Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Harasymiuk"

Czas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego DOI:10.15199/33.2016.06.65


  Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań analitycznych dotyczących czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta poprzedza wydanie decyzji "budowlanych" dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Przepisy nie określają czasu wymaganego na wydanie decyzji środowiskowej, a jednocześnie jest ona składnikiem wpływającym na wydłużenie procesu inwestycyjnego. W artykule skupiono się na decyzjach środowiskowych wydawanych przez organ wyspecjalizowany w ochronie środowiska - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z województwa warmińsko- mazurskiego. Badania będą kontynuowane z uwagi na ich znaczenie dla sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji. Słowa kluczowe: inwestycja budowlana, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, regionalny dyrektor ochrony środowiska.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to decyzja określająca warunki przygotowania i realizacji konkretnej inwestycji budowlanej w aspekcie ochrony środowiska. Jest ona efektemodrębnej procedury administracyjnej, w której uczestniczy wiele podmiotówo często sprzecznych interesach (organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej oraz organy uzgadniające i opiniujące warunki realizacji inwestycji, strony postępowania, świadkowie, rzeczoznawcy lub biegli). Decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji budowlanej może zostać wydana przez organ o ogólnych kompetencjach (wójt/burmistrz/prezydentmiasta) lub przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) - organwyposażonywkompetencje kontroli procesów inwestycyjnych pod kątemich oddziaływania na środowisko [1]. W artykule skupiono się na decyzjach środowiskowychwydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.Katalog takich inwestycji określają przepisy wykonawcze [2, 3, 4] do Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od[...]

Uzyskiwanie opinii o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 DOI:10.15199/33.2017.10.21


  Opinia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 stanowi istotny element postępowania administracyjnego przewidzianego w rozdziale 5 działu V Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko [8].Wydawana jest w formie postanowienia przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Opinia powinna odrzucić lub potwierdzić przypuszczenia organu zezwalającego na realizację planowanej inwestycji budowlanej, że dane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. W przepisach [8] i literaturze [1, 4 ÷ 6] metoda wydawania opinii RDOŚ dla inwestycji budowlanej nie została dostatecznie opisana. Tymczasemjest ona kluczowa dla oceny zakresu negatywnego wpływu inwestycji na stan średnich siedlisk przyrodniczych i/lub gatunków, dla których obszar Natura 2000 został utworzony. Metodyka badań Badaniami objęto wszystkie opinie dla inwestycji budowlanych w województwie warmińsko-mazurskim wydane przez RDOŚ w latach 2013 - 2015. Do ich oceny wykorzystano kwerendę archiwalno-biblioteczną, sondaż wśród ekspertów oraz metody statystyki opisowej. Przeanalizowano liczbę i rodzaj inwestycji budowlanych, w przypadku których konieczne było uzyskanie opinii, liczbę i rodzaj wymaganych uzupełnień dokumentacji, uwarunkowania stanowiące podstawę wydania opinii RDOŚ oraz czas niezbędny na jej uzyskanie. Analiza procedury wydawania opinii RDOŚ Opinia RDOŚ o zasadności przeprowadzenia oceny habitatowej zapobiega sytuacji, w której inwestycja budowlana ze znaczącymwpływemna integralność i spójność obszaruNatura 2000 nie zostanie poddana ocenie i nie zostanie dla niej opracowany raport środowiskowy (to jedyny dokument, w którym zawarta jest szczegółowa analiza przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) [2]. Z drugiej strony, stwierdzenie braku potrzeby oceny oddziaływania na obszarNatura 2000 eliminuje z ocenywłaściwej inwesty[...]

Uwarunkowania prawne rozwoju elektrowni wiatrowych w Polsce DOI:10.15199/33.2018.10.10


  Udział energii z odnawialnych źródeł (OZE) w energii zużywanej w Polsce powinien osiągnąć do końca 2020 r. 15% [3], a w UE co najmniej 27% do końca 2030 r. [1, 13]. Z najnowszej prognozy energetycznejMiędzynarodowejAgencji Energii Odnawialnej (IRENA) wynika, że w celu uniknięcia niekorzystnych skutków zmian klimatu odnawialne źródła energii powinny stanowić do 2050 r. co najmniej dwie trzecie całkowitej energii wytworzonej na świecie [2]. Wypełnienie tych zobowiązań nie jest możliwe bez dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Tymczasem inwestorzy, chcący realizować tego rodzaju inwestycje, napotykają wiele trudności. Częste zmiany przepisów prawnych, niestabilna sytuacja polityczna oraz działalność przeciwników inwestycji wiatrowych, to tylko wybrane bariery, które nie ułatwiają funkcjonowania na polskim rynku inwestycyjnym.[...]

