Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KUC"

Zgorzelina rutylowa na tytanie

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania dwuetapowego utleniania z użyciem izotopu tlenu 18O, eksperymentów markerowych oraz obserwacji mikroskopowych zgorzeliny w obszarze krawędziowym dla tytanu. Z badań tych wynika, że warstwa rutylu pozostająca w bezpośrednim kontakcie z metalem narasta w wyniku dominującej, odrdzeniowej dyfuzji tytanu, podczas gdy tworząca się z upływem czasu warstwowa zgorzelina TiO2 wykazuje makrodefekty, które są drogami dordzeniowej dyfuzji cząsteczkowego tlenu. Słowa kluczowe: tytan, mechanizm utleniania, zgorzelina warstwowa Rutile Scale on Titanium The paper presents the results of two stages of oxidation with the use of 18O oxygen isotope as well as marker experiments and microscopy observations of the scale on titanium in the edge area. These investigations indicate that the rutile layer which remains in direct contact with the metal grows via the predominant outward diffusion of titanium atoms, while the TiO2 lamellar scale formed on titanium after a longer time has macrodefects, which are inward diffusion paths for molecular oxygen. Keywords: titanium, oxidation mechanism, lamellar scale.Wstęp W latach 80. ubiegłego wieku zaczęto intensywnie badać stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu tytan-glin, głównie pod kątem ich zastosowania w wysokiej temperaturze, jako lekkie tworzywo konstrukcyjne [1, 2]. Z tego względu ponownie zaczęto interesować się zagadnieniami podstawowymi, dotyczącymi kinetyki i mechanizmu narastania zgorzeliny na tytanie. Wysokotemperaturowym utlenianiem tytanu zajmowano się w latach 60. ubiegłego wieku, ale wiedza o tym zjawisku okazała się niedostateczna do zrozumienia efektów korozyjnych obserwowanych na stopach na osnowie faz międzymetalicznych z układu TiAl. Niektóre nowe wyniki badań okazały się sprzeczne z założeniami wcześniejszych modeli, które dotyczyły mechanizmu transportu masy w zgorzelinie powstającej na tytanie. Stąd wzięła się potrzeba przeprowadzenia badań uzupeł[...]

Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych DOI:10.15199/40.2016.5.7


  Wielowarstwowe minerały ilaste są szeroko badane jako potencjalne sorbenty do pochłaniania różnych gazów, w tym agresywnych gazów powodujących korozję. W niniejszej pracy smektyt 2:1 (złoże Krzeniów) został wykorzystany jako materiał bazowy do otrzymywania spieków - sorbentów ceramicznych. Proces absorpcji H2S został zbadany na złożu spieków smektytowych z wykorzystaniem mieszanki gazów Ar/H2S zawierającej 450 ppm siarkowodoru. Morfologia otrzymanych sorbentów została określona z wykorzystaniem SEM. Skład chemiczny i fazowy sorbentów badano technikami EDX, XRF i XRD. Koncentracja siarki w sorbencie po pracy w atmosferze zawierającej H2S została określona techniką XRF. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wzrost temperatury spiekania sorbentów ceramicznych na bazie smektytu wpływa niekorzystnie na ich zdolność pochłaniania H2S. Słowa kluczowe: sorbent smektytowy, spiekanie, H2S Smectite sorbents designed for the removal of H2S from corrosive atmospheres Multilayered clay minerals have been widely studied as potential sorbents for the absorption of various gases including the aggressive ones that cause corrosion. In the present work smectite 2:1 (Krzeniów deposits) has been used as the base material for obtaining sinters - ceramic sorbents. The absorption process of H2S was studied on a smectite sinter deposit using a mixture of Ar/H2S gases containing 450 ppm of hydrogen sulfide. Morphology of the obtained sorbents was determined with the use of SEM. The chemical and phase composition of sorbents were examined with EDX, XRF, and XRD techniques. Sulfur concentration in sorbent after work in an atmosphere containing H2S was determined by XRF technique. Research findings have shown that an increase in sintering temperature of ceramic sorbents based on smectite unfavourably influences their ability to absorb H2S. Keywords: smectite sorbents, sintering, H2S1. Wstęp Siarkowodór jest agresywnym gazem, którego obecność sprzyja korozji[...]

 Strona 1