Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Bajno"

Trwałość i bezpieczeństwo użytkowania pozostałości średniowiecznych fortyfikacji DOI:10.15199/33.2015.05.10


  Mury obronne, będące pozostałością dawnych fortyfikacji, są obecnie ogólnodostępnymi zabytkami użytkowymi i jednocześnie pełnowartościowymi obiektami budowlanymi w rozumieniu Ustawy [5]. W artykule, w dużym skrócie, omówiono problemy związane z utrzymaniem tych budowli, dla których nie jest możliwe wypracowanie uniwersalnych metod wzmacniająco-naprawczych. Za przykład posłużyły pozostałości dwóch średniowiecznych murów obronnych Opola i Koźla. Słowa kluczowe: fortyfikacje, mury, wzmacnianie, monitoring, eksploatacja.Okres, w którymobiekt zachowuje swojewłaściwości użytkowe, jest miarą jego trwałości. Trudno obecnie oceniać wartość użytkową średniowiecznych fortyfikacji, które w założeniach swoich "twórców" miały przyjmować na siebie szczególne obciążenia wyjątkowe i z których doskonale sięwywiązały, natomiast niezupełnie oparły się obciążeniom środowiskowym, a także ingerencji człowieka. Ich czas świetności zakończył się wmomencie, kiedy przestały pełnić funkcje obronne i rozpoczął się etap naturalnej degradacji będącej wynikiem zaniedbań oraz działań inwazyjnych.Obecnie, obiekty te są nadal powszechnie uznawane za trwałe imasywne, tworzące zwartą i spójną całość. Rozwiązania stosowane w murach obronnych Mury ob[...]

Wpływ termomodernizacji na stan połączeń warstw fakturowych i nośnych ścian warstwowych DOI:10.15199/33.2016.04.25


  Wartykule omówiono problembezpiecznej eksploatacji budynków mieszkalnych wykonanych w technologiach półuprzemysłowionych w drugiej połowie XX w., ze względu na trwałość połączeń warstw fakturowych ścian zewnętrznych z ich elementami nośnymi. Utrata nośności takich połączeń nie zagrozi bezpośrednio bezpieczeństwu obiektów, lecz mogłaby doprowadzić do odrywania się ich okładzin zewnętrznych. Dowolność lub uniwersalność rozwiązań w stosowaniu technologii dociepleń nie zawsze będzie korzystna ze względu na procesy fizykalne [1] zachodzące we wnętrzu przegród i wpływ tych procesów na korozję materiałów budowlanych. Słowa kluczowe: termomodernizacja, korozja, trwałość przegród.Aktualne przepisy [3] nakładają obowiązek ograniczania strat ciepła w przegrodach przez stałe obniżanie wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] ścian do 0,25W/m2Kdo końca 2016 r.; 0,23W/m2K od 2017 r. i 0,20W/m2K od 2021 r. Termomodernizację budynków i ewentualne jej skutki omówiono na przykładzie dwóch technologii, powszechnie stosowanych w drugiej połowie ubiegłego wieku, tj. "wielkiej płyty" (W-70) (rysunek 1a i b) i "wielkiego bloku" (WB) (rysunek 1c i d). Symulację procesów zachodzących we wnętrzu ścian przeprowadzono przy założeniu braku dodatkowego docieplenia oraz w przypadku dwóch wariantów ocieplenia - z[...]

Wybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia DOI:10.15199/33.2019.03.05


  Problemtrwałości, bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowego dotyczy każdego obiektu budowlanego, niezależnie od jego funkcji, konstrukcji oraz wieku. Po zakończeniu procesu budowlanego następuje okres eksploatacji, czyli proces zużywania się technicznego i funkcjonalnego obiektów. Można go spowolnić przez właściwe ich utrzymywanie zgodnie z przeznaczeniem (art. 5.2 ustawy [3]) i reagowanie na zmiany zachodzące w czasie eksploatacji. Właściwymi wymaganymdziałaniemjest przeprowadzanie oceny stanu technicznego obiektów w okresie ich eksploatacji. Obowiązki wynikające z przepisów Ustawa [3] ani przywoływane przez nią przepisy wykonawcze nie precyzują zakresu i metod sporządzania oceny stanu technicznego, poza wytycznymi przeprowadzania przeglądów okresowych [4]. Podstawą prawidłowego sporządzenia oceny stanu technicznego jest m.in. wiedza i doświadczenie własne, znajomość technologii stosowanych wcześniej i obecnie, a także ustalenie zakresu bezpiecznej ingerencji w istniejącą strukturę obiektów. Ponadto uważamy, że ocena stanu technicznego budynku i budowli powinna również uwzględniać pakiet norm, na podstawie których te obiekty zrealizowano. Bardzo często w takiej ocenie pomijane są procesy fizyczne i oddziaływania klimatyczne, takie jak promieniowanie słoneczne czy zmiana temperatury. To sprawia, że jest onamało przydatna, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistego stanu konstrukcji. Każda ocena powinna być[...]

