Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN WYRWA"

Elektrochemiczny generator prądu z elektrolitem ze stopionych węglanów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono program uruchomienia wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego przeznaczonego do wykorzystania w przyszłości w "małej" energetyce. Opisano zasadę działania laboratoryjnego generatora i przedstawiono niektóre wyniki badań nad technologią wytwarzania tzw. pastowych elektrolitów i porowatych elektrod do tego typu ogniw. W ostatnich dwóch dziesięcioleciach rozwinęła się nowa koncepcja zastosowania elektrochemicznych ogniw, tzw. paliwowych, jako stacjonarnych generatorów prądu elektrycznego służących do zasilania niewielkich obiektów przemysłowych lub komunalnych, np. oddalonych od aglomeracji miejskich, szpitali, hoteli, obiektów sportowych, a nawet całych osiedli11. W niektórych krajach, zwłaszcza w USA i Japonii, przystąpiono już do próbnej eksploatacji takich generatorów o mocy wynoszącej 10-ь 100 MW. Duży współczynnik wykorzystania energii chemicznej dostarczanej przez jej naturalne nośniki, nieszkodliwość dla środowiska naturalnego i modułowa konstrukcja umożliwiająca dostosowanie wymiarów urządzenia do lokalnych potrzeb stanowią o atrakcyjności tej formy rozwiązywania współczesnych problemów energetycznych. Dotychczas stosowane pilotujące generatory elektrochemiczne działają na zasadzie ogniw paliwowych, tzw. pierwszej generacji, w których paliwem jest czysty gazowy wodór, a proces jego elektrodowego utleniania przebiega na powierzchni elektrod zawierających platynowy katalizator, umieszczonych w kwasie fosforowym jako elektrolicie. Bardzo atrakcyjna wydaje się koncepcja ogniwa paliwowego drugiej generacji, w którym elektrolitem są stopione węglany, a paliwem może być mieszanina gazowa wodoru i tlenku węgla lub metan. Wspomniane paliwo (tzw. СНО) może być pochodzenia naturalnego (gaz ziemny, biogaz) lub przemysłowego (gaz generatorowy, produkty zgazowania węgla). W generatorze działającym na zasadzie takiego ogniwa wykorzystanie energetyczne paliwa będzie większe, a cena energii - mniejsza[...]

Wpływ implantowanego itru na wysokotemperaturowe utlenianie stali ferrytycznej Crofer 22 APU


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 353 0,80 % wag.) i lantan (do 0,20 % wag.) . Dodatek manganu sprawia, że zgorzelina na tej stali ma budowę dwuwarstwową. Warstwa wewnętrzna zbudowana jest z Cr2O3, natomiast zewnętrzna ze spinelu manganowo-chromowego MnCr2O4, który ma za zadanie ograniczać tworzenie lotnych tlenowodortlenków (np. CrO2(OH)2) po stronie katodowej ogniwa paliwowego. Producent zdecydował się na użycie lantanu jako pierwiastka wywołującego REE, gdyż jego rozpuszczalność w fazie α-Fe wynosi ok. 0,5%, podczas gdy dla itru jest ona mniejsza niż 0,1% [6]. Ponadto itr, w odróżnieniu od lantanu, tworzy z żelazem fazy międzymetaliczne (np. Fe17Y2). Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy zwiększenie zawartości aktywnego pierwiastka na drodze implantacji jonowej w warstwie wierzchniej stali Crofer 22 APU, prowadzi do dalszej poprawy żaroodporności tego materiału. Badania utleniania przeprowadzone zostały w 900°C, czyli w temperaturze o przeszło sto stopni Celsjusza wyższej od temperatury pracy SOFC. 2. Materiał i metodyka badawcza Podany przez producenta skład stal[...]

Detekcja gazowego chloru przy użyciu ogniwa elektrochemicznego z elektrolitem stałym 8YSZ


  Jednym z podstawowych wymogów bezpieczeństwa w zakładach pracy, w których stosowany jest gazowy chlor, jest ciągła kontrola jego zawartości w powietrzu. Niezbędnymi elementami systemu kontroli są sensory i detektory o wystarczająco wysokich parametrach użytkowych [1, 2]. W literaturze opisano potencjometryczne sensory chloru, w których jonowe związki chloru zostały wykorzystane jako elektrolity stałe lub jako materiały na elektrody gazoczułe [3-5]. Przykładem sensora, który pozwala określać zawartość Cl2 w powietrzu dla stężeń 1…100 ppm, jest ogniwo elektrochemiczne zbudowane w oparciu o tlenek cyrkonu domieszkowany magnezem (MSZ) [6]. Tlenek cyrkonu jest cenionym elektrolitem stałym z uwagi na stabilność termiczną, mechaniczną i chemiczną oraz wysokie przewodnictwo jonowe i gazoszczelność. Najwyższe przewodnictwo jonowe materiału można uzyskać przez domieszkowanie tlenkiem itru w stosunku 0,92ZrO2-0,08Y2O3 (8YSZ). W opisanych urządzeniach jako fazy gazoczułe wykorzystano KCl, BaCl2 oraz mieszaninę BaCl2-KCl-MgO. Urządzenia wyka[...]

Żaroodporność stali zaworowych z wytworzoną powłoką chromu i itru DOI:10.15199/40.2017.7.2


  Problem wysokotemperaturowej korozji materiałów metalicznych występuje w wielu gałęziach przemysłu [5]. Pomimo stosowania różnorodnych powłok ochronnych materiały konstrukcyjne bardzo często nie są chronione przed korozją ze względów ekonomicznych. Obserwuje się to w przypadku silników samochodowych, w których elementy najszybciej ulegające degradacji, tj. zawory silnikowe, nie są w większości przypadków w żaden sposób chronione [7]. Ze względu na fundamentalne znaczenie omawianego problemu rozpoczęto badania nad nową generacją tanich powłok żaroodpornych na bazie chromu, mogących znaleźć szerokie zastosowanie do ochrony przed korozją wysokotemperaturową [1, 2]. Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania przejawia się w małej grubości powłok (około 1 mikrometra). Głównym zadaniem tych powłok jest zainicjowanie powstawania ciągłej, ochronnej warstwy Cr2O3, której stabilność i dalszy wzrost zapewnia odrdzeniowa dyfuzja chromu z wnętrza chronionego materiału. W toku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że powłoki takie znacząco podnoszą żaroodporność In this work the results of scaling-resistance studies performed on two grades of valve steels, i.e. X33CrNiMn23-8 and X55CrMnNiN20-8, covered by a chromium layer with 1 micrometer thickness modified and an yttrium coating are discribed. The oxidation studies were carried out in air atmosphere at a constant temperature (1173 K), as well as in thermal shock conditions (298÷1173 K). The chromium coatings were obtained via magnetron sputtering (PVD). The valve steels, now containing a chromium layer on their surface, were then covered by an yttrium coating, which was electrochemically deposited using a 0.01 M Y(NO3)3 solution in ethyl alcohol. It was determined that modifying valve steel surfaces increases their resistance against oxidation. The application of multi-layer chromium and yttrium (Cr/Y) coatings leads to especially good results in the case of X55CrMnNiN20-8 steel, wh[...]

 Strona 1