Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Tomala"

Wzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych DOI:10.15199/33.2015.07.19

Czytaj za darmo! »

Wiele obiektów inżynierskich wymaga prac naprawczych lub przebudowy. Często najlepszym rozwiązaniem przy wzmacnianiu obiektów jest użycie konstrukcji z blach falistych (fotografia 1, rysunek 1) o różnych parametrach: rur spiralnie karbowanych o fali 68 x 13mm oraz 125 x 26 mm, konstrukcji wielopłaszczowych o fali 200 x 55 mm (fotografie 2 i 3), a ostatnio nawet o bardzo głębokim przetłoczeniu 381 x 140 mm. Wzmacnianie/naprawa[...]

Przegląd krajowych konstrukcji gruntowo-powłokowych dużej rozpiętości DOI:10.15199/33.2016.04.13


  Konstrukcje gruntowo-powłokowe zastosowano po raz pierwszy pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. (badania na poligonie wojskowym w Bornym Sulimowie). Z upływem czasu stały się coraz bardziej popularne.Wpłynęło na to wiele czynników, m.in. proste i stosunkowo szybkie projektowanie, nieskomplikowane wykonawstwo oraz bardzo korzystna relacja ceny do jakości. Gwałtowny wzrost zastosowania konstrukcji gruntowo-powłokowych nastąpił na drogach kołowych i kolejowych po powodziach na Dolnym Śląsku w latach 1997 i 1998, kiedy rozpoczęto usuwanie szkód. Pozytywne doświadczenia inwestorów, wykonawców i projektantów przekuły się na wspólny sukces. Początkowo projektowano głównie przepusty o niewielkiej średnicy, po czym zaczęto przekraczać coraz większe przeszkody. W artykule przedstawiono wybrane obiekty dużej rozpiętości zrealizowane w Polsce. Przykłady W czasie "powodzi tysiąclecia" w 1997 r. zniszczone zostały dwa kamienne mosty łukowe przez rzekę Bystrzycę Dusznicką. Do ich odbudowy wykorzystano konstrukcje ze stalowych blach falistych o przekroju s[...]

Przejścia dla zwierząt w konstrukcji z podatnej blachy falistej SuperCor SCA-35

Czytaj za darmo! »

Ekologiczne przejścia dla zwierząt umożliwiają swobodną migrację zwierząt na terenach podzielonych liniami kolejowymi, autostradami itp. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły zaprojektowanie i wybudowanie dwóch takich przejść na linii kolejowej E-20 z Berlina przez Poznań, Warszawę, Terespol do wschodniej granicy Polski. Ze względu na duże natężenie ruchu na linii technolo[...]

Most ACROW 700XS tymczasowa przeprawa przez rzekęWartę

Czytaj za darmo! »

Projekt budowlany i wykonawczy tymczasowego mostu objazdowego ACROW 700XS [1] wraz z drogą tymczasową na potrzeby budowy obiektu docelowego przez rzekęWartę w ciągu DWnr 481 wm. Rychłocice (Łask-Widawa) wykonałViaCon Polska Sp. z o.o. na zlecenie firmy BergerBau.KonstrukcjamostuACROW700XS stanowiwłasność firmyViaCon Sp. z o.o. i została wydzierżawiona na czas inwestycji.Ustrój nośnymostu stanowi konstrukcja składanaACROW700XS wsystemieBaileya, przeznaczona do wielokrotnej budowy tymczasowych dwudźwigarowych mostów drogowych, z jazdą dołem. Składa się z dwuści[...]

Obciążenie próbne mostu tymczasowego ACROW 700XS


  Próbne obciążenie mostuACROW 700XS przez rzekęWartę w miejscowości Rychłocice (więcej w miesięczniku "Materiały Budowlane" 7/2013) zostało wykonane na podstawie projektu próbnego obciążenia mostu tymczasowego opracowanego przez pracownię projektową firmyViaCon Polska Sp. z o.o. Celem próbnego obciążenia statycznego było sprawdzenie, czy konstrukcja przęseł mostu ma odpowiednią sztywność i czy nie jest ona mniejsza niż założona w projekcie mostu oraz czy przęsła pracują pod wpływem obciążenia w sposób sprężysty i czy nie następuje narastanie nadmiernie dużych odkształceń i przemieszczeń trwałych. Poddanie mostu obciążeniu o wielkości zbliżonej do maksymalnej wg normy obciążeń charakterystycznych (klasa obciążeń C wg PN-85/S-10030) stanowić miało sprawdzian jego bezpiecznego użytkowania w warunkach przeciętnych, w których zdecydowana większość[...]

