Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA PANEK"

Otrzymywanie i właściwości korozyjne powłok stopowych Zn-Mn


  Elektrolityczne powłoki stopowe Zn-Mn otrzymywano w kąpieli siarczanowo-cytrynianowej, w warunkach galwanostatycznych. Określono morfologię powierzchni, skład fazowy, skład chemiczny oraz odporność korozyjną osadzonych powłok. Stwierdzono, że właściwości powłok Zn-Mn zależą zarówno od warunków prądowych ich osadzania jak i stężenia jonów Mn2+ w kąpieli galwanicznej. Przeprowadzone badania wykazały możliwość otrzymania elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Mn, zawierających 0,2÷9% at. manganu. Spośród badanych powłok Zn-Mn, najwyższą odporność korozyjną wykazała powłoka zawierająca 9% at. manganu, osadzona przy gęstości prądowej j = 50 mA·cm-2 w kąpieli galwanicznej o wyższej zawartości jonów Mn2+ (0,9 M). Słowa kluczowe: powłoki Zn-Mn, elektroosadzanie, odporność korozyjna The production and corrosion properties of Zn-Mn coatings The Zn-Mn coatings were obtained under galvanostatic conditions, from a sulfate-citrate bath. The surface morphology, phase and chemical composition and the corrosion resistance of deposited coatings were investigated. It was found that these properties of the Zn-Mn coatings depends on both current conditions of deposition and Mn2+ ions concentration in a galvanic bath. The possibility of obtaining of electrolytic Zn-Mn coatings containing from 0,2 to 9% at. of manganese was shown. The Zn-Mn coating containing 9% at. Mn, deposited [...]

ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Zn+Ni

Czytaj za darmo! »

Elektrolityczne powłoki kompozytowe Zn+Ni były otrzymywane drogą współosadzania cynku z proszkiem niklu na podłoże stalowe, z kąpieli na bazie chlorku cynku, w której proszek niklowy był dyspergowany poprzez mechaniczne mieszanie roztworu. Elektroosadzanie prowadzono w warunkach galwanostatycznych. Zbadano wpływ ilości proszku niklu dyspergowanego w kąpieli oraz gęstości prądu osadzania na zawartość niklu wbudowanego do powłoki. Maksymalna ilość wbudowanego niklu wynosiła około 40 % wag. Mechanizm współosadzania cynku z cząstkami niklu wyjaśniono opierając się na zjawisku adsorpcji jonów cynkowych na powierzchni proszku niklu. Morfologię otrzymanych powłok zbadano za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Osadzone powłoki charakteryzowały się obecnością cząstek niklu wbudowanych do krystalicznej osnowy cynkowej. Skład fazowy powłok zbadano metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD). Badania te wykazują obecność w powłokach roztworu stałego cynku w niklu oraz krystalicznej osnowy cynkowej. Słowa kluczowe: cynk, nikiel, powłoki kompozytowe, elektroosadzanie ELECTROLYTIC PRODUCTION OF COMPOSITE Zn+Ni COATINGS Electrolytic composite Zn+Ni coatings were obtained by electrodeposition of Zn with Ni particles on a steel substrate from the zinc chloride bath in which metallic Ni powder was suspended by mechanical stirring. The deposition was conducted under galvanostatic conditions. The influence of the metal powder amount in the bath, as well as the deposition current density on the content of incorporated Ni particles in the coatings was investigated. Maximum amount of incorporated nickel was about 40 wt%. The mechanism of metallic particles embedding was explained on the base of Zn2+ ions adsorption process. The surface morphology of obtained coatings was investigated by scanning electron microscopy (SEM) method. Deposits were characterized by the presence of Ni particles embedded into the crystalline Zn matrix. Phase composition of the inve[...]