Zniszczenia muru przy pałacu w Mosznej jako przykład destrukcji środowiskowej zabytkowych konstrukcji liniowych DOI:10.15199/33.2015.11.50


  W artykule poruszono bardzo istotny problem dotyczący dbałości o obiekty historyczne. Zaniechanie tego obowiązku bezpośrednio przenosi się na postępujące pomniejszanie się tych cennych zasobów. Na podstawie opisanego w artykule przypadku wskazano na los wartościowych obiektów budowlanych (niejednokrotniewyglądających namałowartościowe), które zniknęły z naszego otoczenia główniewskutek błędów i zaniedbań popełnionych przez człowieka. Pomimo tego, że często wyglądają masywnie, to nie są w stanie "same" oprzeć się obciążeniom środowiskowymi nieuzasadnionymingerencjomdestrukcyjnym. Tematemartykułu jest zdiagnozowanie i analiza przyczyn zniszczenia fragmentu zabytkowego muru wygradzającego teren stadniny pałacu wMosznej (fotografia 1) (woj. opolskie), obecnie Stadniny Koni Moszna. Słowa kluczowe:mury, destrukcja,monitoring,wzmacnianie, zabytki.Fragment zabytkowego muru wygradzającego teren stadniny pałacowej w Mosznej (fotografia 1) w 2011 r. uległ zawaleniu na odcinku ok. 22 m, natomiast na początku 2012 r. uszkodzenie to powiększyło się do ok. 57m. Mur wykonano w ok. 1910 r. z ceramicznej cegły pełnej, ułożonej na zaprawie wapiennej i z wapiennymi wyprawami (fotografia 2). Składa się on z zadaszonych, powtarzalnych przęseł, połączonych filarami ustawionymiwrozstawie ok. 7,1m, którewykończono łagodnymi, czterospadowymi daszkami. Wmiejscu katastrofy mur miał wysokość o ok. 2,45 m powyżej poziomu terenu (od strony stadniny koni).Wykonano go o regularnymprzekroju prostokątnym, pogrubionym w strefie cokołowej (rysunek 1). Mur ponad terenem (powyżej cokołu) ma grubość 25 cm, natomiast w strefie cokołowej -ok.38cm.Bezpośrednią przyczyną jego nagłego zawalenia się nie był wiek ani naturalne zużycie techniczne, lecz wpływ czynnikówśrodowiskowych połączony z zaniedbaniami dotyczącymi przeglądów i napraw, a także dopuszczenie do dodatkowego obciążenia naziomu w sąsiedztwie muru. Po 110 latach eksploatacji stan techniczny badane[...]

Bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie awarii konstrukcji stalowej masztu antenowego DOI:10.15199/33.2016.03.17


  Wartykule przedstawiono analizę uszkodzeńmasztu antenowego, zlokalizowanego w gęstej zabudowie miejskiej. Przeprowadzona wnikliwa okresowa ocena stanu technicznego pozwoliła wykryć uszkodzenia w miejscach trudno dostępnych i niewidocznych z poziomu terenu. Naprawa uszkodzonych elementów, a także dalszy monitoring konstrukcji, uchroniły maszt przed tragiczną w skutkach katastrofą budowlaną. Słowa kluczowe: maszt antenowy, katastrofa budowlana, naprawa, przegląd okresowy.Ustawa Prawo budowlane [5] wraz z przepisami związanymi zobowiązuje zarządców obiektów budowlanych, m.in. do wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych naturalnym lub przyspieszonym zużyciem technicznym, nagłym oddziaływaniem środowiska, pojawieniem się obciążeń nieprzewidzianych przez projektanta czy niedbalstwem wykonawcy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów usytuowanych w zabudowiemiejskiej, w pobliżu ruchu pieszego lub zmechanizowanego. Zgodnie z Eurokodem 0 [3], obiekty zlokalizowane w takich miejscach powinny mieć wyższą niż przeciętna klasę niezawodności, gdyż konsekwencje ich zniszczenia mogą być duże. W artykule opisano maszt antenowy z 1992 r. o wysokości[...]

