. wykorzystanie zasobów potroiło się, w tym nastąpił pięciokrotny wzrost zużycia surowców niemetalicznych i 45% wzrost zużycia paliw kopalnych. Wskazano również, iż do 2060 r. całkowite zużycie surowców może się podwoić osiągając poziom 190 mld ton (obecnie 92 mld), powodując 43% wzrost emisji gazów cieplarnianych [25]. Konieczne jest zatem wdrożenie idei, która minimalizowała wytwarzanie odpadów przy jednoczesnym utrzymaniu jak najdłuższej wartości dodanej z produktów, materiałów i zasobów w gospodarce, co jest przesłaniem GOZ. Takie działania podejmowane są na całym świecie, stąd powstało już wiele dokumentów strategicznych, planów, które mają zapewnić efektywną oraz skuteczną politykę na rzecz promowania GOZ na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Komisja Europejska (KE) od 2014 r. pracuje nad wdrożeniem GOZ do systemu gospodarczego Unii Europejskiej (UE). Do tej pory KE przedstawiła trzy główne komunikaty w tym zakresie - pierwszy w 2014 r. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów dla Europy" [12], w 2015 r. Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym [13] i w 2018 r. Monitorowanie gospodarki o obiegu zamkniętym [15]. Ponadto, w marcu 2019 r. KE przedstawiła kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego w 2015 r. planu działania na rzecz GOZ [24], w którym podkreśla, iż wszystkie z 54 działań w kierunku GOZ zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Równolegle, wezwała państwa członkowskie do opracowania krajowych dokumentów wyznaczających kierunki procesu transformacji w poszczególnych państwach. Coraz więcej krajów publikuje oficjalnie przyjęte dokumenty w tym zakresie. Większość z nich znajduje się równ[...]

Gospodarka o obiegu zamkniętym - znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski DOI:

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jako nowe wyzwanie, rozszerzające realizację idei zrównoważonego rozwoju. Istotą koncepcji GOZ jest utrzymanie możliwie jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów w gospodarce oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, a także jak efektywniejsze zagospodarowanie powstających odpadów (zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami). W ujęciu produktowym GOZ obejmuje cały cykl istnienia produktu, tj. od pozyskania i przetworzenia surowca, przez projektowanie produktów, produkcję, konsumpcję, po gospodarowanie odpadami. Realizacja GOZ wymaga nie tylko wdrożenia nowych procesów planowania i zarządzania w przedsiębiorstwach, ale i zmiany zachowań i akceptacji społecznej. Badania ankietowe prowadzone od marca do czerwca 2017 roku wśród pełnoletnich mieszkańców województwa małopolskiego miały na celu zidentyfikowanie postaw i zachowań dotyczących GOZ. Obiektem badań były opinie wyrażane przez losowo wybrane osoby pracujące, studiujące i uczące się oraz grupę seniorów na temat sposobów realizacji idei GOZ i zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań umożliwiły rozpoznanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu małopolskiego[...]

 Strona 1