Analiza jakości zarządzania projektem Część 1- Faza formułowania projektu DOI:10.15199/47.2017.1.3


  Analysis of project management quality Part 1- Project formulation phase Streszczenie Autorki w zrealizowanym w latach 2012 – 2015 projekcie edukacyjnym skierowanym do studentów kierunku budownictwo pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika. Bazując na własnym doświadczeniu, w cyklu dwóch artykułów, przeprowadziły analizę jakości zarządzania projektem, która jest podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą formułowania projektu. Przedstawiono zasady definiowania celów projektu i jego rezultatów, analizy ryzyk metodą SWOT, określania szczegółowych zadań i wskaźników będących narzędziem pomiaru rezultatów. Następnie przedstawiono zasady konstruowania budżetu i harmonogramu oraz wypracowanych zasad projakościowego zarządzania projektem. Summary The authors occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015 offered to the students of the construction specialization. Based on their experience in the execution of the project, in the cycle of two papers the authors conducted an analysis of the project management quality, which is a crucial factor for the successful undertaking. This paper includes the analysis of the management quality of the project’s formulation phase. The authors outlined the principles of a definition of the project objectives and results, together with a risk analysis with the SWOT method, determination of particular assignments within the project as well as indicators used for the estimation of results. Subsequently, the principles of budget and schedule construction as well as the pro-quality project management methods were presented. Słowa kluczowe analiza jakości zarządzania, projekt edukacyjny, faza formułowania projektu Keywords management quality analysis, educational project, formulation phase of project[...]

Analiza jakości zarządzania projektem Część 2 - Faza wdrażania projektu DOI:10.15199/48.2017.2.5


  Analysis of project management quality Part 2- Project implementation phase Streszczenie - Autorki (które w zrealizowanym w latach 2012 - 2015 projekcie edukacyjnym pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika) w cyklu dwóch artykułów podzieliły się własnym doświadczeniem realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego jakości. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą wdrażania projektu. Przedstawiono zasady wypracowania regulaminów i instrukcji, które wraz z umową ze sponsorem stanowią mapę drogową projektu, podstawy zarządzania budżetem i harmonogramem, zasady monitoringu, ewaluacji oraz promocji projektu. Przeanalizowano działania w zakresie stosowania środków zaradczych i naprawczych wobec pojawiających się w projekcie trudności ujawnionych w procesie ewaluacji on-going. Opisano także zasady ewaluacji ex-post, zaplanowanej po zakończeniu realizacji projektu.Summary - The authors (who occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015) in the cycle of two papers shared their experience in execution of the project, taking into account its quality. This paper includes an analysis of the management quality of the project implementation phase. The authors outlined the principles of elaboration of by-laws and instructions, which - together with a contract with a sponsor - make up for the project roadmap, grounds for the budget and schedule management as well as the rules of monitoring, evaluation and promotion of the project.[...]

Dokumentacja techniczna budynku jako podstawa wydania pozwolenia na budowę DOI:10.15199/33.2018.10.14


  Wzależności od tego, na jakim etapie procesu inwestycyjnego się znajdujemy, dokumentacja może przyjąć formę dokumentacji technicznej budynku, budowy oraz dokumentacji powykonawczej. W artykule skupiono się na dokumentacji technicznej budynku, ponieważ projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami [8], do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymiwymaganymi dokumentami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).Wymagana bywa również specjalistyczna opinia, ale tylkowprzypadku, gdy wykonanie lub użytkowanie może wywołać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne) lub gdy projekt budowlany zawiera innowacyjne rozwiązania techniczne [3, 4, 7, 8]. Oprócz tego, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz innych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych itp., wymagane jest postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organemadministracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązańwzakresie, o którymmowawart. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy [8]. Do wniosku dołączyć należy również umowę urbanistyczną, jeśli wymaga tego miejscowy plan rewitalizacji. Dodatkowa dokumentacja jest wymagana w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej [1, 2, 7, 8]. Wymienione dokumenty składa się najczęściej w starostwie lub urzędziemiasta na prawach powiatu.Właściwy organma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletnośćwniosku, a następnie poprawność i kompletność projektu. W przypadku wykrycia błędówwewniosku i/lubwprojekcie, inwestormoże zostaćwezwany do usunięcia niepraw[...]

 Strona 1