Place zabaw - ogólne wymagania bezpieczeństwa w świetle przepisów i norm DOI:10.15199/33.2017.05.24


  Wartykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące produkcji, montażu i eksploatacji, w tym technicznej kontroli i konserwacji, urządzeń stosowanych na placach zabaw. Omówiono przepisy prawne oraz wymagania normowe dotyczące tych urządzeń, w kontekście ich bezpiecznego użytkowania z udziałem dzieci. Słowa kluczowe: plac zabaw, bezpieczeństwo, przegląd okresowy.Ustawa Prawo budowlane [10] zobowiązujewłaścicieli i zarządców obiektów budowlanych do dbałości zarówno o budynki, jak i ich otoczenie. W corocznym komunikacie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o ustawowym obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowników oraz urządzeń na placach zabawpodane sąwpolskich normach. O ile są one znane producentomtych urządzeń, o tyle wiedza inżynierów bywa niedostateczna, o czymkilkakrotnie przekonali się autorzy.Celemartykułu jest przybliżenie najważniejszych przepisóworaz norm i wynikających z nich obowiązków. Podstawowe wymagania prawne Pojedyncze urządzenia, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele czy zjeżdżalnie umieszczane na placach zabaw są obiektami małej architektury. Definicja zawarta w art. 3 Prawa budowlanego wraz z orzecznictwem sądowym [11] zawęża je do grupy niewielkich urządzeń o funkcji rekreacyjnej o nieuciążliwym charakterze, pełniących[...]

Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków DOI:10.15199/33.2017.11.50


  Nie każdą technologię docieplania obiektów budowlanych można stosować wprost na każde podłoże i w każdych warunkach. Podstawą wdrożenia konkretnych rozwiązań powinna być analiza cieplno-wilgotnościowa przegród, uwzględniająca m.in. ich budowę oraz warunki eksploatacji, zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Pominięcie tych aspektów niejednokrotnie doprowadza do skutków pokazanych na fotografii 1, które nie występowały przed termomodernizacją budynku. Większość eksploatowanych obiektów nie ma dokumentacji projektowych, dlatego też każda decyzja o przeprowadzeniu ich termomodernizacji powinna być poprzedzona inwentaryzacją architektoniczną, ustaleniem liczby oraz rodzaju warstw przegród, a także określeniem warunków, w jakich jest i będzie eksploatowany obiekt oraz jego poszczególne pomieszczenia. Wówczas ze znacznie większym prawdopodobieństwem będzie można uniknąć skutków pokazanych na fotografii 1. W artykule przeprowadzono analizę przypadku, gdy w budynku docieplony zostaje, od strony zewnętrznej lub wewnętrznej, tylko jeden z jego fragmentów lub np. jeden lokal. Bezspornie skutecznym rozwiązaniem jest umieszczanie nowych warstw termoizolacji po zewnętrznych stronach przegród. Istnieją jednak sytuacje, kiedy takiej możliwości nie będzie. Wówczas pozostaje wybór zastępczego rozwiązania, np. wprowadzenia termoizolacji na wewnętrzne powierzchnie przegród [1]. Pomimo tego, że efekt ciepłochronny obu rozwiązań będzie porównywalny, to na przegrody i cały obiekt będą miały wpływ procesy zachodzące w jego wnętrzu, spowodowane kondensującą się tam wilgocią, skutkującą w okresie późniejszym pojawieniem się korozji biologicznej oraz szkodami mrozowymi. Procesy te będą wpływały na komfort użytkowy budynków lub ich wydzielonych części, a także na ich trwałość. Analiza wybranych przypadków częściowego docieplenia przegród zewnętrznych Analizie poddano fragment części parterowej budynku, docieplone[...]