Żelbetowe prefabrykowane obiekty inżynierskie CON/SPAN DOI:10.15199/33.2015.04.15


  Początki stosowania prefabrykowanych betonowych obiektów mostowych sięgają lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia, kiedy szwajcarski inżynier Dr. Werner Heierli prowadził prace projektowe nad smukłymi łukami żelbetowymi obsypanymi gruntem. Systemłuków betonowych jego autorstwa został zaaprobowany przez Szwajcarską Dyrekcję Dróg i zaproponowany do realizacji obiektu w ciągu budowanej autostrady nr 1. W celu weryfikacji przyjętych założeń teoretycznych inwestor zażądał przeprowadzenia testów wytrzymałościowych na obiekcie w skali rzeczywist[...]

Budowa w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego w ciągu LK7 DOI:


  Wartykule zaprezentowano możliwości wykonania w pełni prefabrykowanego obiektu inżynieryjnego z elementów żelbetowych w ramach dokumentacji zamiennej "Przejście dla pieszych w km87+947 z przejazdem", który jest częścią inwestycji "LK7 Lot B Warszawa - Dorohusk". Głównym zadaniem obiektu jest umożliwienie bezkolizyjnego przejścia pieszymoraz przepuszczenie drogi gminnej nr 131222W (klasa techniczna D) pod nasypem kolejowym. Obiekt został zaprojektowany na obciążenie klasy LM71 zgodnie z PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Charakterystyka konstrukcji Fundamenty wykonano w formie prefabrykowanych ław żelbetowych z betonu C40/50 o wymiarach w planie 11,60 x 3,50 m posadowionych bezpośrednio na gruncie. W celu uciąglenia prefabrykatów fundamentu przeciągnięto pręty zbrojeniowe przez otwory technologiczne, a następnie po ustawieniu konstrukcji nośnej przęsła wypełniono wolne przestrzenie mieszanką betonową C30/37. Konstrukcję noś[...]

Metody projektowania konstrukcji z blach falistych


  Dynamiczny rozwój budownictwa drogowego w Europie Środkowej sprowadził z krajów o rozwiniętej sieci dróg setki nowych nieznanych dotąd technologii. Jedną z nich są rury i konstrukcje podatne z blach falistych zwane konstrukcjami gruntowo-powłokowymi. Konstrukcje podatne z blach falistych o niewielkiej grubości wykorzystują otaczający je grunt jako element nośny, którego sposób wbudowania stanowi istotę tej technologii. W porównaniu z klasycznymi konstrukcjamimostowymi, gdzie oddziaływanie gruntu zasypowego z reguły dociąża projektowaną konstrukcję, w przypadku obiektów z blach falistych dzięki zasypce gruntowej zwiększa się nośność. Przy wdrażaniu konstrukcji podatnych z blach falistych w krajach Europy Środkowej początkowo korzystano z dorobku krajów Ameryki Północnej (USA i Kanada), gdzie technologia ta ma swój rodowód. Stamtąd też pochodzi również wiele metod projektowania konstrukcji podatnych, m.in.: Ring Compression Theory; Iowa Formula; Ontario Code; AASHTO; SCI Duncana; CHBDC (Canadian Highway Bridge Design Code). Rozpowszechnianie technologii w Europie przyniosło kilka kolejnych europejskich metod projektowania: Szkocką; Vaslestada; Koppela & Glock’a. Obecnie w Europie projektuje się konstrukcje podatne wg większości wymienionych metod, ale coraz powszechniejsze i śmielsze zastosowania konstrukcji doprowadziły do sytua[...]

 Strona 1