Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Podedworna"

ABC oczyszczania ścieków komunalnych

Czytaj za darmo! »

Oczyszczanie ścieków komunalnych polega na usuwaniu z nich zanieczyszczeń pływających i zawieszonych oraz substancji organicznych, a także związków azotu i fosforu, które odprowadzane wraz ze ściekami do wód przyczyniają się do ich wtórnej eutrofizacji. WPolsce niezbędny stopień oczyszczania ścieków odprowadzanych do odbiorników naturalnych określa aktualnie obowiązujący akt prawny, którym obecnie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 stycznia 2009 r. Wymagania prawne Wymagania dotyczące ścieków oczyszczonych zawarte w rozporządzeniu odniesiono do pięciu wskaźników zanieczyszczeń (ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny) i zróżnicowano w zależności od wielkości oczyszczalni (wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców - RLM**) i rodzaju odbiornika (gleba[...]

Kierunki ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce polegało na ich składowaniu (łącznie z rekultywacją składowisk), rekultywacji terenów innych niż składowiska lub rolniczym wykorzystaniu. Wprowadzenie istotnych zmian w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej wymuszających znaczące ograniczenie składowania osadów ściekowych (Dyrektywa Rady 99/31/WE z 26.04.1999 r.) oraz wprowadzających istotne ograniczenia (w stosunku do warunków Dyrektywy 1986/278/EWG) w rolniczym wykorzystaniu osadów z określoną zawartością wybranych substancji organicznych (Dokument Roboczy Unii Europejskiej ENV.E.3/LM), spowodowały zmiany w prawodawstwie polskim, a w ślad za tym konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zagospodarowania osadów spełniających najnowsze wymogi prawn[...]

Metodyka wyznaczania maksymalnego odwodnienia osadu z wykorzystaniem lejka Büchnera

Czytaj za darmo! »

Odwadnianie jest ważnym elementem przeróbki osadów ściekowych, pozwalającym na znaczące zredukowanie ich masy i objętości. Efektywność procesu odwadniania zależy nie tylko od warunków prowadzenia procesu, ale przede wszystkim od proporcji udziału objętościowego poszczególnych rodzajów wód (woda wolna, porowa, kapilarna, związana biologicznie) oraz wielkości i struktury cząstek tworzących osad. Kiedy do praktyki oczyszczalni ścieków wprowadzono dezintegrację osadów, głównie w celu wspomagania efektywności procesu ich fermentacji, pojawiły się pytania o właściwości filtracyjne osadów poddawanych stabilizacji beztlenowej z udziałem osadów wstępnie dezintegrowanych. Z czasem pytania te zaczęto stawiać także w odniesieniu do osadów pofermentacyjnych poddawanych dezintegracji bezpośrednio przed ich odwadnianiem. Głównym celem dezintegracji jest bowiem zniszczenie ich pierwotnej struktury, dyspersja tworzących ich cząstek, a w przypadku osadów nadmiernych nawet liza komórek mikrorganizmów. Ta głęboka ingerencja w strukturę osadu, z jednej strony pozwala na uwolnienie wody porowej, a nawet związanej biologicznie w komórkach drobnoustrojów (co usprawiedliwia oczekiwanie na uzyskanie zwiększonego stopnia odwodnienia osadu), z drugiej strony powoduje pojawienie 18 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ WRZESIEŃ 2010 się nieistniejącej wcześniej frakcji bardzo drobnych cząstek sprzyjających szybkiej kolmatacji przegrody filtracyjnej. W oczyszczalniach ścieków o osiągnięciu granicznego stopnia odwodnienia osadu decydują warunki hydrodynamiczne panujące w różnych urządzeniach do odwadniania oraz możliwości minimalizacji negatywnych zjawisk towarzyszących filtracji osadów ściekowych (poprzez system sterowania instalacją). W badaniach laboratoryjnych, które zwykle towarzyszą pracy obiektów rzeczywistych, a czasem ją wyprzedzają, z braku modeli ściśle odwzorowujących urządzenia do odwadniania wykorzystywane w skali technicznej, stosuje się m[...]

Badania wstępne nad biodegradacją ścieków pralniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad podatnością na biodegradację mechanicznie podczyszczonych ścieków pralniczych. Analizowane ścieki zawierały zanieczyszczenia pochodzące ze środków piorących, wybielających, odplamiających, zmiękczających i neutralizujących, co znajdowało odzwierciedlenie w wysokim stężeniu substancji powierzchniowo czynnych (SPC), związków organicznych wyrażonych che[...]

Dyskusja sposobów oceny efektywności biochemicznych procesów jednostkowych zachodzących podczas oczyszczania ścieków w reaktorze typu SBR

Czytaj za darmo! »

Najczęstszym sposobem oceny efektywności oczyszczania ścieków jest jej wyrażanie bezwzględnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni lub procentem ich usuwania w stosunku do stężeń w ściekach surowych. W warunkach nieprawidłowej pracy oczyszczalni, a także podczas jej rozruchu, taki sposób oceny sprawności działania obiektu jest często niewystarczający, a koniecznoś[...]

Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze sbr ze złożem ruchomym

Czytaj za darmo! »

W wyniku narzuconych przez prawo międzynarodowe coraz bardziej surowych wymagań co do jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiorników naturalnych, od conajmniej 15. lat obserwuje się w świecie działania w kierunku ulepszania istniejących technologii oraz stałe zainteresowanie nowymi rozwiązaniami, które jako wysoko efektywne i w najwyższym stopniu niezawodne, a przy tym ekonomic[...]

Zależność efektywności usuwania azotu w sekwencyjnym reaktorze ze złożem ruchomym od wzrostu bakterii nitryfikacyjnych w błonie biologicznej

Czytaj za darmo! »

Technologia MBSBBR (z ang. Moving Bed Sequencing Batch Biofilm Reactor) jest modyfikacją klasycznego układu SBR, polegającą na zastosowaniu w reaktorze ruchomego złoża, na którym w miejscach nie narażonych na działanie sił ścinających (wynikających z intensywnego mieszania ścieków i wzajemego uderzania o siebie cząstek nośnika) dochodzi do wykształcenia się błony biologicznej. Ta w istocie zupełnie naturalna, bo niczym nie wspomagana, immobilizacja komórek mikroorganizmów na stałym nośniku, utrudnia ich przechodzenie do fazy ciekłej i w konsekwencji gwarantuje, że drobnoustroje zasiedlające błonę zawsze pozostają w reaktorze. Sprzyja to wzrostowi mikroorganizmów o długim czasie generacji, między innymi bakterii nitryfikacyjnych. Bezpośrednią konsekwencją tego faktu jest możliw[...]

 Strona 1  Następna strona »