Rewitalizacja historycznych konstrukcji kratownicowych na przykładzie estakady żelbetowej z 1911 r. DOI:10.15199/33.2018.05.08


  Coraz częściejmamy do czynienia z nieświadomym lub nawet celowym doprowadzaniem wartościowych budynków i budowli do stanu ruiny, przyzwalając tym samym na ich eliminację z krajobrazu. Przykładem zapobiegania takimdziałaniomjest rewitalizacja estakady galerii taśmy kamienia, której właścicielemjest Cementownia ODRAS.A. w Opolu. Rewitalizację należy rozumieć jako przywrócenie do życia. Oznacza to działanie polegające na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celemjest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do zmiany funkcji. Przez rewitalizację konstrukcji budowlanych należy rozumieć przywrócenie im wymaganego stanu technicznego, z zachowaniem walorów, które je charakteryzowały pierwotnie. Szczególnego znaczenia pojęcie to nabiera w odniesieniu do historycznych obiektów przemysłowych. Omawiana estakada wchodzi w skład historycznego kompleksu Cementowni ODRA S.A. pochodzącej z przełomu XIX/XX w. i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wymaganiem konserwatorskim było maksymaln[...]

Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie DOI:10.15199/33.2017.11.14


  Wartykule zaprezentowanoprzyczyny awarii i możliwości naprawy uszkodzonej podstawy szybu najstarszej windy w Grudziądzu. Została ona zainstalowana podczas realizacji budynkuw1890 r., a przestała funkcjonować po IIwojnie światowej. Winda jest starsza od rzekomo najstarszej windy w Europie, znajdującej się w Słupsku, pochodzącej z początku XX w. [2]. Zachowana dokumentacja archiwalna (poniemiecka) obejmuje jeden przekrój budynku z ciągami kanalizacyjnymi, wykonany w innym miejscu budynku niż rozważane. Obecnie kamienica, awraz z nią zabytkowa winda należą do prywatnego właściciela. Opis stanu istniejącego Inwentaryzowany fragment budynku zlokalizowany jest w południowo-zachodnim ciągu zwartej zabudowy przy ul. LegionówwGrudziądzu.Wobrębie posesji można wydzielić: ■ podpiwniczony, piętrowy (czterokondygnacyjny, z poddaszemużytkowym) budynekmieszkalno- usługowy (wczęści parterowej wyodrębniony jest lokal usługowy, tj. krawiecki warsztat rzemieślniczy); ■ przyległy do budynku teren podwórza; ■ przyległą do budynku część ul. Legionów; ■ nawierzchnię asfaltową i fragmentarycznie brukową (torowisko) wraz z chodnikiem dla pieszych, wyłożonym płytami chodnikowymi oraz asfaltową ścieżką rowerową. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dwuspadowym dachem z lukarną. Budynek zorientowany jest równolegle do ul. Legionów. Ściany, zarówno nośne, jak i działowe zostały wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściana frontowa budynku jest wykończona tynkiem, z licznymi ubytkami i rysami (fotografia 1). Płyty chodnikowe przylegają bezpośrednio do cokołu przyziemia poza wejściem do budynku, które stanowi jednocześnie wjazd. Na rysunku 1 przedstawiono rzuty oraz przekroje rozważanej części budynku sporządzone zgodnie z wykonaną inwentaryzacją. Podstawa szybu windy jest konstrukcją betonową, której podporę stanowi podciąg, będący jednocześnie oparciem rozpatrywanego PROBLEMY REMONTOWE[...]

Problemy związane z rewitalizacją historycznych konstrukcji wsporczych na przykładzie Chaty Chrystkowskiej DOI:10.15199/33.2017.05.15


  Wartykule, na podstawie studiumpojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chatywChrystkowie, przedstawiono problemdotyczącywielu obiektówhistorycznych,wprzypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrznywygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznymzużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie dominimumingerencjiw" atrakcyjność" historyczną obiektów, które niekonieczniemuszą być zabytkami.Problememnatomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację. Słowa kluczowe: renowacja, rewitalizacja, fundamenty, słupy, drewno, postarzanie.Podstawą do podjęcia prezentowanej tematyki była konieczność rewitalizacji budynku Chaty Chrystkowskiej, pochodzącej z drugiej połowy XVII w., która w rzeczywistości została ograniczona do elementów posadowienia podcienia budynku i wymiany odcinków słupów długości ok. 30 cm. Prace przeprowadzono na podstawie uzgodnionej z konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej [2]. Budownictwo tradycyjne jest nierozerwalnie związane z: jakością,[...]

 Strona 1