Badanie odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok kompozytowych cynkowo-niklowych

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem badań były powłoki kompozytowe Zn+Ni, zawierające około 40% wag. niklu, osadzane metodą elektrolityczną z kąpieli cynkowej, zawierającej zdyspergowany proszek niklowy, a następnie poddane obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Do badań odporności korozyjnej powłok zastosowano test w obojętnej mgle solnej w 5% roztworze NaCl, w temperaturze 35oC. Określono skład fazowy produktów korozji metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich. Rozkład potencjału na powierzchni powłok badano przy użyciu techniki skanowania sondą Kelvina. Badania korozyjne powłok przed i po teście w komorze solnej prowadzono również klasycznymi technikami elektrochemicznymi w 5% roztworze NaCl, stosując metodę Sterna do wyznaczenia wartości potencjału i prądu korozyjnego oraz oporu polaryzacji jako miary odporności korozyjnej. Stwierdzono niewielki wzrost odporności korozyjnej powłok kompozytowych w stosunku do powłoki cynkowej, który przypisywany jest obecności fazy międzymetalicznej Ni2Zn11. Przeprowadzone badania w komorze solnej wykazały występowanie tzw. korozji białej, charakterystycznej dla powłok cynkowych. Głównym składnikiem produktów korozji jest faza Zn5(OH)8Cl2ּ H2O. Obecność produktów korozji na powierzchni powłok wpływa na dalszy wzrost ich zdolności ochronnych i zahamowanie procesów korozyjnych. Słowa kluczowe: cynk, nikiel, powłoki kompozytowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of electrolytic composite zinc-nickel coatings The subject of this investigation were composite Zn+Ni40% coatings, deposited by electrolytic method from a zinc chloride bath, containing dispersed nickel powder, and next subjected to a thermal treatment in order to obtain their homogenization. To investigate t[...]

OTRZYMYWANIE I WŁAŚCIWOŚCI BEZPRĄDOWYCH POWŁOK KOMPOZYTOWYCH CYNKOWO-NIKLOWYCH


  Kompozytowe powłoki cynkowo‐niklowe (Zn‐Ni)+Ni otrzymano poprzez chemiczną redukcję jonów niklu i cynku z kąpieli siarczanowej zawierającej zdyspergowany proszek niklowy. Określono skład chemiczny powłok w zależności od składu kąpieli. Ze względu na to, że dominującym składnikiem powłok był nikiel, w celu zwiększenia w nich zawartości cynku, na powłoki (Zn‐Ni)+Ni o stałej grubości równej 8 μm nakładano metodą stałoprądową warstwę cynku o różnej grubości otrzymując powłokę kompozytową (Zn‐Ni)+Ni/Zn. W zależności od grubości nałożonej elektrolitycznie warstwy cynkowej otrzymane powłoki zawierały od 20 do 56 % wag niklu. Tak otrzymane powłoki poddano obróbce cieplnej celem ich ujednorodnienia. Scharakteryzowano morfologię powierzchni, skład fazowy i chemiczny otrzymanych powłok. W wyniku obróbki cieplnej stwierdzono utworzenie się fazy międzymetalicznej Ni2Zn11. Słowa kluczowe: powłoki cynkowo‐niklowe, osadzanie bezprądowe, elektroosadzanie PRODUCTION AND PROPERTIES OF ELECTROLESS ZINC-NICKEL COMPOSITE COATINGS Composite zinc‐nickel coatings (Zn‐Ni)+Ni were obtained by chemical reduction of zinc and nickel ions from sulphate bath containing dispersed nickel powder. The chemical composition of electroless Ni‐Zn coatings was investigated in dependence on the bath composition. As the main component of such coatings was nickel, in order to enhance the zinc content the electroless (Zn‐N)i+Ni coatings of constant thickness of 8 μm were covered with electrolytic zinc layer of variable thickness under constant current regime. In dependence on the thickness of electrodeposited zinc layer the obtained coatings contained from 20 to 56 %wt of nickel. The obtained (Zn‐Ni)+Ni/Zn coatings were subjected to the thermal treatment in order to acquire their homogenization. Surface morphology, phase and chemical composition of obtained coatings were investigated. As a result of thermal treatm[...]

 Strona 1